Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (8)

U zoekt in Kaag, S.A.M.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Voorstel voor het wijzigen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen zodat wordt voldaan aan de bepalingen in Richtlijn (EU) 2021/338. Doel van de wijzigingen is "onnodig belastende verplichtingen voor beleggingsondernemingen weg te nemen".

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36174

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën. De Belastingdienst heeft extra geld nodig voor het behandelen van de bezwaren tegen de vermogensrendementheffing en de Nederlandse Staat staat garant voor € 40 mln. voor het mogelijk annuleren van de huur van een drijvende LNG-terminal door de Gasunie.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36140

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Wijzigingswet financiële markten 2022-II

Het wetsvoorstel bevat verschillende veranderingen in de wetgeving over de financiële markten. Met het voorstel worden de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998, de Wet financiële markten BES, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet toezicht trustkantoren 2018, de Wet toezicht financiële verslaglegging, de Wet tuchtrechtspraak accountants, de Faillissementswet en Boek 2 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aangepast.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36131

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen

Voorstel voor het wijzigen van verscheidene wetten zodat de Europese verordening voor een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen ('clearinghouses') in Nederland in werking kan treden.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming
36105

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden

Met dit wetsvoorstel wordt het trustkantoren verboden om doorstroomvennootschappen aan hun klanten aan te bieden en om diensten te verlenen via landen die in gebreke blijven bij de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme of die onvoldoende optreden tegen belastingontduiking en belastingontwijking.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36102

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake LNG invoercapaciteit in de Eemshaven

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën. De Nederlandse Staat staat garant voor € 160 mln. voor een periode van 5 jaar voor de huur van een drijvende LNG-terminal door de Gasunie.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36087

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Rijkswet Aruba financieel toezicht

Met dit voorstel van rijkswet wordt het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk en de instelling van het College Aruba financieel toezicht bij rijkswet vastgelegd. Sinds 2015 heeft Aruba zelf het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk geregeld in de Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel (LAft). De regeringen van Aruba en Nederland willen dit financiële toezicht nu regelen door middel van een onderlinge regeling in de vorm van een rijkswet op grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (consensusrijkswet). De vier landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.

Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
A.C. van Huffelen D66
36032-(R2162)

Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD)

Op het verzoek van 30 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de minister dit verdrag middels een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de leden van de Staten-Generaal hun uitdrukkelijke goedkeuring kunnen geven voor het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid.

Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
35332

Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Buitenlandse Zaken

Naar boven