Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen

Dit voorstel van wet strekt tot wijziging van de Wet luchtvaart, onder meer in verband met het instellen van een informatieplicht voor civiele luchthavenexploitanten. Er wordt al veel informatie uitgewisseld tussen de luchthavens en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het kan echter voorkomen dat de Minister binnen een bepaalde termijn over informatie of gegevens dient te beschikken om een wettelijke taak of bevoegdheid te kunnen uitoefenen. In dergelijke uitzonderlijke gevallen kan het gewenst zijn om voor de spoedige levering van de informatie een beroep te kunnen doen op een wettelijke bepaling. In het kader hiervan worden in de Wet luchtvaart twee nieuwe artikelen opgenomen met een informatieverplichting voor de exploitant van de luchthaven Schiphol, de exploitant van een luchthaven van nationale betekenis en de burgerexploitant op een militaire luchthaven.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36168

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard

Het huidige erkenningenstelsel, waarin de Dienst Wegverkeer (RDW) bevoegd is om bedrijven of personen te erkennen die als gevolg daarvan bevoegd zijn bepaalde publieke taken uit te voeren, is toe aan modernisering. Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de verschillende losse erkenningsregelingen uit de Wvw 1994 te vervangen door één basiserkenning met daaronder de verschillende specifieke erkenningen.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36164

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 (PbEU 2020, L 249)

Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020. Deze verordening maakt deel uit van het Eerste EU-mobiliteitspakket. De belangrijkste wijzigingen van deze Verordening betreft o.m. de ondergrens van de vergunningplicht voor de communautaire vergunning, die voor goederenvervoer wordt verlaagd van 3,5 ton toelaatbare maximummassa naar 2,5 ton toelaatbare maximummassa. Daarbij staat het lidstaten vrij een strengere ondergrens voor de vergunningplicht te hanteren. Er is een heel kleine categorie voertuigen die een toelaatbare maximummassa heeft van meer dan 2,5 ton, maar een laadvermogen van 500 kg of minder. Deze voertuigen vallen als gevolg van de huidige wetgeving in Nederland onbedoeld buiten de vergunningsgrens voor een communautaire vergunning. Dit wetsvoorstel komt hieraan tegemoet. Verder worden in de verordening extra voorwaarden gesteld aan cabotage in het goederenvervoer, doordat vervoerders na afloop van de toegestane drie cabotageritten in zeven dagen voor een periode van vier dagen geen cabotagevervoer meer mogen verrichten in dezelfde lidstaat. Tenslotte bepaalt de verordening dat het voertuig, dat gebruikt is voor het internationaal transport, eens in de acht weken verplicht dient terug te keren naar één van de exploitatievestigingen van de onderneming in de EU-lidstaat van vestiging.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36155

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen uit Europese EETS-richtlijn en de Nederlandse implementatiewetgeving daarvan verwerkt in de bestaande Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (Wet TTH). De in 2019 in werking getreden Wet implementatie EETS-richtlijn stelt dat bij tolheffing moet worden aangewezen wie de tolheffer is. Dit wetsvoorstel regelt dat dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat is. Daarnaast worden in het wetsvoorstel regels gesteld over het betalen van de tol via een dienstaanbieder. Ook maakt het wetsvoorstel het mogelijk om de naam, adres en woonplaats op te vragen voor kentekens die zijn uitgegeven binnen een Europese lidstaat zodat een boete opgestuurd kan worden naar de houder. Dat bevordert een effectieve handhaving van betaling van wegentol. Tenslotte moet de wet worden aangepast naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad over het gebruik van technische hulpmiddelen voor de registratie van motorrijtuigen.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36137

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Havenbeveiligingswet in verband met de modernisering van de opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten, de optimalisering van de veiligheidscontroles van schepen

Dit wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Het gaat daarbij om aanpassingen van de regelgeving voor de opleiding van havenbeveiliger en de opleidingseisen voor veiligheidsbeambte van een havenfaciliteit. Dit zijn verschillende functies gericht op het uitvoeren van beveiligingstaken in de haven. Ambtenaren die belast zijn met het ontvangen en beoordelen van beveiligingsmeldingen van schepen, moeten expliciet in de regelgeving moeten worden aangewezen als bevoegde ambtenaren (duly authorized officers DAO). Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid daartoe.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36077

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van het lid Kröger tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met het opnemen van een verbod op nachtvluchten

Met dit voorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart wil de initiatiefnemer een verplichte nachtsluiting voor landende en startende vliegtuigen tussen 23.00 uur en 6.00 uur. Een dergelijk verbod voorkomt volgens de initiatiefnemer dat laagvliegende vliegtuigen rond de luchthavens de nachtrust van de omwonenden van die luchthavens verstoren. Een verbod is duidelijk en geeft omwonenden, maar ook lokale overheden, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, duidelijkheid.

