Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35300-XIV
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
17 sep 2019
Begroting van de Staten-Generaal voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van de Staten-Generaal.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35300-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35300-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
30 aug 2019
Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar

De lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst worden met een jaar verlengd.
Het uitstel geeft tijd om de Mediawet 2008 aan te passen aan de snelle veranderingen van de wereld waarin de publieke mediadienst functioneert. Het begin van de nieuwe concessie- en erkenningperiode wordt met een jaar uitgesteld.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35268
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
28 jun 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Het kabinet heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen om versneld te werken aan het reduceren van broeikasgasuitstoot. Ook voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komen middelen beschikbaar voor maatregelen om die uitstoot terug te dringen. Dit wetsvoorstel regelt het beschikbaar komen van dat extra geld.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35235
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
28 jun 2019
Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen

Het kabinet heeft besloten extra middelen beschikbaar te stellen om versneld te werken aan reducering van broeikasgasuitstoot. Hiervoor worden de beschikbare middelen op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uit de begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie ingezet. Het budget wordt verdeeld over de verschillende departementen en over de verschillende jaren.
Voor het jaar 2019 en 2020 wordt de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verhoogd met een bedrag van in totaal € 183 mln. Het budget voor BZK wordt verdeeld over de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en het Programma Reductie Energieverbruik (PRE).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35234
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
27 mei 2019
Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

De klimaatverandering heeft gevolgen voor waterhuishouding in Nederland. Extreme neerslag en periodes van droogte en hitte wisselen elkaar af. Om de gevolgen daarvan te voorkomen zijn ruimtelijke maatregelen nodig, de zogenaamde klimaatadaptatie.
Om die maatregelen tegen wateroverlast te versnellen wil de minister het mogelijk maken tijdelijk middelen beschikbaar stellen aan de gemeenten, provincies en waterschappen in de vorm van subsidies uit het Deltafonds. Daarvoor is een aanpassing van de Waterwet nodig. Dat is beoogd met deze wetswijziging.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35211
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
13 mei 2019
Wij­zi­ging van de Ta­baks- en rook­wa­ren­wet in­za­ke de pro­ce­du­re en de ver­koop van ta­baks­pro­duc­ten.

Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU. Uit deze artikelen van de richtlijn volgt de verplichting om alle verpakkingseenheden van sigaretten, shagtabak en andere tabaksproducten te voorzien van unieke identificatiemarkeringen (UI) en veiligheidskenmerken. Het doel van het voorstel is de illegale handel in tabak terug te dringen.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35204
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
17 apr 2019
Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Dit wetsvoorstel regelt dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan voorwaarden die betrekking hebben op het door hen afgelegde eindexamen. Die voorwaarden worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35195
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
10 apr 2019
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen uit richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 in de Nederlandse wetgeving doorgevoerd. Volgens die richtlijn moeten landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van meer dan 40 kilometer per uur vanaf 20 mei 2018 verplicht een algemene periodieke keuring (APK) ondergaan. Een eerder wetsvoorstel van die strekking is door de Tweede Kamer verworpen. Om de APK-plicht te kunnen controleren en te handhaven regelt het wetsvoorstel tevens een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, mobiele machines, motorrijtuigen met een beperkte snelheid en aanhangwagens die door dergelijke voertuigen worden getrokken.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35188
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
25 mrt 2019
Wijziging van de Embryowet

Het wetsvoorstel wijzigt de Embryowet op twee punten. In de eerste plaats wordt geslachtskeuze mogelijk gemaakt ter beperking van het risico op een zeer ernstige erfelijke aandoening met ongelijke geslachtsincidentie. Ongelijke geslachtsincidentie betekent dat de aandoening niet evenveel voorkomt bij mannen en vrouwen, terwijl de genetische risicofactor bij beide geslachten wel aanwezig is. Ten tweede wordt voorzien in een grondslag voor het gebruik van restmateriaal (embryo’s en geslachtscellen) voor kwaliteitsbewaking in instellingen die handelingen verrichten met geslachtscellen en embryo’s in het kader van fertiliteitszorg (zorg in het kader van vruchtbaarheid).

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35173
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
21 mrt 2019
Screening ambtenaren van politie en politie-externen

Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen. Het huidige screeningsbeleid van ambtenaren van politie en politie-externen is aan herziening toe. Iedere persoon die ambtenaar van politie wil worden ondergaat bij aanstelling een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek. Voor het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de ambtenaar van politie zijn echter meer gegevens nodig. Daarnaast wordt door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen meer deskundigheid van de politie verwacht. Het wetsvoorstel intensiveert het betrouwbaarheidsonderzoek van ambtenaren van politie en politie-externen. Doel is het versterken van de integriteit van de politie.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35170
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
04 mrt 2019
Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

Deze wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) maakt onderdeel uit van de inspanningen van het kabinet om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. De Wet Bibob is hierbij een belangrijk instrument omdat ermee voorkomen kan worden dat de overheid criminele activiteiten onbewust faciliteert. De voornaamste voorgestelde wijzigingen versterken de toepassingsmogelijkheden van deze wet en breiden de eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen uit.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35152
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
18 feb 2019
Initiatiefvoorstel Bisschop en Kwint tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Dit wetsvoorstel regelt dat de bepalingen over het lerarenregister, die met de Wet beroep leraar in de verschillende onderwijswetten terecht zijn gekomen, worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor de bepalingen over het professioneel statuut, mede gezien het feit dat binnen het middelbaar beroepsonderwijs onduidelijkheid bestaat over de verhouding tot het reeds bestaande professioneel statuut.

R. Bisschop
Tweede Kamerlid
35145
Indiener R. Bisschop
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
29 jan 2019
Initiatiefwetsvoorstel Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Met dit initiatiefwetsvoorstel willen de initiatiefnemers Sjoerdsma (D66), Asscher (PvdA), Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik een oplossing bieden voor de ernstigste gevolgen die de Nederlanders woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (VK) in het geval van een no deal-Brexit zullen ondervinden. Zij zullen op het moment dat het VK de Europese Unie daadwerkelijk verlaat, een keuze moeten maken wat betreft hun nationaliteit.
Dit kan worden voorkomen door genoemde Nederlanders toe te staan de Britse nationaliteit aan te nemen zonder dat zij daarvoor de Nederlandse nationaliteit dienen op te geven.
Gezien het unieke karakter van de ontstane situatie is deze uitzondering op het Nederlandse nationaliteitsrecht gerechtvaardigd. De noodwet is wel tijdelijk: na de inwerkingtreding krijgen burgers zes maanden de tijd om een tweede nationaliteit aan of terug te vragen.
Het is de bedoeling dat de wet in versneld tempo wordt behandeld door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en voor de geplande vertrekdatum van de Britten uit de EU, 31 oktober, rond is.

S.W. Sjoerdsma
Tweede Kamerlid
35130-(R2119)
Indiener S.W. Sjoerdsma
Tweede Kamerlid
+ 4 anderen

Justitie en Veiligheid
21 jan 2019
Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Een kwaliteitsstandaard is een openbaar document waarin wordt beschreven wat goede zorgverlening inhoudt. Zorgaanbieders en zorgverleners, cliëntorganisaties en organisaties van zorgverzekeraars of uitvoerders van de Wet langdurige zorg stellen een kwaliteitsstandaard op. De manier waarop kwaliteitsstandaarden nu tot stand komen, kan leiden tot stijgende zorgkosten, zonder dat de minister dit tijdig kan voorkomen. Het wetsvoorstel introduceert een financiële toetsing door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de minister voor Medische Zorg. Zij moeten toestemming geven voor publicatie van een kwaliteitsstandaard met substantiële financiële gevolgen. Het doel van het wetsvoorstel is om de collectieve zorguitgaven onder controle te houden.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35124
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
10 dec 2018
Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

De Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid wordt op enkele onderdelen gewijzigd. Zo wordt duidelijk dat alle buitengewone leden (ook ongevraagd) aan alle vergaderingen van de Onderzoeksraad kunnen deelnemen en de reactietermijnen op aanbevelingen met Europese regelgeving worden in lijn gebracht. Deze aanpassingen vloeien voort uit aanbevelingen van een evaluatie van de Onderzoeksraad voor veiligheid in 2013 onder meer op het vlak van het versterken van de transparantie van het onderzoeksproces door de Raad.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35106-(R2115)
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
30 nov 2018
Wijziging van een aantal onderwijswetten voor het funderend onderwijs ter actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen

Dit wetsvoorstel omvat een aantal voorstellen met als gemeenschappelijk doel de wetgeving voor met name het funderend onderwijs te actualiseren en te verbeteren. Sommige voorstellen voorzien in technische wijzigingen, andere vullen leemten op in de onderwijswetgeving.
De voorstellen hebben met elkaar gemeen dat zij betrekking hebben op de bekostigingsvoorwaarden voor en verplichtingen van scholen en het toezicht daarop door de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste wijzigingen betreffen het actualiseren van de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs, het verminderen van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs (stofkamoperatie) en het invoegen van enkele wettelijke grondslagen op basis waarvan de inspectie haar toezichthoudende taken goed kan blijven uitoefenen. Onder het funderend onderwijs wordt verstaan: het primair onderwijs (po), het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en het voortgezet onderwijs (vo).

