Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Filters wissen
26 jun 2020
Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM

Wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën voor 2020 vanwege steunmaatregelen voor de KLM.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35505
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
19 jun 2020
Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 in verband met de intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35499
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
18 jun 2020
Tweede Verzamelspoedwet COVID-19

Aanvullende spoedvoorzieningen en wetswijzigingen om te zorgen dat de verspreiding van COVID-19 wordt bestreden en dat de impact van dit virus zo beperkt mogelijk blijft. Het wetsvoorstel bevat voorstellen op het gebied van de ministeries van OCW, IenW, JenV en VWS.
Op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden vijf voorstellen gedaan.
1 Uitzondering op samenloopverbod artikel 7.8, vijfde lid, van de Erfgoedwet; met dit voorstel wordt de weg vrijgemaakt voor eigenaren van rijksmonumenten om wanneer zij reeds een subsidie ontvangen ook aanspraak te maken op een aanvullende leenfaciliteit wanneer deze in het leven wordt geroepen.
2 Verlengen bevoegdheidstermijn in de WPO en WEC voor leraren in opleiding tot leraar zintuiglijke en lichamelijke oefening
3 Leerresultaten primair onderwijs; een school kan worden beoordeeld als “zeer zwak” indien de leerresultaten onvoldoende zijn en het bevoegd gezag in verband met deze resultaten ook tekortschiet in de naleving van een of meer bij of krachtens WPO gegeven voorschriften. Aangezien er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoetsen zijn afgenomen wordt er hier voorgesteld om de berekening te maken over drie meest recente schooljaren in plaats van over drie achtereenvolgende schooljaren.
4 Inschrijving van (aspirant-)studenten die nog niet aan alle eisen voldoen; een aanpassing van de WHW waardoor het mogelijk wordt voor hogeronderwijsinstellingen om studenten die als gevolg van COVID-19 nog niet (volledig) voldoen aan alle vooropleidings- of toelatingseisen toch in te kunnen schrijven voor een associate degree, bachelor- of masteropleiding bij het instroommoment van 1 september 2020.
5 Compensatie studenten; studenten in hun laatste jaar van hun opleiding kunnen hun vertraging niet in een later stadium inlopen. Voor deze studenten die ook voor het studiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven voor hun opleiding en vervolgens in de periode tot eind januari 2021 een mbo-, hbo- of wo-masterdiploma halen is gekozen om een compensatie in te stellen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35497
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15 jun 2020
Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen aangebracht in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020. Hierin zijn uitgaven inzake coronamaatregelen budgettair verwerkt.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35493
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
12 jun 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Infrastructuurfonds. Het gaat om een extra uitgave uit het Infrastructuurfonds die samenhangt met de gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet heeft de openbaar vervoerbedrijven (ov) gevraagd om weer een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen nog beperkt zijn. Omdat daardoor ook de inkomsten van de ov-bedrijven nog beperkt zijn, hoort bij dat verzoek van het kabinet een financiële vergoeding. De regeling kost naar verwachting circa 1,5 miljard euro en loopt tot het einde van 2020.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35490
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
12 jun 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Het gaat om een aanpassing op de artikelen 16 (Openbaarvervoer en Spoor) en 26 (Bijdrage Investeringsfondsen). De aanpassing hangt samen met de gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet heeft de openbaar vervoerbedrijven (ov) gevraagd om weer een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen nog beperkt zijn. Omdat daardoor ook de inkomsten van de ov-bedrijven nog beperkt zijn, hoort bij dat verzoek van het kabinet een financiële vergoeding. De regeling kost naar verwachting circa 1,5 miljard euro en loopt tot het einde van 2020.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35491
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
12 jun 2020
Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen

Wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën voor 2020 vanwege extra geld voor de steunprogramma's van het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Investeringsbank.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35492
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
05 jun 2020
Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten

Wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën voor 2020 vanwege steunmaatregelen voor de gemeenten in Nederland.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35485
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
03 jun 2020
Wet inburgering 20..

Het nieuwe inburgeringsstelsel beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. Dit doel vertaalt zich in het volgende: inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst niveau B1) en kennis van de Nederlandse maatschappij, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen vanaf de start van het inburgeringstraject.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35483
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
29 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 in verband met compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35481
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
28 mei 2020
Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

De Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND regelt dat bij het niet tijdig beslissen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op een asielverzoek de aanvrager geen dwangsom kan ontvangen. Daarnaast sluit de Tijdelijke wet een beroep tegen het niet tijdig beslissen op het asielverzoek bij de bestuursrechter uit. De Tijdelijke wet geldt voor één jaar, maar blijft van toepassing totdat het wetsvoorstel dat de dwangsomregeling voor vreemdelingenzaken definitief afschaft in werking is getreden, ingetrokken of verworpen.