Indiener S.C. Kröger
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36056

Indiener S.C. Kröger
Tweede Kamerlid

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwate

Het voorliggende wetsvoorstel wijzigt een viertal wetten in verband met de drinkwatervoorziening en het afvalwaterbeheer in Caribisch Nederland. Vanwege de samenhang in Caribisch Nederland tussen drinkwater, afvalwater en milieubeheer en met het oog op doelmatigheid van wetgeving zijn de voorgestelde wijzigingen in één wetsvoorstel opgenomen. De wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES heeft als doel de uitvoerbaarheid van de wet te verbeteren en ziet toe op een betere borging van een betrouwbare drinkwatervoorziening. In de wijziging van de Wet volkshuisvesting en ruimtelijke ordening BES en Wet financiën openbare lichamen BES wordt voorgesteld ook het bedrijfsafvalwater dat niet als huishoudelijk afvalwater kan worden aangemerkt onder de zorgplicht van het eilandsbestuur te laten vallen, althans voor zover het, al dan niet na voorzuivering, kan worden verwerkt in de RWZI of AWZI. Het wetsvoorstel maakt het voorts mogelijk om op Bonaire, St. Eustatius en Saba de momenteel reeds mogelijke rioolheffing uit te breiden tot een afvalwaterheffing ter bekostiging van de uitvoering van de zorgplicht voor het beheer van afvalwater.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36050

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen (Wgb). Aanleiding hiervoor is het voornemen om het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, door beperkingen aan dat gebruik te stellen. Hiertoe biedt de Wgb op dit moment nog geen grondslag. Daarnaast wordt de wettelijke grondslag voor het bij besluit treffen van maatregelen met betrekking tot het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw uitgebreid. Ten slotte worden in het kader van periodiek onderhoud van de wetgeving enkele artikelen gewijzigd.

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S. van Veldhoven D66
35756

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

Het wetsvoorstel maakt het voor gemeenten mogelijk het parkeertarief ook afhankelijk te stellen van de hoeveelheid uitgestoten uitlaatgassen van een voertuig, met als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente. Deze differentiatie kan worden toegepast op tarieven voor parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken.

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S. van Veldhoven D66
35519

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

Met deze wijziging van de Spoorwegwet wordt ProRail omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Die omvorming heeft tot doel om de organisatie vorm te geven op een manier die past bij de publieke taken die ProRail uitvoert. Het voorstel beoogt daartoe de aansturing van ProRail te vereenvoudigen en de publieke verantwoording over de wettelijke taken en de besteding van publieke middelen te versterken. Het gaat om een bedrag van jaarlijks ruim € 2 miljard. Door een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail enerzijds, en het organiseren van de sturing en het toezicht op een manier die past bij de publieke taak van ProRail anderzijds, ontstaan kansen om de publieke belangen van de hoofdspoorweginfrastructuur zo goed en efficiënt mogelijk te verwezenlijken.

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S. van Veldhoven D66
R.W. Knops CDA
35396

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht en in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

Dit wetsvoorstel voorziet in de invoering van een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Alleen onder zeer strikte voorwaarden bij algemene maatregel van bestuur moet de mogelijkheid bestaan voor uitzonderingen op dit algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Deze uitzondering zou alleen mogelijk moeten zijn als, naast de nu al geldende voorwaarden, voldaan wordt aan het uitgangspunt: ‘zo veilig, zo stil en zo dier- en milieuvriendelijk als mogelijk’. Het professioneel afsteken van vuurwerk, onder de bij of krachtens het Vuurwerkbesluit gestelde nadere regels, blijft volgens dit wetsvoorstel ongemoeid.

Indiener J.F. Klaver
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35386

Indiener J.F. Klaver
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Hoogland Wet nuchter op weg

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA) (die de verdediging heeft overgenomen van het Kamerlid Hoogland (PvdA)) voorziet in de invoering van een verzwaarde en getrapte regeling voor rijontzeggingen wegens het besturen van een motorrijtuig onder invloed van alcohol of drugs, alsook de verlaging van de wettelijke ondergrens voor het verliezen van de geldigheid van het rijbewijs en voor de verplichte afgifte van het rijbewijs. De huidige regeling voor alcohol en drugs biedt de strafrechter de mogelijkheid om bij recidive van zware verkeersdelicten een bestuurder de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor ten hoogste tien jaren te ontzeggen. Dit voorstel introduceert een getrapte regeling om niet nuchtere bestuurders langer dan thans mogelijk is een rijontzegging op te leggen. De voorgestelde regeling beoogt in geval van onherroepelijke veroordelingen de drank- of drugsrijder de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen in cumulatieve stappen van tien jaar per nieuwe onherroepelijke veroordeling te ontnemen. Uiteindelijk kan de bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig levenslang worden ontzegd. Daarnaast regelt dit voorstel het verlagen van de ondergrens voor het verliezen van de geldigheid van het rijbewijs, alsmede die voor de verplichte afgifte van het rijbewijs. De wettelijke grens gaat naar 350 microgram per liter (mg/l) uitgeademde lucht, dan wel een alcoholgehalte van 0,8 promille per liter bloed, in plaats van de nu geldende 570 mg/l onderscheidenlijk 1,3 promille.

Indiener A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
34698

Indiener A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid

Infrastructuur en Waterstaat

Naar boven