Brieven regering

Zoekresultaten (4.900)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brieven regering

Reactie op een brief van het Presidium inzake de reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Reactie op een brief van het Presidium inzake de reikwijdte van artikel 68 Grondwet. 28 362 Reikwijdte van artikel 68 Grondwet Nr. 4 BRIEF VAN DE VICE-PRESIDENT VAN DE RAAD VAN STATE Aan de Voorzitter van...

2012D12792

Brieven regering

Ontwerp regeling aanwijzing en vaststelling inhoud en niveaus inburgeringstoets nieuwkomers

Ontwerp regeling aanwijzing en vaststelling inhoud en niveaus inburgeringstoets nieuwkomers. 29 646 Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers en de Wet educatie en beroepsonderwijs (vrijgeven cursusaanbod WIN) Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN...

2007D00258

Brieven regering

Brief van de minister met daarin de Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling

Brief van de minister met daarin de Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling. 28 481 Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van...

2009D57724

Brieven regering

Gevolgen toepassing EU-dienstenrichtlijn voor de WIN en de beoogde markwerking

Gevolgen toepassing EU-dienstenrichtlijn voor de WIN en de beoogde markwerking. het ter beschikking stellen van een overgangsbudget aan de bve sector waarmee wordt voorkomen dat Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004–2005 KST88766 0405tkkst29646-10 ISSN 0921...

2007D00257

Brieven regering

Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling door Universiteit van Tilburg en Rijksuniversiteit Groningen

Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling door Universiteit van Tilburg en Rijksuniversiteit Groningen. 28 481 Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van...

2009D46889

Brieven regering

Kabinetsbesluit van 29 februari 2008 naar aanleiding van de aanvaarding van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer orstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)

Kabinetsbesluit van 29 februari 2008 naar aanleiding van de aanvaarding van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer orstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen...

2008D01060

Brieven regering

Toezichtverslag 2008

Toezichtverslag 2008. 31 200 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2008 Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2008D09470

Brieven regering

Intrekking van het wetsvoorstel

Intrekking van het wetsvoorstel. 29 646 Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers en de Wet educatie en beroepsonderwijs (vrijgeven cursusaanbod WIN) Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van...

2007D00256

Brieven regering

Verslag over het in 2007 door de provincies uitgevoerde financiële toezicht op gemeenten

Verslag over het in 2007 door de provincies uitgevoerde financiële toezicht op gemeenten. het overzicht van incidentele baten en lasten vinden wij het een gemis dat er in de voorschriften een bepaling ontbreekt die een meerjarig...

2008D08212

Brieven regering

Verslag over het in 2007 door de provincies uitgevoerde financiële toezicht op gemeenten

Verslag over het in 2007 door de provincies uitgevoerde financiële toezicht op gemeenten. 31 200 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2008 Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN...

2008D08210

Brieven regering

Het jaarverslag van de Raad van State over 2007

Het jaarverslag van de Raad van State over 2007. 31 440 Het staatsbestel Nr. 2 BRIEF VAN MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN EN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter...

2007D00542

Brieven regering

Reactie van het kabinet op de wens van de Kamer om een Huis van de democratie op te richten

Reactie van het kabinet op de wens van de Kamer om een Huis van de democratie op te richten. de inhoudelijke opzet als het aanbod voor specifieke doelgroepen. Met meer geld kan ook meer gedaan worden...

2007D00547

Brieven regering

Oordeel kabinet over uitkomsten nader onderzoek naar haalbaarheid stemprinter en stemmenteller

Oordeel kabinet over uitkomsten nader onderzoek naar haalbaarheid stemprinter en stemmenteller. 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 64 BRIEF VAN DE...

2008D03179

Brieven regering

Stichting tot verzorging van de pensioenen van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje Nassau

Stichting tot verzorging van de pensioenen van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje Nassau. een overeenkomst op het terrein van pensioenen, vervroegd uittreden en sociale zekerheid. Als bijlage bij deze brief treft u ter...

2007D00409

Brieven regering

Voortgang m.b.t. Klokkenluidersregelingen

Voortgang m.b.t. Klokkenluidersregelingen. de vraag of de regelingen het intern melden en opsporen van misstanden bevorderen. De tweede hoofdvraag is of de regelingen bijdragen aan het beschermen van ambtelijke klokkenluiders. Wat betreft de eerste vraag blijkt...

2007D00160