Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

15 jun 2018
Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Dit wetsvoorstel wijzigt de Aanpassingswet studiefinanciering BES (kamerstuk 34331). De Eerste Kamer is gevraagd om de behandeling van dat wetsvoorsel aan te houden om aan de moties en amendementen die bij de behandeling in de Tweede Kamer zijn aangenomen zorgvuldig uitvoering te kunnen geven.
In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat het bedrag voor onterecht bezit van het reisproduct wordt gestaffeld. Dit betekent een verlaging van het bedrag naar 75 euro per halve kalendermaand voor de eerste twee halve kalendermaanden, en een verhoging van de boete naar 150 euro per halve kalendermaand voor de daaropvolgende halve kalendermaanden. En de 'OV-boete' wordt alleen opgelegd als het reisproduct ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34968
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
13 jun 2018
Wet invoering extra geboorteverlof

Deze wet maakt het mogelijk dat ouders na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind krijgen. Nu krijgen partners twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Ook regelt de wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34967
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
27 mrt 2018
Gegevensverstrekking verkeersovertredingen diplomaten

Dit wetsvoorstel maakt mogelijk dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) namens het openbaar ministerie gegevens verstrekt aan de Minister van Buitenlandse Zaken over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan. De minister gebruikt deze gegevens ten behoeve van het verzenden van brieven waarin deze personen worden gewezen op hun overtreding. Dit wetsvoorstel markeert de nieuwe aanpak van de regering waarbij naleving van de verkeersregels niet door rechtshandhaving maar door een moreel appel – passend bij diplomatieke verhoudingen – wordt bevorderd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34918
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
19 mrt 2018
Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

Dit wetsvoorstel implementeert het Europese Vierde Spoorwegpakket. Dit pakket bestaat uit diverse Europese richtlijnen en verordeningen en beoogt bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit, de concurrentiekracht en de efficiëntie van de Europese spoorwegsector.
Het spoorwegpakket kent een zogenoemde marktpijler en een technische pijler.
In de marktpijler opent de interne markt voor binnenlandse personenvervoerdiensten per spoor (niet zijnde metro of tram) in de lidstaten door het recht op toegang tot de spoorweginfrastructuur te introduceren voor deze diensten. Spoorwegondernemingen kunnen in elke Europese lidstaat binnenlandse personenvervoerdiensten per spoor uitvoeren zonder openbaredienstcontract. Daarnaast worden striktere voorwaarden gesteld aan het onderhands gunnen van een openbaredienstcontract voor personenvervoer per spoor (anders dan tram en metro).
De technische pijler regelt de gevolgen van de nieuwe taken van het Spoorwegbureau van de Europese Unie op grond van de nieuwe spoorwegbureau-verordening. Deze spoorwegbureau-verordening voorziet tevens in de invoering van een één-loket-functie waar alle aanvragen voor een veiligheidscertificaat en een voertuigvergunning dienen te worden ingediend.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
34914
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat
15 feb 2018
Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van..

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) waardoor het mogelijk wordt in de basisregistratie personen (BRP) gegevens op te nemen betreffende kinderen die op het moment van geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt waarin vermeld is dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34882
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
05 feb 2018
Wet register onderwijsdeelnemers

Met deze wet wordt een wettelijke regeling geboden voor een integraal register onderwijsdeelnemers. In dat register wordt een aantal bestaande registers samengevoegd. Het betreft het basisregister onderwijs (BRON), het meldingsregister relatief verzuim, het diplomaregister en het register vrijstellingen en vervangende leerplicht.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34878
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
09 jan 2018
Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Dit wetsvoorstel vormt een omzetting van de PNR-richtlijn (PNR: Passenger Name Record) over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers. Het regelt voor Nederland:
- de verplichting van luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens te verstrekken aan de Nederlandse passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL),
- de instelling en de taken van de Pi-NL,
- de gegevensverwerking door de Pi-NL,
- de aanwijzing van de instanties die bevoegd zijn passagiersgegevens of de verwerking ervan te verzoeken en te ontvangen,
- de uitwisseling van gegevens met de passagiersinformatie-eenheden van de andere lidstaten en met Europol,
- de doorgifte aan derde landen,
- de bewaartermijnen,
- de gegevensbescherming, waarbij voor de Pi-NL een functionaris voor gegevensbescherming moet worden benoemd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34861
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
20 dec 2017
Wijziging Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet

Dit wetsvoorstel bevat twee wijzigingen. Voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 moeten gemeenten samenwerken als dat nodig is. Als dat onvoldoende gebeurt kan het kan dit ook na 1 januari 2018 worden verplicht. De tweede wijziging heeft als doel de lasten van de administratieve handelingen te verminderen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een bepaling die wordt opgenomen in de Zorgwet. Op grond hiervan mag het Zorginstituut Nederland werkzaamheden voor derden verrichten met goedkeuring van de Minister voor Medische Zorg en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34857
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 dec 2017
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Door deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen om besluiten van (het bestuur van) een zorginstelling te beïnvloeden. Deze wetswijziging beoogt de medezeggenschap te verbeteren door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34858
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
23 nov 2017
Initiatiefvoorstel-Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent. Gelijkstelling arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers en werknemers in loondienst

Door middel van een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) worden payrollbedrijven verplicht de arbeidsvoorwaarden te hanteren die voor vaste werknemers gelden. De indieners willen zo werknemers die via een payroll-constructie werken de zekerheid geven dat zij hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s met een normaal contract. Bij payrolling worden werknemers ingehuurd via een extern bedrijf.

G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid
34837
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
04 sep 2017
Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Dit wetsvoorstel regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), alsmede de noodzakelijke technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele inhoudelijke wijzigingen.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34768
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 sep 2017
Wet toetreding zorgaanbieders

Het wetsvoorstel introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders om zorgaanbieders bewust te maken van de kwaliteitseisen waaraan zij vanaf de start van hun zorgverlening dienen te voldoen. Daarnaast geeft het voorstel de bestaande vergunningsprocedure een ruimer bereik.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34767
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
22 feb 2017
Initiatiefvoorstel-Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

De evaluatie van de Wet op de Parlementaire Enquête 2008 (WPE) heeft een analyse opgeleverd van de problematiek waarmee de drie enquêtecommissies (Fyra, Woningcorporaties en Financieel Stelsel) te maken hadden. Deze analyse is neergelegd in het verslag van de tijdelijke commissie evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête (TCEWPE) (Kamerstuk 33812, nr. 4) en vormt de basis voor dit wetsvoorstel. Het betreft de volgende onderwerpen:
- Modaliteiten informatievordering
- Besloten voorgesprek
- Motivering beroep op verschoningsgrond
- Samenloop met andere onderzoeken
- Overige aspecten (o.a. bevoegdheid om bij de gemeente Den Haag een verzoek te doen tot het verstrekken van adresgegevens).

A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
34683
Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
+ 4 anderen

Binnenlandse Zaken
02 feb 2017
Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Doelstelling van dit wetsvoorstel is het beperken van materialen die asbestvezels bevatten.
Met dit voorstel wordt het mogelijk om bij een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) het hebben van asbestproducten te verbieden. Dit kan inhouden dat een verplichting kan worden opgelegd op actieve verwijdering van:
- asbest(producten) in toepassingen in bouwwerken of objecten zoals daken;
- verontreiniging die een gevolg is van dergelijke toepassingen;
- afvalstoffen van asbestproducten die in het milieu zijn terechtgekomen.

