Brieven regering

Zoekresultaten (149)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Commissie voor de Rijksuitgaven

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Heinen c.s. over in de Comptabiliteitswet de voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd achten (Kamerstuk 36100-5)

Reactie op de motie van het lid Heinen c.s. over in de Comptabiliteitswet de voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd achten (Kamerstuk 36100-5). 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 215 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september

2022D35069

Brieven regering

Stand van zaken Nationaal Groeifonds

Stand van zaken Nationaal Groeifonds. afspraken die in het kabinet zijn gemaakt over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder departementen voorstellen kunnen indienen bij het Nationaal Groeifonds. De voorwaarden en procedure zijn voor de beide routes zoveel als mogelijk gelijk aan die van de subsidieregeling. De Adviescommissie Nationaal

2022D30903

Brieven regering

Planning reactie Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer

Planning reactie Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer. 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 213 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2022 Op 30 mei 2022 ontving ik van de commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer en de commissie voor

2022D30818

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over de spelregels voor het budgetrecht en het informatierecht van de Kamer op de deelkaders zorg en sociale zekerheid verduidelijken (Kamerstuk 35925-91)

Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over de spelregels voor het budgetrecht en het informatierecht van de Kamer op de deelkaders zorg en sociale zekerheid verduidelijken (Kamerstuk 35925-91). Reactie Met deze brief reageer ik mede namens de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2022D29298

Brieven regering

Opzet Taskforce Verbetering Financieel Beheer

Opzet Taskforce Verbetering Financieel Beheer. 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 210 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2022 Het beheer binnen de rijksoverheid staat onder druk. In de afgelopen jaren zijn de tolerantiegrenzen voor onrechtmatigheden op

2022D27266

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Financiën voor het jaar 2022

Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Financiën voor het jaar 2022. 35 925 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 Nr. 35 Brief van de minister en de staatssecretarissen van Financiën Aan de Voorzitter van de

2022D25744

Brieven regering

Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2022 In de kabinetsreactie1 op het eindrapport van de Adviescommissie

2022D23664

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de evaluatie 'Eerste ervaringen met de Strategische Evaluatieagenda (SEA)'

Reactie op verzoek commissie over de evaluatie 'Eerste ervaringen met de Strategische Evaluatieagenda (SEA)'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 208 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2022 Op 21

2022D22735

Brieven regering

Brede welvaart in de begrotingssystematiek

Brede welvaart in de begrotingssystematiek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2022 Deze Kamerbrief heeft als doel de beantwoording van de gewijzigde

2022D20650

Brieven regering

Karakter van de Voorjaarsnota 2022

Karakter van de Voorjaarsnota 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 Voorjaarsnota 2022 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2022 Hierbij stuur ik uw Kamer de Voorjaarsnota 2022 (Kamerstuk 36 120, nr. 1). De eerste Voorjaarsnota van

2022D22977

Brieven regering

Kabinetsreactie CBS Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2022 + aanbieding Nationale SDG-rapportage

Kabinetsreactie CBS Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2022 + aanbieding Nationale SDG-rapportage. de invoer van duurzame biogrondstoffen is het kabinet van mening dat de inzet hiervan een belangrijke rol speelt voor het bereiken van een klimaatneutrale en circulaire samenleving. Biogrondstoffen zijn onmisbaar om de afhankelijkheid van

2022D19644

Brieven regering

Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 32 802 Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2022 Met

2022D18935

Brieven regering

Proces van de begrotingsbehandeling

Proces van de begrotingsbehandeling. dat door iedereen is opgebracht. Het is belangrijk dat het proces hierover zo helder en tijdig mogelijk wordt gecommuniceerd. Het Nederlandse begrotingsproces staat internationaal goed aangeschreven1, maar onder meer de Raad van State (RvS) en de Studiegroepen Begrotingsruimte (SBR) zien mogelijkheden voor een

2022D14952

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over betrokkenheid Kamer en aandachtspunten bij evaluatie Comptabiliteitswet en opvolging toezegging rond een eventuele Operatie Comptabel Bestel 2.0

Reactie op verzoek commissie over betrokkenheid Kamer en aandachtspunten bij evaluatie Comptabiliteitswet en opvolging toezegging rond een eventuele Operatie Comptabel Bestel 2.0. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 33 670 Modernisering van de Comptabiliteitswet Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

2022D14902

Brieven regering

Evaluatie eerste ervaringen met de Strategische Evaluatieagenda (SEA)

Evaluatie eerste ervaringen met de Strategische Evaluatieagenda (SEA). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 maart 2022 Hierbij stuur ik u de evaluatie1 –

2022D12537

Naar boven