Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
19 sep 2019
Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering

Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35288
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
17 sep 2019
Overige fiscale maatregelen 2020

Dit tweede voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 regelt verschillende veranderingen in de belastingwetten. Het gaat dan onder meer over
- belastingrente in de erfbelasting en de vennootschapsbelasting;
- de keuze voor berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post;
- aanpassing van de belasting op personenauto's en motoren (BPM) vanwege een andere testmethode voor de CO2-uitstoot;
- het openbaar maken van boetes voor belastingadviseurs, notarissen, accountants en advocaten vanwege hulp bij belastingontduiking of het met opzet foutief aanvragen van toeslagen;
- aanpassing van de tonnageregeling voor zeescheepvaartondernemingen;
- een aangepaste definitie van het begrip vaste inrichting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35303
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Dit vijfde voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 regelt het afschaffen van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting. De aftrek wordt vervangen door een subsidieregeling van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Het is nog niet bekend per wanneer de aftrek vervalt en de subsidieregeling in werking treedt.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35306
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Het derde voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 gaat over fiscale maatregelen in het jaar 2020 en later ter uitvoering van het Klimaatakkoord. Het betreft onder meer:
- belastingmaatregelen voor het stimuleren van emissievrij rijden;
- een verhoging van de motorrijtuigenbelasting op bestelauto's;
- een verhoging van de accijns op diesel;
- een verhoging van de energiebelasting op aardgas;
- een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit;
- een aanpassing van de tarieven van de Wet opslag duurzame energie (ODE);
- een verhoging van de heffingskorting (belastingvermindering) in de energiebelasting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35304
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Het eerste voorstel uit een pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020. Het regelt veranderingen in de belastingen voor burgers en bedrijven zoals:
- verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting;
- verlaging van de zelfstandigenaftrek;
- verhoging van het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting;
- invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting;
- verlaging van de vennootschapsbelasting;
- minder fiscale aftrek van rente en kosten voor banken en verzekeraars;
- verlaging van de verhuurderheffing;
- verhoging van de tabaksaccijns;
- verlaging van de btw op e-boeken, digitale kranten en digitale magazines;

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35302
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
17 sep 2019
Bronbelasting op renten en royalty’s

Het vierde voorstel uit het pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020 regelt de invoering van een heffing (bronbelasting) op geld dat door bedrijven via Nederland naar landen wordt geleid die geen of zeer weinig belasting heffen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35305
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

Het zesde voorstel uit het pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020. Met dit voorstel worden de Wet op de omzetbelasting en het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting aangepast aan een Europese richtlijn die het grensoverschrijdend handelsverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie moet versoepelen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35307
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
30 aug 2019
Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ

Indicatiebesluiten op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) worden genomen door het CIZ. Het CIZ is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en heeft eigen rechtspersoonlijkheid. Bij de inwerkingtreding van de Wlz is geregeld dat het CIZ op termijn zijn rechtspersoonlijkheid zou gaan verliezen.
Anno 2019 is de rechtsvorm en de voor- en nadelen ervan op het vlak van besturing, bedrijfsvoering en kosten opnieuw en meer diepgaand bekeken. Daaruit blijkt dat de transitiekosten, de structureel hogere personeelskosten en extra belasting die een transitie op de organisatie zou leggen, niet opwegen tegen de beperkte toename van de sturingsmogelijkheden. Het voorstel is daarom af te zien van het verlies van de rechtspersoonlijkheid door het CIZ.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35270
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
30 aug 2019
Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen, bedoeld om gezinnen met lage- en middeninkomens te ondersteunen. Om werkende gezinnen met middeninkomens verder te ondersteunen, stelt de regering voor om het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint, te verhogen. Voor alleenstaanden blijft het grensinkomen rond het wettelijk minimumloon liggen. Voor paren wordt het drempelinkomen verhoogd met een bedrag van 16.300 euro. Hierdoor krijgen sommige ouders een hoger kindgebonden budget of komen zij voor het eerst in aanmerking voor een kindgebonden budget.
Bovenstaande staat in een eerder wetsvoorstel (35010). Dit wetsvoorstel (35269) stelt een wijziging voor. In het eerdere voorstel is geregeld dat per 2020 eenmalig het kindgebonden budget niet wordt geïndexeerd. Met het voorliggende voorstel wordt de niet-indexering ongedaan gemaakt.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35269
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
18 jul 2019
Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

Dit wetsvoorstel houdt een wijziging in van de Wet internationale misdrijven (Wim) ter uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. Deze wijziging van het Statuut behelst strafbaarstelling van de volgende handelingen als oorlogsmisdrijven:
–het gebruik van (micro)biologische of toxine wapens;
–het gebruik van wapens die beogen te verwonden door fragmenten die in het lichaam niet door röntgenstraling kunnen worden ontdekt; en
–het gebruik van laserwapens die zijn ontworpen om als voornaamste of bijkomende gevechtsfunctie blijvende blindheid te veroorzaken.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35259
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 2 anderen