S.A.M. Dijksma
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
34675
Indiener S.A.M. Dijksma
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Infrastructuur en Waterstaat
18 nov 2016
Initiatiefvoorstel-Van Rooijen. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet

De initiatiefnemer wil voorkomen dat Nederlandse pensioenfondsen de uitkeringen moeten verlagen omdat de rente nu zo laag is. Voor pensioenfondsen betekent de lage rente dat de waarde van de pensioenverplichtingen stijgt. Het gevolg is dat sommige pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen. Daarom moet De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de pensioenfondsen, twee tijdelijke maatregelen uitvoeren. Ten eerste : het aanpassen van de disconteringsvoet, dat is de rekenrente waar pensioenfondsen mee werken. En ten tweede: het buiten toepassing stellen van de beleidsdekkingsgraad. Door deze maatregelen daalt de last van de pensioenverplichtingen weer. Volgens de initiatiefnemer is korten op de pensioenen dan niet nodig.

M.J. van Rooijen
Tweede Kamerlid
34606
Indiener M.J. van Rooijen
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 nov 2016
Afwikkeling van massaschade in een collectieve actie

Deze wet voert de motie Dijksma (PvdA) uit. In deze motie wordt de regering gevraagd een collectieve schadevergoedingsactie mogelijk te maken voor representatieve belangenorganisaties door aanpassing van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade en het Burgerlijk Wetboek.

G.A. van der Steur
minister van Veiligheid en Justitie
34608
Indiener G.A. van der Steur
minister van Veiligheid en Justitie

Justitie en Veiligheid
20 sep 2016
Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

Dit wetsvoorstel beoogt de omzetting van twee belastinguitgaven op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in niet-fiscale uitgavenregelingen met een beperkter budget. Het betreft de fiscale aftrek van uitgaven voor rijksmonumentenpanden en de fiscale aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting.
Op Prinsjesdag 2015 had het kabinet al in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd een aantal specifieke maatregelen te onderzoeken die de uitvoering van het belastingstelsel kunnen vereenvoudigen. Hierbij is aangegeven onder meer te kijken naar de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting, dit onder meer in overeenstemming met het advies van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (commissie Van Dijkhuizen).
Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2017.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34556
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën
19 sep 2016
Initiatiefvoorstel-Veldman Invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Veldman (VVD) wijzigt de Gemeentewet en de Wet milieubeheer om gemeenten te kunnen verplichten de rioolheffing en de afvalstoffenheffing te laten betalen door de daadwerkelijke gebruiker en niet door de eigenaren van onroerende zaken of uit algemene middelen.

H.S. Veldman
Tweede Kamerlid
34542
Indiener H.S. Veldman
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken
08 jun 2016
Goedkeuring belastingverdrag met Kenia

Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia, met Protocol, geeft regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende staten bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen van het inkomen van inwoners van één of van beide staten. Dit om dubbele belasting te vermijden. Daarnaast regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de administratieve wederzijdse bijstand in de vorm van onderlinge uitwisseling van fiscale informatie en invordering van belastingen.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34492
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën
28 apr 2016
Initiatiefvoorstel-Koşer Kaya Intrekking van de Zondagswet

Het wetsvoorstel strekt tot intrekking van de Zondagswet en tevens tot aanvulling van de Gemeentewet. De aanvulling van de Gemeentewet beoogt te verhinderen dat het gemeentebestuur – op de grond dat zij op een godsdienstige rustdag of feestdag plaatsvinden – beperkingen stelt aan sportbeoefening of andere vormen van ontspanning, die niet in overwegende mate zijn te beschouwen als openbare vermakelijkheden.

F. Koser Kaya
Tweede Kamerlid
34464
Indiener F. Koser Kaya
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken
08 apr 2016
Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van een groot deel van reguleringstaak van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar VWS. Het regelt ook de overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zodat er meer ruimte voor innovatieve contracten ontstaat. Het wetsvoorstel dient de volgende doelen: een duidelijke positionering van de NZa als onafhankelijke toezichthouder en deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel).