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35102
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
26 nov 2018
Wijziging van de wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Met dit wetsvoorstel worden de procedures voor de vergunningverlening uitgebreid en aangepast om om te gaan met de situatie dat windenergie op zee steeds minder of geen subsidie meer nodig heeft. Bedrijven uit de windsector zullen bij aanvragen voor vergunningen voor windparken op zee te maken krijgen met de voorgestelde wijzigingen. Als er in onderlinge concurrentie meer dan één marktpartij bereid is een windpark zonder subsidie te realiseren, ontstaat de vraag hoe te bepalen aan wie de vergunning voor het windpark wordt verleend. Aanpassing van deze wet is nodig om een extra verdeelmethode voor de vergunning aan het bestaande stelsel toe te voegen. Dit wetsvoorstel betreft alleen het toevoegen van veilen als optie om de vergunning voor een windpark op zee te verlenen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35092
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
14 nov 2018
Plantgezondheidswet

Dit wetsvoorstel leidt tot een herziening en vernieuwing van de Plantenziektenwet van 5 april 1951. Het doel van het voorstel is het voorkomen van de insleep en verspreiding van nieuwe en schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten. De nadruk ligt op voorkomen, zodat er later minder bestrijdingsmiddelen of controles nodig zijn. De aanleiding voor de vernieuwing is een Verordening van de Europese Unie, nummer 2016/2031. Nederland moet de regelgeving per 14 december 2019 hierop aangepast hebben. Daarnaast zijn in dit wetsvoorstel ook aanpassingen in andere wetten meegenomen. Dat zijn de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Landbouwkwaliteitswet. Deze wijzigingen zijn nodig om te voldoen aan Controleverordening 2017/625, die eveneens grotendeels op 14 december 2019 van toepassing moeten zijn. De aanpassingen hebben te maken met officiële controles op naleving van regels voor diervoeders en levensmiddelen, diergezondheid en dierenwelzijn.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35083
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
13 nov 2018
Initiatiefvoorstel - Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Criminele organisaties zoals motorbendes zouden door de minister voor Rechtsbescherming verboden moeten kunnen worden, vinden de indieners van het wetsvoorstel. Nu nog kunnen criminele bendes alleen door de rechter verboden worden. Maar dat proces duurt veel te lang. Een verbod door de minister werkt veel sneller en kan met onmiddellijke ingang in werking treden.
De initiatiefnemers wijzen erop dat de vrijheid van vergadering een Grondwettelijk recht is. Een bestuursrechtelijk verbod mag daarom alleen als dat in het belang is van de openbare orde. Volgens de Kamerleden is dat het geval, omdat de motorbendes zware criminaliteit stimuleren en faciliteren, en daarmee een ‘ernstige bedreiging voor de veiligheid van burgers en voor het openbaar gezag’ vormen. Zij stellen voor om deze verbodsbevoegdheid te introduceren als aanvulling op de bestaande regeling in het Burgerlijk Wetboek (BW).

A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid
35079
Indiener A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid
+ 4 anderen

Justitie en Veiligheid
30 okt 2018
Initiatiefvoorstel Kwint en Westerveld om te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Bij het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kan een vrijwillige financiële ouderbijdrage worden gevraagd voor activiteiten buiten schooltijd. Denk hierbij aan schoolreisjes en de kerstviering, maar ook aan bepaalde excursies en bijlessen die door de school worden aangeboden. De wet stelt duidelijk dat het wel of niet betalen van deze bijdrage altijd vrijwillig is.
De initiatiefnemers stellen voor om in de onderwijswetten een bepaling op te nemen dat het niet (kunnen) betalen van de ouderbijdrage niet mag leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit.

J.P. Kwint
Tweede Kamerlid
35063
Indiener J.P. Kwint
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 okt 2018
Wijzigingswet meldkamers

In dit wetsvoorstel wordt de wettelijke basis gelegd voor een nieuwe inrichting van de meldkamers van de hulpdiensten. De meldkamer is de plaats voor het aannemen, ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van de hulpdiensten politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.
Uitgangspunten bij deze inrichting zijn:
a. Het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie;
b. De hulpdiensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie (taakuitvoering);
c. De toekomstige meldkamers zijn in staat om werkzaamheden van elkaar over te nemen;
d. Er worden maximaal tien meldkamers ingericht;
e. Er wordt een herkenbare governance-structuur gecreëerd, waarbinnen alle betrokken partijen (politie, ambulancezorg, veiligheidsregio’s en Koninklijke marechaussee) invloed kunnen uitoefenen op de hoofdlijnen van beleid en beheer (multidisciplinaire sturingslijn);
f. Lokaal maatwerk blijft, binnen de grenzen van het landelijke beheer door de politie, mogelijk.
Buiten deze wijzigingen, die nauw aansluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk, blijven belangrijke randvoorwaarden waaronder de meldkamers functioneren, ongewijzigd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35065
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 2 anderen

Justitie en Veiligheid
02 okt 2018
Initiatiefvoorstel-Raemakers. Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Dit voorstel maakt het mogelijk dat kindercentra kunnen kiezen voor het toelaten van uitsluitend gevaccineerde kinderen. De keuzemogelijkheid van ouders wordt zo bevorderd. Zij kunnen kiezen tussen kindercentra met alleen ingeënte kinderen en kindercentra waar ook kinderen zijn die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. De Wet kinderopvang moet daarvoor worden gewijzigd.

R. Raemakers
Tweede Kamerlid
35049
Indiener R. Raemakers
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid