Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (6)

U zoekt in Harbers, M.G.J.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen

Dit voorstel van wet strekt tot wijziging van de Wet luchtvaart, onder meer in verband met het instellen van een informatieplicht voor civiele luchthavenexploitanten. Er wordt al veel informatie uitgewisseld tussen de luchthavens en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het kan echter voorkomen dat de Minister binnen een bepaalde termijn over informatie of gegevens dient te beschikken om een wettelijke taak of bevoegdheid te kunnen uitoefenen. In dergelijke uitzonderlijke gevallen kan het gewenst zijn om voor de spoedige levering van de informatie een beroep te kunnen doen op een wettelijke bepaling. In het kader hiervan worden in de Wet luchtvaart twee nieuwe artikelen opgenomen met een informatieverplichting voor de exploitant van de luchthaven Schiphol, de exploitant van een luchthaven van nationale betekenis en de burgerexploitant op een militaire luchthaven.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36168

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard

Het huidige erkenningenstelsel, waarin de Dienst Wegverkeer (RDW) bevoegd is om bedrijven of personen te erkennen die als gevolg daarvan bevoegd zijn bepaalde publieke taken uit te voeren, is toe aan modernisering. Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de verschillende losse erkenningsregelingen uit de Wvw 1994 te vervangen door één basiserkenning met daaronder de verschillende specifieke erkenningen.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36164

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 (PbEU 2020, L 249)

Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020. Deze verordening maakt deel uit van het Eerste EU-mobiliteitspakket. De belangrijkste wijzigingen van deze Verordening betreft o.m. de ondergrens van de vergunningplicht voor de communautaire vergunning, die voor goederenvervoer wordt verlaagd van 3,5 ton toelaatbare maximummassa naar 2,5 ton toelaatbare maximummassa. Daarbij staat het lidstaten vrij een strengere ondergrens voor de vergunningplicht te hanteren. Er is een heel kleine categorie voertuigen die een toelaatbare maximummassa heeft van meer dan 2,5 ton, maar een laadvermogen van 500 kg of minder. Deze voertuigen vallen als gevolg van de huidige wetgeving in Nederland onbedoeld buiten de vergunningsgrens voor een communautaire vergunning. Dit wetsvoorstel komt hieraan tegemoet. Verder worden in de verordening extra voorwaarden gesteld aan cabotage in het goederenvervoer, doordat vervoerders na afloop van de toegestane drie cabotageritten in zeven dagen voor een periode van vier dagen geen cabotagevervoer meer mogen verrichten in dezelfde lidstaat. Tenslotte bepaalt de verordening dat het voertuig, dat gebruikt is voor het internationaal transport, eens in de acht weken verplicht dient terug te keren naar één van de exploitatievestigingen van de onderneming in de EU-lidstaat van vestiging.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36155

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen uit Europese EETS-richtlijn en de Nederlandse implementatiewetgeving daarvan verwerkt in de bestaande Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (Wet TTH). De in 2019 in werking getreden Wet implementatie EETS-richtlijn stelt dat bij tolheffing moet worden aangewezen wie de tolheffer is. Dit wetsvoorstel regelt dat dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat is. Daarnaast worden in het wetsvoorstel regels gesteld over het betalen van de tol via een dienstaanbieder. Ook maakt het wetsvoorstel het mogelijk om de naam, adres en woonplaats op te vragen voor kentekens die zijn uitgegeven binnen een Europese lidstaat zodat een boete opgestuurd kan worden naar de houder. Dat bevordert een effectieve handhaving van betaling van wegentol. Tenslotte moet de wet worden aangepast naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad over het gebruik van technische hulpmiddelen voor de registratie van motorrijtuigen.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36137

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Havenbeveiligingswet in verband met de modernisering van de opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten, de optimalisering van de veiligheidscontroles van schepen

Dit wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Het gaat daarbij om aanpassingen van de regelgeving voor de opleiding van havenbeveiliger en de opleidingseisen voor veiligheidsbeambte van een havenfaciliteit. Dit zijn verschillende functies gericht op het uitvoeren van beveiligingstaken in de haven. Ambtenaren die belast zijn met het ontvangen en beoordelen van beveiligingsmeldingen van schepen, moeten expliciet in de regelgeving moeten worden aangewezen als bevoegde ambtenaren (duly authorized officers DAO). Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid daartoe.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36077

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwate

Het voorliggende wetsvoorstel wijzigt een viertal wetten in verband met de drinkwatervoorziening en het afvalwaterbeheer in Caribisch Nederland. Vanwege de samenhang in Caribisch Nederland tussen drinkwater, afvalwater en milieubeheer en met het oog op doelmatigheid van wetgeving zijn de voorgestelde wijzigingen in één wetsvoorstel opgenomen. De wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES heeft als doel de uitvoerbaarheid van de wet te verbeteren en ziet toe op een betere borging van een betrouwbare drinkwatervoorziening. In de wijziging van de Wet volkshuisvesting en ruimtelijke ordening BES en Wet financiën openbare lichamen BES wordt voorgesteld ook het bedrijfsafvalwater dat niet als huishoudelijk afvalwater kan worden aangemerkt onder de zorgplicht van het eilandsbestuur te laten vallen, althans voor zover het, al dan niet na voorzuivering, kan worden verwerkt in de RWZI of AWZI. Het wetsvoorstel maakt het voorts mogelijk om op Bonaire, St. Eustatius en Saba de momenteel reeds mogelijke rioolheffing uit te breiden tot een afvalwaterheffing ter bekostiging van de uitvoering van de zorgplicht voor het beheer van afvalwater.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36050

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Naar boven