Justitie en Veiligheid
18 jul 2019
Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)

Dit voorstel van rijkswet strekt tot goedkeuring van de op 14 december 2017 aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.
Ingevolge dit artikel 8 heeft het Internationaal Strafhof rechtsmacht voor wat betreft oorlogsmisdrijven, in het bijzonder wanneer deze worden gepleegd als onderdeel van een plan of beleid of als onderdeel van het op grote schaal plegen van dergelijke misdrijven.
De wijziging van artikel 8 heeft gevolgen voor de Nederlandse Wet internationale misdrijven. Een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet internationale misdrijven wordt tegelijkertijd met dit voorstel van rijkswet ter parlementaire goedkeuring ingediend.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35258-(R2130)
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
+ 2 anderen

Buitenlandse Zaken
11 jul 2019
Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Voorstel voor aanpassing van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen aan de bepalingen van de zesde maatregel betreffende verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de EU-lidstaten. Met de wijziging wordt het voor intermediairs verplicht om grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies vanaf 25 juni 2018 te melden aan de Belastingdienst.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35255
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
01 jul 2019
Goedkeuringswet Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland

Dit wetsvoorstel regelt de Nederlandse goedkeuring van de op 5 oktober 2016 tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Nieuw-Zeeland.
Naast de bevestiging van de gehechtheid aan de democratische beginselen, de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en goed bestuur bevat de Overeenkomst hoofdzakelijk bepalingen die zien op het aangaan, dan wel het intensiveren van de politieke dialoog en de onderlinge samenwerking op een breed scala aan beleidsterreinen. Door de Overeenkomst wordt ook een Gemengde Commissie opgericht waarin overlegd zal worden om de uitvoering van de overeenkomst te vergemakkelijken.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35244
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
01 jul 2019
Goedkeuringswet Kaderovereenkomst Europese Unie en Australië

Dit wetsvoorstel regelt de Nederlandse goedkeuring van de op 7 augustus 2017 tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Australië.
Deze overeenkomst bevat achtereenvolgens bepalingen over politieke dialoog en samenwerking inzake buitenlands beleid en veiligheid; samenwerking inzake mondiale ontwikkeling en humanitaire hulp; samenwerking inzake economische en handelsaangelegenheden; samenwerking inzake justitie, vrijheid en veiligheid; samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur; en samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling, energie en vervoer. De Overeenkomst biedt hiermee een nieuwe basis voor de versterking van de politieke en economische samenwerking. Het verdrag vervangt het EU-Australië Partnerschapskader uit 2005.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35243
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
28 jun 2019
Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de tweede Europese antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD2) in de Nederlandse belastingwet. ATAD2 schrijft regels voor om belastingontwijking via "hybridemismatches" te bestrijden. Hybridemismatches zijn situaties waarin een belastingvoordeel wordt behaald door de verschillen in de fiscale behandeling van lichamen, instrumenten, vaste inrichtingen of vestigingsplaatsen tussen verschillende stelsels van vennootschapsbelasting. Die verschillen tussen de stelsels kunnen ertoe leiden dat 1) een vergoeding of betaling aftrekbaar is, maar de opbrengst nergens wordt belast, of 2) dat één en dezelfde vergoeding of betaling meerdere malen aftrekbaar is. De bepalingen in het wetsvoorstel moeten die voordelen wegnemen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35241
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 jun 2019
Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

In het Principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel wordt verhoogd en in 2024 op 67 jaar zal uitkomen. Dit wetsvoorstel regelt de uitwerking van deze afspraak. Ook zijn in dit wetsvoorstel de dekkingsmaatregelen opgenomen die het kabinet neemt om het verschuiven van de AOW-leeftijd te kunnen financieren.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35223
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
14 jun 2019
Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken

De wet bevat de voorwaarden voor het uitleveren van verdachten en het indienen van een Europees aanhoudingsbevel. De wijziging is nodig na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 27 mei 2019 . Dat oordeelde dat officieren van justitie geen Europees aanhoudingsbevel mogen uitvaardigen, maar dat het een besluit van de rechter moet zijn. Op basis van de Nederlandse wet is alleen de officier van justitie bevoegd.
De minister heeft de Eerste en Tweede Kamer gevraagd om het wetsvoorstel zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Zonder wetswijziging kunnen er namelijk geen aanhoudingsbevelen meer worden uitgevaardigd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35224
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 behorende bij de begroting van de Koning (I). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35210-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35210-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35210-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35210-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
29 mei 2019
Wijziging van de begroting voor 2019 van het Deltafonds (J) (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Deltafonds (J). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35210-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Defensie 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Defensie. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35210-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie