Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Filters wissen
18 mrt 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020. Het bevat de financiële gevolgen van maatregelen die Financiën neemt voor het Noodpakket banen en economie. Dat zijn:
- verlaging van de belastingrente en de invorderingsrente;
- achterwege laten of terugdraaien van de zogenaamde verzuimboete.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35412
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
26 nov 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Financiën. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35350-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) en van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Financiën en de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het financieren van de staatsschuld in 2020.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35300-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Overige fiscale maatregelen 2020

Dit tweede voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 regelt verschillende veranderingen in de belastingwetten. Het gaat dan onder meer over
- belastingrente in de erfbelasting en de vennootschapsbelasting;
- de keuze voor berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post;
- aanpassing van de belasting op personenauto's en motoren (BPM) vanwege een andere testmethode voor de CO2-uitstoot;
- het openbaar maken van boetes voor belastingadviseurs, notarissen, accountants en advocaten vanwege hulp bij belastingontduiking of het met opzet foutief aanvragen van toeslagen;
- aanpassing van de tonnageregeling voor zeescheepvaartondernemingen;
- een aangepaste definitie van het begrip vaste inrichting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35303
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Het eerste voorstel uit een pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020. Het regelt veranderingen in de belastingen voor burgers en bedrijven zoals:
- verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting;
- verlaging van de zelfstandigenaftrek;
- verhoging van het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting;
- invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting;
- verlaging van de vennootschapsbelasting;
- minder fiscale aftrek van rente en kosten voor banken en verzekeraars;
- verlaging van de verhuurderheffing;
- verhoging van de tabaksaccijns;
- verlaging van de btw op e-boeken, digitale kranten en digitale magazines;

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35302
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
17 sep 2019
Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Dit vijfde voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 regelt het afschaffen van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting. De aftrek wordt vervangen door een subsidieregeling van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Het is nog niet bekend per wanneer de aftrek vervalt en de subsidieregeling in werking treedt.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35306
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Het derde voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 gaat over fiscale maatregelen in het jaar 2020 en later ter uitvoering van het Klimaatakkoord. Het betreft onder meer:
- belastingmaatregelen voor het stimuleren van emissievrij rijden;
- een verhoging van de motorrijtuigenbelasting op bestelauto's;
- een verhoging van de accijns op diesel;
- een verhoging van de energiebelasting op aardgas;
- een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit;
- een aanpassing van de tarieven van de Wet opslag duurzame energie (ODE);
- een verhoging van de heffingskorting (belastingvermindering) in de energiebelasting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35304
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Bronbelasting op renten en royalty’s

Het vierde voorstel uit het pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020 regelt de invoering van een heffing (bronbelasting) op geld dat door bedrijven via Nederland naar landen wordt geleid die geen of zeer weinig belasting heffen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35305
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

Het zesde voorstel uit het pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020. Met dit voorstel worden de Wet op de omzetbelasting en het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting aangepast aan een Europese richtlijn die het grensoverschrijdend handelsverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie moet versoepelen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35307
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
11 jul 2019
Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Voorstel voor aanpassing van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen aan de bepalingen van de zesde maatregel betreffende verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de EU-lidstaten. Met de wijziging wordt het voor intermediairs verplicht om grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies vanaf 25 juni 2018 te melden aan de Belastingdienst.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35255
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
01 jul 2019
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Dit voorstel regelt de aanpassing van de Nederlandse wet aan Europese regels voor het wisselen en bewaren van virtuele valuta, de handel in kunst en het verkopen of verhuren van onroerend goed. Ook bevat het verplichtingen voor financiële instellingen om klanten uit hoog-risico landen nader te onderzoeken en uitbreiding van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten. Verder stelt het beperkingen aan het gebruik van anonieme betaalkaarten (debit cards).

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35245
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
28 jun 2019
Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de tweede Europese antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD2) in de Nederlandse belastingwet. ATAD2 schrijft regels voor om belastingontwijking via "hybridemismatches" te bestrijden. Hybridemismatches zijn situaties waarin een belastingvoordeel wordt behaald door de verschillen in de fiscale behandeling van lichamen, instrumenten, vaste inrichtingen of vestigingsplaatsen tussen verschillende stelsels van vennootschapsbelasting. Die verschillen tussen de stelsels kunnen ertoe leiden dat 1) een vergoeding of betaling aftrekbaar is, maar de opbrengst nergens wordt belast, of 2) dat één en dezelfde vergoeding of betaling meerdere malen aftrekbaar is. De bepalingen in het wetsvoorstel moeten die voordelen wegnemen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35241
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
27 jun 2019
Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Dit wetsvoorstel verplicht banken en andere betaaldienstverleners zich aan te sluiten op het "Verwijzingsportaal bankgegevens". Het verwijzingsportaal geeft verscheidene overheidsinstanties (zoals de politie, het openbaar ministerie, de belastingdienst, de voedsel- en warenautoriteit, de inspectie leefomgeving en transport, de FIOD en sociaal rechercheurs) toegang tot de rekeningadministraties van banken en andere betaaldienstverleners in Nederland. De instanties kunnen via het portaal automatisch gegevens opvragen die nu nog handmatig en per geval bij de banken worden gevorderd, zoals de tenaamstelling van de rekening of kluis en naam, adres, geboortedatum van de rekeninghouder(s). De banken en andere betaaldienstverleners mogen burgerservicenummers gaan gebruiken voor het verzamelen van de gevraagde informatie. Met het voorstel wordt voldaan aan een verplichting voor elke lidstaat van de Europese Unie om een centraal elektronisch systeem ter identificatie van cliënten van banken en andere betaaldienstverleners in te richten.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35238
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
03 jun 2019
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Deze wet regelt de invoering per 1 januari 2020 van een minimumbedrag dat elektriciteit producerende bedrijven in Nederland de komende jaren moeten betalen voor hun uitstoot van kooldioxide (CO2). Het wetsvoorstel geldt voor bedrijven die vallen onder het Europese systeem voor handel in emissierechten (EU ETS). Als de prijs van emissierecht volgens het EU ETS lager is dan de minimum CO2-prijs die in het wetsvoorstel is opgenomen wordt er een aanvullende belasting geheven.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35216
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën
29 mei 2019
Wijziging van de begroting voor 2019 van het Ministerie van Financiën (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Financiën. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35210-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Financiën over 2018 opgenomen.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35200-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
13 mei 2019
Wet vliegbelasting

Voorstel voor het invoeren van een belasting per vertrekkende passagier (een vliegticketbelasting) en voor een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig op basis van gewicht en geluidsklasse.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35205
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
24 apr 2019
Wijziging van de Muntwet 2002

Vanaf 1 januari 2020 zal De Nederlandsche Bank (DNB) de opdracht tot het slaan en vervaardigen van munten ten behoeve van de Staat aanbesteden. De Muntwet wordt daarom aangepast. Door deze wetswijziging verliest de Koninklijke Nederlandse Munt zijn wettelijke rol en vervalt de functie van muntmeester. Ook veranderen de definities van verschillende munten en verdwijnt het wetsartikel over beleggingsmunten uit de wet.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35203
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
15 apr 2019
Goedkeuring van wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

Vanwege de verhoging van de btw van 6% naar 9% is het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 aangepast. Deze aanpassing moet worden goedgekeurd.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35196
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
03 apr 2019
Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van artikel 30 van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn in de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (Wed). Het gaat om een algemene verplichting voor in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten om informatie te hebben en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn en een verplichting om deze gegevens in een centraal register op te slaan.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35179
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 2 anderen

Financiën
27 feb 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM)

Voorstel om de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2019 te verhogen met het bedrag dat nodig is voor de aankoop van aandelen Air France/KLM

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35148
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
14 jan 2019
Wijzigingswet financiële markten 2019

Dit voorstel bevat veranderingen in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op het accountantsberoep. Onder andere gaat het om:
- het mogelijk maken van informatieverstrekking door het Bureau financieel toezicht aan de Autoriteit Financiële Markten voor het toezicht op accountants;
- het verdwijnen van voorafgaand toezicht door de minister op de voorschriften voor accountantscontroles;
- het overdragen van de bevoegdheden van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) aan de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA);
- aanpassingen aan bepalingen in de Europese richtlijn solvabiliteit II;
- technische verbeteringen.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35117
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
17 dec 2018
Wet implementatie prospectusverordening

Dit voorstel regelt de aanpassing van hoofdstuk 5 van de Wet op het financieel toezicht aan de Europese prospectusverordening uit 2017. In de verordening staan regels over de informatie die beleggers moeten krijgen als zij willen investeren in aandelen of obligaties.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35108
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
17 dec 2018
Wet fiscale arbitrage

Met dit voorstel wordt de Europese arbitragerichtlijn in de Nederlandse wetgeving opgenomen (voluit: de richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen met betrekking tot dubbele belastingheffing in de Europese Unie). Als de Europese lidstaten een belastingverdrag verschillend uitleggen kan het gebeuren dat een 'belanghebbende' dubbel belasting moet betalen. Tot nu toe kon die belanghebbende de landen vragen om in overleg een oplossing te vinden. De arbitragerichtlijn geeft de belanghebbende nu echter het recht om in bepaalde gevallen arbitrage af te dwingen. De richtlijn stelt ook termijnen, biedt klacht- en beroepsmogelijkheden en geeft de arbitragecommissie vergaande bevoegdheden. Volgens het kabinet past dit niet in de al bestaande wetgeving, zoals Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) of de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en is daarom een nieuwe zelfstandige wet noodzakelijk.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35110
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
30 nov 2018
Najaarsnota 2018

In de Najaarsnota geeft het kabinet een overzicht van de inkomsten en uitgaven in het lopende jaar 2018. Samen met de Najaarsnota dient het kabinet aanvullende begrotingswetten in. Als het parlement daarmee instemt wordt de begroting over 2018 aangepast aan de nieuwste cijfers.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35095-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën