Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (3)

U zoekt in 2009

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Agema verhoging minimumleeftijd prostituees naar 21 jaar

Met dit voorstel wil de initiatiefnemer de prostitutieleeftijd verhogen van 18 naar 21 jaar. Dit vooral omdat loverboys momenteel in het algemeen meisjes tot 18 jaar ronselen om deze na hun 18e verjaardag de prostitutie in te drijven. Door de leeftijd te verhogen naar 21 jaar zullen loverboys hun interesse goeddeels verliezen in meisjes in de leeftijdcategorie 15-18 jaar

Indiener M. Agema
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
M. Agema PVV
31983

Indiener M. Agema
Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-De Roon Wijziging van het sanctiestelsel, leeftijdsgrenzen in het strafrecht en aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis

Dit wetsvoorstel introduceert onder meer minimumstraffen voor bepaalde delicttypen, zoals geweldsdelicten. Verder wordt voor zulke delicten een voorwaardelijke strafoplegging c.q. vervanging door taakstraf uitgesloten, en geldt voor het openbaar ministerie een verplichting tot vervolging. Andere belangrijke wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht die worden voorgesteld zijn: - verhoging van maximumstraffen; - het verlagen van de strafrechtelijke meerderjarigheidsgrens van 18 naar 16 jaar; - de verplichting om verdachten van zware misdrijven die onder 'straatterreur' vallen, in voorlopige hechtenis te nemen en te houden; - het beperkt cumulatiestelsel bij meerdaadse samenloop dient te worden vervangen door een onbeperkt cumulatiestelsel; - opheffing van de regel dat bij een poging tot het plegen van een misdrijf de maximumstraf met 1/3 deel wordt verminderd.

Indiener R. de Roon
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
R. de Roon PVV
31938

Indiener R. de Roon
Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Goedkeuring Notawisseling houdende wijziging Verdrag inzake sociale zekerheid met Nieuw-Zeeland

Op 3 juni 2008 hebben vijftien leden van de Eerste Kamer, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen gegeven (EK 31.448, B) dat de op 18 juli 2007 te 's-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te 's-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Tractatenblad 2008,3 (Engelstalig) pdf icoon en Tractatenblad 2008, 42 (Nederlandstalig) pdf icoon), overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal bij brief van 23 april 2008 (EK 31.448, A en TK 31.448, nr. 1), aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. Dit wetsvoorstel strekt daartoe. Bij brief van 24 juni 2008 (EK 31.448, C) heeft de plv. voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor SZW aan de minister van SZW verzocht om in de memorie van toelichting bij het in te dienen wetsvoorstel op een aantal aspecten in te gaan. De wijziging van het verdrag betreft de mogelijkheden inzake afspraken met verdragspartners over de (afbouw van de) export van de toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW), aangezien dit een sociale voorziening is, en geen sociale verzekering.

Indiener J.P.H. Donner
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
J.P.H. Donner CDA
M.J.M. Verhagen CDA
31448

Indiener J.P.H. Donner
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naar boven