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34445
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 jun 2015
Initiatiefvoorstel-Van Oosten, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie

De initiatiefnemers beogen met het initiatiefwetsvoorstel de partneralimentatie eerlijker te maken, simpeler te berekenen en in duur te verkorten. De grondslag voor de betaling van partneralimentatie wordt gewijzigd. De voorgestelde nieuwe grondslag voor de partneralimentatie is compensatie voor het gedurende het huwelijk ontstane verlies aan verdiencapaciteit als gevolg van de tijdens het huwelijk gemaakte keuzes. Voorts wordt voorgesteld om het voor partijen mogelijk te maken in huwelijkse voorwaarden of bij een geregistreerd partnerschapovereenkomst afspraken te maken die afwijken van de wettelijke minimumregeling ten aanzien van de partneralimentatie. Tot slot wordt voorgesteld om de mogelijkheden om partneralimentatie te wijzigen, sterk te beperken.

F. van Oosten
Tweede Kamerlid
34231
Indiener F. van Oosten
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Justitie en Veiligheid
31 mrt 2015
Wijziging Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en bestuursrechtelijke handhaving

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM) in verband met de evaluatie van de herziening van de WRM uit 2009, gewijzigde inzichten met betrekking tot de nascholing van beroepschauffeurs en de wens om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan te wijzen als handhavende instantie.
De herziening uit 2009 (wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wet rijondericht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk - Stb. 2008, 432) omvatte het verbreden van de certificaateis tot alle vormen van rijonderricht, het invoeren van de geschiktheidstest, het competentiegericht instructeursexamen, de verplichte stage en het herintrederstraject en de vervanging van de periodieke applicatietoets door een verplichte bijscholing. Belangrijk doel van de herziening was het verder verbeteren van de kwaliteit van het rijonderricht. Een hogere kwaliteit van de rijopleiding zou ervoor moeten zorgen dat de opgeleide beginnende bestuurders een veiliger rijgedrag vertonen.

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu
34182
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
minister van Infrastructuur en Milieu

Infrastructuur en Waterstaat
10 okt 2014
Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Verruiming vrijheid van meningsuiting

Het voorstel strekt ertoe de vrijheid van meningsuiting te verruimen. Daartoe wordt voorgesteld artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht (groepsbelediging) te schrappen. Opzettelijke belediging in het openbaar van groepen mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap zal dan niet meer strafbaar zijn. Voorts wordt voorgesteld de artikelen 137d Sr (aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden) en 137e Sr (verspreidings-verbod van uitlatingen die tevens strafbaar zijn op grond van de artikelen 137c en 137d) te wijzigen. Als gevolg daarvan zal het aanzetten tot haat of discriminatie van de hiervoor genoemde groepen personen niet meer strafbaar zijn. Enkel het aanzetten tot gewelddadig optreden zal strafbaar blijven. De initiatiefnemer wil met het voorstel vier doelen dienen: het verruimen van de vrijheid van meningsuiting, het verzekeren van het lex certa-beginsel, het voorkomen van een conflict tussen op Nederland rustende verdragsverplichtingen en het bieden van een handreiking aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bij het bepalen van de Europese consensus inzake het beschermen van het maatschappelijk Debat.

J.J. van Klaveren
Tweede Kamerlid
34051
Indiener J.J. van Klaveren
Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid
01 okt 2014
Initiatiefvoorstel-Fritsma en De Graaf Terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het initiatiefwetsvoorstel strekt er toe criminele Nederlanders afkomstig van Aruba, Curaçao en Sint Maarten terug te sturen en hen eventueel een inreisverbod op te leggen. Het voorstel neemt de kern van het regerings-voorstel dat in 2007 namens de regering is ingediend door de toenmalige Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Verdonk tot uitgangspunt. Het onderhavige voorstel voorziet in de mogelijkheid van verblijfsbeëindiging voor Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overeenkomstig de «glijdende schaal» zoals die wordt gehanteerd voor vreemdelingen.

S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid
34044
Indiener S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Koninkrijksrelaties
Filters wissen