Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
17 apr 2019
Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25)

...

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35194
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 2 anderen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17 apr 2019
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de theoretische of gemengde leerweg naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo)

...

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35195
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15 apr 2019
Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

...

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35196
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
11 apr 2019
Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG

Dit wetsvoorstel dient ter verbetering en uitbreiding van het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten (EU-ETS) door implementatie van richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU 2018, L76) (Richtlijn 2018/410). Richtlijn 2018/410 is een wijziging van de oorspronkelijke ETS-richtlijn uit 2003 (EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten), waarin het EU-ETS is vormgegeven waarmee bedrijven emissierechten voor CO2-emissies kunnen verhandelen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35190
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
10 apr 2019
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen uit richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 in de Nederlandse wetgeving doorgevoerd. Volgens die richtlijn moeten landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van meer dan 40 kilometer per uur vanaf 20 mei 2018 verplicht een algemene periodieke keuring (APK) ondergaan. Een eerder wetsvoorstel van die strekking is door de Tweede Kamer verworpen. Om de APK-plicht te kunnen controleren en te handhaven regelt het wetsvoorstel tevens een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, mobiele machines, motorrijtuigen met een beperkte snelheid en aanhangwagens die door dergelijke voertuigen worden getrokken.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35188
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
09 apr 2019
Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

Dit wetsvoorstel voorziet in de aanpassing van een aantal bepalingen van de Rijksoctrooiwet. Dit is nodig door de komst van het Europees octrooi met eenheidswerking en de oprichting van het Eengemaakte Octrooigerecht (EOG).

Met het Europees octrooi met eenheidswerking is het straks mogelijk met één registratie octrooibescherming te krijgen in alle deelnemende EU-lidstaten. Bedrijven hoeven dit dus niet meer in elk lidstaat afzonderlijk te doen.

Het Eengemaakte Octrooigerecht zorgt ervoor dat geschilbeslechting voortaan op Europees niveau mogelijk is. Een octrooihouder hoeft niet langer in iedere lidstaat waar inbreuk op zijn recht wordt gemaakt een aparte procedure te starten. Ook kan de geldigheid van een octrooi via één procedure bij het EOG worden vastgesteld.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35187-(R2124)
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
08 apr 2019
Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35186
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
04 apr 2019
Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24)

Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24)

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35180
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
+ 1 andere

Buitenlandse Zaken
03 apr 2019
Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van artikel 30 van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn in de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (Wed). Het gaat om een algemene verplichting voor in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten om informatie te hebben en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn en een verplichting om deze gegevens in een centraal register op te slaan.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35179
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 2 anderen

Financiën
29 mrt 2019
Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (T

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216)

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35143-(R2120)
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
26 mrt 2019
Intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35175
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
25 mrt 2019
Wijziging van de Embryowet

Het wetsvoorstel wijzigt de Embryowet op twee punten. In de eerste plaats wordt geslachtskeuze mogelijk gemaakt ter beperking van het risico op een zeer ernstige erfelijke aandoening met ongelijke geslachtsincidentie. Ongelijke geslachtsincidentie betekent dat de aandoening niet evenveel voorkomt bij mannen en vrouwen, terwijl de genetische risicofactor bij beide geslachten wel aanwezig is. Ten tweede wordt voorzien in een grondslag voor het gebruik van restmateriaal (embryo’s en geslachtscellen) voor kwaliteitsbewaking in instellingen die handelingen verrichten met geslachtscellen en embryo’s in het kader van fertiliteitszorg (zorg in het kader van vruchtbaarheid).

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35173
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
25 mrt 2019
Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

De Participatiewet maakt onderscheid tussen samenwonende bloedverwanten in de tweede graad (broers en zussen, grootouders en kleinkinderen) en andere samenwonenden. Het gaat daarbij om de situatie dat één van hen intensieve zorg nodig heeft en de ander die zorg verleent. Samenwonende tweedegraads bloedverwanten worden in dat geval niet gezien als gehuwden. Andere samenwonenden wel. De samenwonende tweedegraads bloedverwanten krijgen daardoor minder uitkering of hebben zelfs geen recht op een uitkering. Door de Hoge Raad is, in navolging van de Centrale Raad van Beroep, dit onderscheid als discriminerend aangemerkt. De Participatiewet wordt daarom aangepast. Evenals de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). In deze wetten wordt dit onderscheid ook gemaakt.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35174
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
21 mrt 2019
Screening ambtenaren van politie en politie-externen

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35170
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
18 mrt 2019
Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan een van de maatregelen van dit kabinet ter uitwerking van de ambitie om tot een reductie van de CO2-uitstoot van 49 procent in 2030 (ten opzichte van 1990) te komen; het uiterlijk in 2030 uitfaseren van kolengestookte elektriciteitsopwekking in Nederland.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35167
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
18 mrt 2019
Raming van de voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Elk jaar stelt de Tweede Kamer haar eigen begroting op, de Raming. Deze Raming wordt daarna door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegevoegd aan hoofdstuk II A van de Rijksbegroting.