A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
35476
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
26 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

In deze derde Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2020 wordt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35473
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
26 mei 2020
Wet ambulancevoorzieningen

De aanleiding voor de Wet ambulancevoorzieningen is het aflopen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2021. De Wet ambulancevoorzieningen wil zekerheid bieden over ambulancevoorzieningen in de toekomst. Dit moet met name de continuïteit en kwaliteit, waaronder innovatie, van de ambulancevoorzieningen ten goede komen.

M.J. van Rijn
minister voor Medische Zorg
35471
Indiener M.J. van Rijn
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
26 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 in verband met de tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het kader van Covid-19.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35474
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
25 mei 2020
Wet hardheidsaanpassing Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)

Voorstel voor het uitbreiden van de hardheidsclausule en het invoeren van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Het doel is ouders tegemoet te komen die de voorbije jaren in de problemen zijn gekomen door wetgeving, beleid en rechtspraak rond de kinderopvangtoeslag en voor de toekomst bepaalde hardheden in het toeslagensysteem weg te nemen of te verzachten.

A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën
35468
Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën
20 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

Wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën voor 2020 vanwege de verlenging van coronamaatregelen en de garanties aan het Europees werkloosheidsfonds SURE.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35466
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
19 mei 2020
Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 in verband met compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35464
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
14 mei 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Het gaat om een extra besteding van in totaal € 2,73 miljoen in 2020 voor respectievelijk het verbeteren van de ferryverbinding tussen Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (€ 2,0 miljoen), en voor investeringen op het gebied van de watervoorziening op de eilanden (€ 0,73 miljoen).

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35460
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
14 mei 2020
Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 in verband met voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35459
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
12 mei 2020
Regels over een tijdelijke voorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wijziging van de Loodsenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene wet inkomens...

Het wetsvoorstel is een zogenoemde verzamelwet. Het bevat verschillende voorzieningen en wettelijke aanpassingen die onder andere nodig zijn door veranderde omgangsvormen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus (Covid-19). Het voorstel regelt dat ledenvergaderingen van de Nederlandse Loodsencorporatie en de regionale corporaties tijdelijk via elektronische weg kunnen plaatsvinden. Ook voorziet het in een aanpassing van de regels die gelden voor het uitreiken van exploten door deurwaarders. Daarnaast worden de invorderings- en belastingrente tijdelijk verlaagd om de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen. Tenslotte wordt een geconstateerde omissie in de luchtvaartwet BES gerepareerd waarmee het tijdelijk beperken of verbieden van het burgerluchtverkeer boven (gedeelten) van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voortaan mogelijk is als een ‘Notice to Airman’ (NOTAM).

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35457
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
11 mei 2020
Wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure

Deze novelle wijzigt het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure. De inwerkingtreding van deze novelle is daarom gekoppeld aan de inwerkingtreding van dat wetsvoorstel (wetsvoorstel 35361).

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35453
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
08 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

Wijziging van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in verband met coronamaatregelen ter ondersteuning van de agrarische sector. Daarnaast zijn er wijzigingen in verband met de structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35452
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
07 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

In deze 3e incidentele suppletoire begroting worden budgetmutaties voorgesteld die betrekking hebben op de overbruggingsfaciliteit voor Royal IHC, een Garantieregeling voor kredieten tot € 50.000 en de verhoging van het budget voor Caribisch Nederland zodat het netbeheertarief voor elektriciteit in de periode 1 mei tot en met 31 december 2020 naar nul verlaagd kan worden. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten-Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35451
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
06 mei 2020
Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19

De impact van de uitbraak van COVID-19 op het economische leven wordt ook gevoeld bij ondernemers met een octrooi of die een octrooi hebben aangevraagd. Met het voorliggend wetsvoorstel is beoogd te voorkomen dat als gevolg van deze impact octrooien of octrooiaanvragen van rechtswege komen te vervallen. Deze tijdelijke voorzieningen zijn ook van toepassing op Curaçao en Sint Maarten. Met deze landen van het Koninkrijk heeft afstemming plaatsgevonden.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35449-(R2147)
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
29 apr 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2020.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35450-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking