Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
06 nov 2018
Rijkswet aanpassing wetten in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren

Doel van dit wetsvoorstel is het aanpassen van drie rijkswetten om zo de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in en uit te kunnen voeren. Die initiatiefwet heeft ten doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De drie wetten die ter invoering van de Wnra moeten worden aangepast zijn de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35071-(R2110)
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
05 sep 2018
Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik

Het wetsvoorstel heeft als doel om de experimenteermogelijkheden van de Crisis- en herstelwet (Chw) te verbeteren. Zo kan - vooruitlopend op de Omgevingswet -eenvoudiger en uitgebreider worden geëxperimenteerd met de instrumenten uit de Omgevingswet. Het is de bedoeling om daarmee maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals het tekort aan woningen. Daarom versnelt het wetsvoorstel de procedure voor het toevoegen van nieuwe gebieden en projecten aan bestaande experimenten. Verder wijzigt het wetsvoorstel de toelatingscriteria voor nieuwe experimenten en kan van meer wetten dan voorheen worden afgeweken. Ook vergroot het wetsvoorstel de gebruiksmogelijkheden van het zogenoemde 'projectuitvoeringsbesluit'.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35013
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
05 sep 2018
Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget

Meer gezinnen krijgen recht op het kindgebonden budget. Dit komt omdat de inkomensgrens voor paren wordt verhoogd. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen. De tegemoetkoming is bedoeld om gezinnen met lage- en middeninkomens te ondersteunen.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35010
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
16 jul 2018
Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Het wetsvoorstel heeft al doel een experiment mogelijk maken met het telen van cannabis voor recreatief gebruik, ook wel bekend als het wietexperiment. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan de coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen).

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34997
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
+ 2 anderen

Justitie en Veiligheid
30 mei 2018
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, om onder andere het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken

Werkgevers moeten ieder jaar voldoende banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking (banenafspraak). Doen ze dat niet, dan worden ze verplicht het jaar daarna een minimaal aantal werkplekken te scheppen (een quotum). En als ze dit quotum niet halen, moeten ze het jaar daarop een boete betalen (een quotumheffing).
Bij de overheid is het quotum in 2016 niet gehaald.
Het wetsvoorstel regelt dat de quotumheffing die in 2018 verschuldigd is niet wordt geïnd. Het wetsvoorstel regelt verder dat als werkgevers in de markt of bij de overheid in de komende jaren de banenafspraak of het quotum niet halen de quotumheffing tenminste een jaar wordt uitgesteld. Het voorstel regelt ook dat de minister in de toekomst kan besluiten om de heffing uit te stellen of te deactiveren.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34956
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12 apr 2018
Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers

In de uitvoering van de Wet bescherming Antartctica zijn een aantal problemen geconstateerd, die met dit wetsvoorstel worden opgelost. Zo is het Nederlandse verbod om speciaal beschermde Antarctische gebieden te betreden voor niet-wetenschappelijke doeleinden strenger dan de internationale standaarden. Daardoor bestaat de kans dat organisatoren een vergunningen in het buitenland aanvragen. Dat wordt opgelost door onder strikte voorwaarden vergunningen af te geven. Daarnaast blijkt het onmogelijk om reizen van Nederlandse organisatoren vooraf te toetsen aan de hand van een Nederlandse vergunning wanneer die reis vanuit het buitenland wordt georganiseerd zonder toetsing aldaar. Dit wetsvoorstel verbreedt de reikwijdte van de vergunningplicht. Tenslotte bestaat onduidelijkheid over de positie van internationale waarnemers, onder meer ten aanzien van het betreden van de beschermde gebieden. Hierin wordt tegemoet gekomen in dit wetsvoorstel.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
34935
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat
09 apr 2018
Wet omzetting aandelen aan toonder

Dit wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Europees Nederland en in Bonaire, Eustatius en Saba («BES»). Fysieke toonderstukken die aandeelhouders zelf bewaren, worden afgeschaft. Aandelen aan toonder kunnen alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair, zoals een bank of een beleggingsonderneming. De effectenrekening staat op naam waardoor anonieme overdracht van toonderstukken niet meer mogelijk is. Vanwege het ontbreken van de mogelijkheid tot het giraal houden van een verzamelbewijs worden voor de BES aandelen aan toonder in het geheel afgeschaft. Aandelen aan toonder die (nog) niet giraal worden verhandeld worden door de vennootschap omgezet in aandelen op naam.
Opsporingsinstanties en toezichthouders kunnen bij intermediairs gegevens vorderen van de houders van effectenrekeningen voor de bestrijding van belastingontduiking, witwassen, de financiering van terrorisme of andere vormen van financieel-economische criminaliteit. Aandeelhouders op naam zijn via het register van de vennootschap te identificeren.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34930
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
27 mrt 2018
Gegevensverstrekking verkeersovertredingen diplomaten

Dit wetsvoorstel maakt mogelijk dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) namens het openbaar ministerie gegevens verstrekt aan de Minister van Buitenlandse Zaken over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan. De minister gebruikt deze gegevens ten behoeve van het verzenden van brieven waarin deze personen worden gewezen op hun overtreding. Dit wetsvoorstel markeert de nieuwe aanpak van de regering waarbij naleving van de verkeersregels niet door rechtshandhaving maar door een moreel appel – passend bij diplomatieke verhoudingen – wordt bevorderd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34918
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
09 jan 2018
Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Dit wetsvoorstel vormt een omzetting van de PNR-richtlijn (PNR: Passenger Name Record) over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers. Het regelt voor Nederland:
- de verplichting van luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens te verstrekken aan de Nederlandse passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL),
- de instelling en de taken van de Pi-NL,
- de gegevensverwerking door de Pi-NL,
- de aanwijzing van de instanties die bevoegd zijn passagiersgegevens of de verwerking ervan te verzoeken en te ontvangen,
- de uitwisseling van gegevens met de passagiersinformatie-eenheden van de andere lidstaten en met Europol,
- de doorgifte aan derde landen,
- de bewaartermijnen,
- de gegevensbescherming, waarbij voor de Pi-NL een functionaris voor gegevensbescherming moet worden benoemd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34861
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
20 dec 2017
Wijziging Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet

Dit wetsvoorstel bevat twee wijzigingen. Voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 moeten gemeenten samenwerken als dat nodig is. Als dat onvoldoende gebeurt kan het kan dit ook na 1 januari 2018 worden verplicht. De tweede wijziging heeft als doel de lasten van de administratieve handelingen te verminderen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een bepaling die wordt opgenomen in de Zorgwet. Op grond hiervan mag het Zorginstituut Nederland werkzaamheden voor derden verrichten met goedkeuring van de Minister voor Medische Zorg en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34857
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
23 nov 2017
Initiatiefvoorstel-Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent. Gelijkstelling arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers en werknemers in loondienst

Door middel van een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) worden payrollbedrijven verplicht de arbeidsvoorwaarden te hanteren die voor vaste werknemers gelden. De indieners willen zo werknemers die via een payroll-constructie werken de zekerheid geven dat zij hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s met een normaal contract. Bij payrolling worden werknemers ingehuurd via een extern bedrijf.

G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid
34837
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
04 sep 2017
Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Dit wetsvoorstel regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), alsmede de noodzakelijke technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele inhoudelijke wijzigingen.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34768
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 sep 2017
Wet toetreding zorgaanbieders

Het wetsvoorstel introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders om zorgaanbieders bewust te maken van de kwaliteitseisen waaraan zij vanaf de start van hun zorgverlening dienen te voldoen. Daarnaast geeft het voorstel de bestaande vergunningsprocedure een ruimer bereik.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34767
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
18 nov 2016
Initiatiefvoorstel-Van Rooijen. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet

De initiatiefnemer wil voorkomen dat Nederlandse pensioenfondsen de uitkeringen moeten verlagen omdat de rente nu zo laag is. Voor pensioenfondsen betekent de lage rente dat de waarde van de pensioenverplichtingen stijgt. Het gevolg is dat sommige pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen. Daarom moet De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de pensioenfondsen, twee tijdelijke maatregelen uitvoeren. Ten eerste : het aanpassen van de disconteringsvoet, dat is de rekenrente waar pensioenfondsen mee werken. En ten tweede: het buiten toepassing stellen van de beleidsdekkingsgraad. Door deze maatregelen daalt de last van de pensioenverplichtingen weer. Volgens de initiatiefnemer is korten op de pensioenen dan niet nodig.

M.J. van Rooijen
Tweede Kamerlid
34606
Indiener M.J. van Rooijen
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 nov 2016
Afwikkeling van massaschade in een collectieve actie

Deze wet voert de motie Dijksma (PvdA) uit. In deze motie wordt de regering gevraagd een collectieve schadevergoedingsactie mogelijk te maken voor representatieve belangenorganisaties door aanpassing van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade en het Burgerlijk Wetboek.

G.A. van der Steur
minister van Veiligheid en Justitie
34608
Indiener G.A. van der Steur
minister van Veiligheid en Justitie

Justitie en Veiligheid
19 sep 2016
Initiatiefvoorstel-Veldman Invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Veldman (VVD) wijzigt de Gemeentewet en de Wet milieubeheer om gemeenten te kunnen verplichten de rioolheffing en de afvalstoffenheffing te laten betalen door de daadwerkelijke gebruiker en niet door de eigenaren van onroerende zaken of uit algemene middelen.

H.S. Veldman
Tweede Kamerlid
34542
Indiener H.S. Veldman
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken
12 sep 2016
Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder Klimaatwet

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks), Asscher (PvdA), Beckerman (SP), Jetten (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Mulder (CDA) voor een Klimaatwet verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid invulling geeft aan de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs.
Het voorstel stelt voor als doelstelling om broeikasgassen voor 2030 met minimaal 55 procent te reduceren ten opzichte van 1990, en voor 2050 met minimaal 95 procent ten opzichte van 1990. Een wereldwijde reductie van ten minste 95% in 2050 is volgens klimaatwetenschappers nodig om de opwarming van de aarde met redelijke kans beneden de twee graden te houden.
Het Klimaatakkoord in Parijs heeft als hoofddoel de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden te houden, met het streven deze tot 1,5 graad te beperken. Alle landen verplichten zich onder meer tot het nemen van maatregelen om hun broeikasgasuitstoot zoveel als mogelijk te beperken en investeringen te doen die bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutrale samenleving.

J.F. Klaver
Tweede Kamerlid
34534
Indiener J.F. Klaver
Tweede Kamerlid
+ 6 anderen

Economische Zaken en Klimaat
08 jun 2016
Goedkeuring belastingverdrag met Kenia

Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia, met Protocol, geeft regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende staten bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen van het inkomen van inwoners van één of van beide staten. Dit om dubbele belasting te vermijden. Daarnaast regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de administratieve wederzijdse bijstand in de vorm van onderlinge uitwisseling van fiscale informatie en invordering van belastingen.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34492
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën
28 apr 2016
Initiatiefvoorstel-Koşer Kaya Intrekking van de Zondagswet

Het wetsvoorstel strekt tot intrekking van de Zondagswet en tevens tot aanvulling van de Gemeentewet. De aanvulling van de Gemeentewet beoogt te verhinderen dat het gemeentebestuur – op de grond dat zij op een godsdienstige rustdag of feestdag plaatsvinden – beperkingen stelt aan sportbeoefening of andere vormen van ontspanning, die niet in overwegende mate zijn te beschouwen als openbare vermakelijkheden.

F. Koser Kaya
Tweede Kamerlid
34464
Indiener F. Koser Kaya
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken
08 apr 2016
Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van een groot deel van reguleringstaak van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar VWS. Het regelt ook de overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zodat er meer ruimte voor innovatieve contracten ontstaat. Het wetsvoorstel dient de volgende doelen: een duidelijke positionering van de NZa als onafhankelijke toezichthouder en deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel).

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34445
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
10 okt 2014
Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Verruiming vrijheid van meningsuiting

Het voorstel strekt ertoe de vrijheid van meningsuiting te verruimen. Daartoe wordt voorgesteld artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht (groepsbelediging) te schrappen. Opzettelijke belediging in het openbaar van groepen mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap zal dan niet meer strafbaar zijn. Voorts wordt voorgesteld de artikelen 137d Sr (aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden) en 137e Sr (verspreidings-verbod van uitlatingen die tevens strafbaar zijn op grond van de artikelen 137c en 137d) te wijzigen. Als gevolg daarvan zal het aanzetten tot haat of discriminatie van de hiervoor genoemde groepen personen niet meer strafbaar zijn. Enkel het aanzetten tot gewelddadig optreden zal strafbaar blijven. De initiatiefnemer wil met het voorstel vier doelen dienen: het verruimen van de vrijheid van meningsuiting, het verzekeren van het lex certa-beginsel, het voorkomen van een conflict tussen op Nederland rustende verdragsverplichtingen en het bieden van een handreiking aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bij het bepalen van de Europese consensus inzake het beschermen van het maatschappelijk Debat.

J.J. van Klaveren
Tweede Kamerlid
34051
Indiener J.J. van Klaveren
Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid
01 okt 2014
Initiatiefvoorstel-Fritsma en De Graaf Terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het initiatiefwetsvoorstel strekt er toe criminele Nederlanders afkomstig van Aruba, Curaçao en Sint Maarten terug te sturen en hen eventueel een inreisverbod op te leggen. Het voorstel neemt de kern van het regerings-voorstel dat in 2007 namens de regering is ingediend door de toenmalige Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Verdonk tot uitgangspunt. Het onderhavige voorstel voorziet in de mogelijkheid van verblijfsbeëindiging voor Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overeenkomstig de «glijdende schaal» zoals die wordt gehanteerd voor vreemdelingen.

S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid
34044
Indiener S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Koninkrijksrelaties
17 apr 2014
Initiatiefvoorstel-Yücel. Bevordering gelijke beloning van mannen en vrouwen

Beoogt gelijke beloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde of soortgelijk werk. Dit kan door de positie van ondernemingsraden te versterken. Doelen zijn vergroten van het bewustzijn en verstevigen van controle op gelijke beloning. De indieners doen drie voorstellen:
- maak het instemmingrecht van de ondernemingsraad expliciet.
- laat ondernemingen ten minste eenmaal per jaar informatie verstrekken aan de ondernemingsraad over de beloningsverhouding.
- verplicht ondernemingen om cijfers over de beloningsverhouding tussen mannen en vrouwen op te nemen in hun jaarverslag.
Dit initiatiefwetsvoorstel wijzigt de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek.

K. Yücel
Tweede Kamerlid
33922
Indiener K. Yücel
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 jan 2014
Wijziging regeling vervoer gedetineerden en medisch klachtrecht

Dit wetsvoorstel wijzigt de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) in verband met de aanpassing van de regeling van het vervoer van gedetineerden en het medisch klachtrecht.
Met dit voorstel wordt de regeling ten aanzien van het vervoer van gedetineerden aangepast, zodat in plaats van de directeur van de inrichting de Minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk wordt voor het vervoer van gedetineerden door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), het medisch klachtrecht wordt overgeheveld van een Algemene Maatregel van Bestuur naar het niveau van de wet (in de Pbw en Bjj). De bestaande praktijk van ‘voorbemiddeling op inrichtingsniveau’ door het hoofd zorg wordt in de wet opgenomen. Ook worden aan de Pbw twee experimenteerbepalingen toegevoegd en komt de beroepsmogelijkheid voor veroordeelden bij afwijking van rechterlijk advies over de aanvang van de terbeschikkingstelling te vervallen.

F. Teeven
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
33844
Indiener F. Teeven
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Justitie en Veiligheid
14 aug 2013
Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet vaststelling parkeertarieven per minuut

Het wetsvoorstel verplicht particuliere aanbieders van parkeergelegenheden om de tarieven voor een parkeerperiode van ten hoogste vier uur, per minuut te heffen. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat betaald wordt voor niet gebruikte parkeertijd omdat de tariefstelling uitgaat van vaste tijdvakken.

A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid
33707
Indiener A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid

Economische Zaken en Klimaat