K. Arib
Voorzitter van de Tweede Kamer
35166
Indiener K. Arib
Voorzitter van de Tweede Kamer

Binnenlandse Zaken
11 mrt 2019
Wijziging van de Wet op de orgaandonatie

Op basis van criteria en contra-indicaties kan een arts bij overlijden beoordelen of iemand na de dood daadwerkelijk donor kan zijn. De algemene criteria voor orgaandonatie zijn hersendood met een intacte circulatie of na het intreden van de dood door een onomkeerbare circulatiestilstand. In de huidige artikelen 14 en 15 van de Wod is geregeld op welke wijze de hersendood door een arts moet worden vastgesteld. In de Wod ontbreken specifieke regels voor het vaststellen van de dood op grond van circulatoire criteria. Door dit wetsvoorstel krijgt de bestaande praktijk een wettelijke basis en is voortaan in de Wod het vaststellen van zowel de hersendood als de dood op grond van circulatoire criteria geregeld. Dit voorstel zal geen wezenlijke wijziging van de praktijk tot gevolg hebben, omdat artsen al aansluiten bij de protocollen die door de Gezondheidsraad zijn opgesteld.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
35161
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
08 mrt 2019
Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

De financiële belangen van de Europese Unie worden op dit moment niet in alle lidstaten op vergelijkbare wijze strafrechtelijk beschermd. Daarnaast zijn de maatregelen tegen fraude niet overal voldoende afschrikwekkend. Dit brengt het risico met zich mee dat personen die strafbare feiten (willen) plegen, hiervoor uitwijken naar lidstaten die een minder streng strafrechtelijk stelsel hanteren.
Europa heeft daarom minimumregels vastgesteld voor het omschrijven van strafbare feiten en voor sancties ter bestrijding van fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Doel is de bescherming tegen deze strafbare feiten te verhogen. Deze regels moeten uiterlijk op 6 juli 2019 door de lidstaten op nationaal niveau zijn omgezet.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35160
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
07 mrt 2019
Initiatiefvoorstel-Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk. Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen

De initiatiefnemers willen dat er een einde komt aan de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Organisaties met meer dan vijftig werknemers worden verplicht aan te tonen dat er bij hen sprake is van gelijk loon voor gelijk werk. Er moet een certificeringssysteem komen, waarbij het verplicht wordt iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven volgen boetes. De Inspectie SZW wordt de toezichthoudende instantie.

E.M.J. Ploumen
Tweede Kamerlid
35157
Indiener E.M.J. Ploumen
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
05 mrt 2019
Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35154
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
+ 1 andere

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
05 mrt 2019
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35155
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
04 mrt 2019
Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

Dit wetsvoorstel voorziet in een nieuw hoofdstuk 14a in de Telecommunicatiewet. Het hoofdstuk regelt dat voorkomen wordt dat een ongewenste partij zodanige zeggenschap verwerft in de communicatie-infrastructuur of dienstverlening dat hier misbruik van gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door de Nederlandse regering onder druk te zetten door te dreigen met uitval met maatschappelijk ontwrichtende effecten of de zeggenschap misbruikt om op grote schaal de vertrouwelijkheid van de communicatie te schenden.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35153
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
04 mrt 2019
Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

Deze wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) maakt onderdeel uit van de inspanningen van het kabinet om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. De Wet Bibob is hierbij een belangrijk instrument omdat ermee voorkomen kan worden dat de overheid criminele activiteiten onbewust faciliteert. De voornaamste voorgestelde wijzigingen versterken de toepassingsmogelijkheden van deze wet en breiden de eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen uit.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35152
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
20 feb 2019
Langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis die permanent toezicht nodig hebben

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om cliënten met een psychische stoornis (al dan niet in combinatie met een andere aandoening, beperking of handicap) toegang te geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om cliënten bij wie sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg. Door de toegang tot de Wlz voor deze cliënten mogelijk te maken, kan beter passende langdurige zorg worden geregeld die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de cliënt.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35146
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
18 feb 2019
Initiatiefvoorstel Bisschop en Kwint tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Dit wetsvoorstel regelt dat de bepalingen over het lerarenregister, die met de Wet beroep leraar in de verschillende onderwijswetten terecht zijn gekomen, worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor de bepalingen over het professioneel statuut, mede gezien het feit dat binnen het middelbaar beroepsonderwijs onduidelijkheid bestaat over de verhouding tot het reeds bestaande professioneel statuut.

R. Bisschop
Tweede Kamerlid
35145
Indiener R. Bisschop
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap