Brieven regering

Zoekresultaten (4.392)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brieven regering

Nibud rapport Impactanalyse verandering huurtoeslag

Nibud rapport Impactanalyse verandering huurtoeslag. Nibud impactanalyse verandering huurtoeslag Datum 23 september 2022 Betreft Nibud impactanalyse verandering huurtoeslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Wonen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland www.rijksoverheid.nl Kenmerk

2022D37482

Brieven regering

Beleidsreactie op het rapport 'Aanpak Woningtekort' van de Algemene Rekenkamer

Beleidsreactie op het rapport 'Aanpak Woningtekort' van de Algemene Rekenkamer. Beleidsreactie Op 23 juni heeft de Algemene Rekenkamer haar onderzoek ‘Aanpak Woningtekort’ gepubliceerd. Tijdens het commissiedebat van 30 juni jongstleden ‘Staat van de volkshuisvesting’ heb ik uw Kamer een beleidsreactie op dit onderzoek aangekondigd, u treft

2022D37452

Brieven regering

Eindrapport eeuwigdurende grafrust

Eindrapport eeuwigdurende grafrust. Aanbieding eindrapport eeuwigdurende grafrust Datum 23 september 2022 Betreft Aanbieding eindrapport eeuwigdurende grafrust DGBRW Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500EA Den Haag www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2022-0000506429 Uw

2022D37438

Brieven regering

Toelichting op de nota van wijziging ontwerpbegroting 2023 gemeentefonds inzake energietoeslag lage inkomens

Toelichting op de nota van wijziging ontwerpbegroting 2023 gemeentefonds inzake energietoeslag lage inkomens. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022‒2023 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds (B) voor het jaar 2023 Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 september 2022

2022D37379

Brieven regering

Tweede incidentele suppletoire begroting 2022 van het Gemeentefonds inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens

Tweede incidentele suppletoire begroting 2022 van het Gemeentefonds inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens. Tweede incidentele suppletoire begroting 2022 van het Gemeentefonds inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens Betreft Tweede incidentele suppletoire begroting 2022 van het Gemeentefonds inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens

2022D37365

Brieven regering

Septembercirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds

Septembercirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds. Aanbieding septembercirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds Datum 21 september 2022 Betreft Aanbieding septembercirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen Bestuur, Financiën en Regio’s Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2511

2022D36929

Brieven regering

Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie

Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie. 30 985 Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nr. 60 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Voor 2023 staat de beleidsdoorlichting van artikel 1 van

2022D36735

Brieven regering

Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme

Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme. Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme Datum 19 september 2022 Betreft Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2022-0000514837 Uw kenmerk

2022D36379

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de beantwoording vragen van het lid Faber – Van de Klashorst naar aanleiding van de aangenomen motie (Kamerstukken 33118 en 34986, EA) over vrijgeven van de ongelakte versie van een eerder gelakte versie van een beslisnota over de Omgevingswet

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de beantwoording vragen van het lid Faber – Van de Klashorst naar aanleiding van de aangenomen motie (Kamerstukken 33118 en 34986, EA) over vrijgeven van de ongelakte versie van een eerder gelakte versie van een beslisnota over de Omgevingswet. 2022D36242 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D36242

Brieven regering

Verzamelbrief warmtetransitie gebouwde omgeving en ondersteuning gemeenten

Verzamelbrief warmtetransitie gebouwde omgeving en ondersteuning gemeenten. 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1088 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2022 Met deze brief informeer ik uw

2022D35497

Brieven regering

Rapportage afhandeling Wob-verzoeken 2021

Rapportage afhandeling Wob-verzoeken 2021. met het oog op de hoeveelheid (uitgebreide en complexe) verzoeken en de huidige stand van de informatiehuishouding. Het probleem zal daarom ook niet van vandaag op morgen opgelost kunnen worden. Daarnaast plaats ik een aantal kanttekeningen bij het bijgevoegde overzicht. Ministeries blijken hun processen

2022D35415

Brieven regering

Nadere reactie op verzoek commissie over het interviewartikel 'Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden', uit de NRC d.d. 15 juni 2022

Nadere reactie op verzoek commissie over het interviewartikel 'Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden', uit de NRC d.d. 15 juni 2022. de casussen waarbij specifiek gesproken wordt over ministeries, heb ik mijn collega-bewindspersonen van de betreffende ministeries gevraagd om een inhoudelijke reactie te geven.

2022D35416

Brieven regering

Onderzoeksrapport van het CBS naar de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) in 2021

Onderzoeksrapport van het CBS naar de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) in 2021. 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 161 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13

2022D35342

Brieven regering

Nazending nulmetingen MIN IenW Open op Orde

Nazending nulmetingen MIN IenW Open op Orde. 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 311 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2022 Op 20 juli 2022 zijn de actieplannen en nulmetingen Open op Orde van de ministeries aangeboden aan

2022D35212

Brieven regering

Kabinetsreactie brede evaluatie organisatiekaders van overheidsorganisaties op afstand

Kabinetsreactie brede evaluatie organisatiekaders van overheidsorganisaties op afstand.

2022D35004

Naar boven