Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

18 sep 2018
Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking

Met dit wetsvoorstel krijgt Nederland, ter voldoening aan de Europese richtlijn tegen het ontwijken van belastingen (ATAD 1) een regeling op het gebied van de beperking van renteaftrek (‘earningsstripping’) en een regeling voor zogenoemde gecontroleerde buitenlandse entiteiten (Controlled foreign companies afgekort CFC).

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35030
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen

Dit zevende wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen moet de kansspelbelasting van gokken op sportwedstrijden via het internet en via een winkel gelijktrekken. In beide gevallen is de aanbieder straks belastingplichtig over het bruto spelresultaat.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35031
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Wet bedrijfsleven 2019

Dit tweede wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt enkele veranderingen in de vennootschapsbelasting, onder meer een verlaging van de tarieven, na het besluit van het kabinet om de dividendbelasting niet af te schaffen en de invoering van een bronbelasting op dividenduitkeringen en interest- en royaltybetalingen aan 'laagbelastende jurisdicties' uit te stellen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35028
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Dit derde wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt de verlenging met vijf jaar van de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Ook de verhoging van de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting, de afschaffing van de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s en openbaar vervoer en de milieudifferentiatie van de belasting op zware motorrijtuigen (Eurovignet) staan in dit wetsvoorstel.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35029
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Overige fiscale maatregelen 2019

Dit vierde wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt een verlenging van de belastingvrijstelling voor pleegvergoedingen. Ook biedt het de Belastingdienst vier nieuwe wettelijke mogelijkheden om belastingen te innen, aanslagen op te leggen, informatie in te winnen en belastingen te verhalen op erfgenamen om zo belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Bovendien geeft dit voorstel de Belastingdienst het recht om de gegevens van de ANPR-camera's (Automatic Number Plate Recognition) boven de snelweg te gebruiken voor controles voor de motorrijtuigenbelasting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35027
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel

Dit vijfde wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen zorgt voor een aanpassing van de btw-verplichtingen voor ondernemers die digitale diensten verkopen aan consumenten in andere lidstaten van de Europese Unie.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35032
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Wet modernisering kleineondernemersregeling

Dit zesde wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt de aanpassing van de bestaande vrijstellingsregeling van omzetbelasting (btw) voor kleine ondernemers. Het kabinet stelt voor om ondernemers, stichtingen, verenigingen en BV’s die jaarlijks minder dan 20.000 euro omzetten vrij te stellen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen. Daarmee vervalt de plicht om btw te factureren, maar ook de mogelijkheid om betaalde btw af te trekken.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35033
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
18 sep 2018
Wetsvoorstel Belastingplan 2019

Dit eerste wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt de veranderingen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting (btw) en de regeling belastingrente met ingang van 1 januari 2019. Het gaat onder meer om de invoering van een tweeschijvenstelsel, de verkorting van de 30%-regeling voor extraterritoriale kosten, verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, een lager tarief voor aftrekposten en een verhoging van het lage btw-tarief van zes naar negen procent.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35026
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
06 sep 2018
Verzamelwet pensioenen 2019

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van pensioenen en is bedoeld om de pensioenwetgeving te verbeteren. Het gaat om wijzigingen bij de volgende onderwerpen:
• De afkooptermijn bij de waardeoverdracht van een klein pensioen.
• Gegevenslevering van De Nederlandsche Bank (DNB) aan de Stichting Pensioenregister (SPR).
• Het overbruggingspensioen in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd.
• Versterken van de medezeggenschap bij kleine ondernemingen.
• Premiebetaling door de werkgever aan de pensioenuitvoerder op basis van actuele loonsomgegevens.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35015
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
06 jul 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties. De wijzigingen houden verband met de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34988
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
04 jul 2018
Aanpassing van een aantal wetten naar aanleiding van de departementale herindeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Als gevolg van de instelling van een nieuw ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de verantwoordelijkheid voor bepaalde beleidsterreinen overgeheveld van de toenmalige minister van Economische Zaken naar de minister van LNV. Dit wetsvoorstel zorgt voor aanpassing van een aantal wetten om duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de minister van LNV en de minister van het nieuwe ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
34987
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
22 jun 2018
Verzamelwet SZW 2019

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ook de Zorgverzekeringswet en de Wet studiefinanciering BES. Het gaat om kleine wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen in arbeidswetgeving en socialezekerheidswetgeving.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34977
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 jun 2018
Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Dit wetsvoorstel wijzigt de Aanpassingswet studiefinanciering BES (kamerstuk 34331). De Eerste Kamer is gevraagd om de behandeling van dat wetsvoorsel aan te houden om aan de moties en amendementen die bij de behandeling in de Tweede Kamer zijn aangenomen zorgvuldig uitvoering te kunnen geven.
In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat het bedrag voor onterecht bezit van het reisproduct wordt gestaffeld. Dit betekent een verlaging van het bedrag naar 75 euro per halve kalendermaand voor de eerste twee halve kalendermaanden, en een verhoging van de boete naar 150 euro per halve kalendermaand voor de daaropvolgende halve kalendermaanden. En de 'OV-boete' wordt alleen opgelegd als het reisproduct ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34968
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
13 jun 2018
Wet invoering extra geboorteverlof

Deze wet maakt het mogelijk dat ouders na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind krijgen. Nu krijgen partners twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Ook regelt de wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34967
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
01 jun 2018
Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

De aardbeving in Zeerijp van januari 2018 laat zien dat het wenselijk is de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen.
Totdat de gaswinning uit het Groningenveld beëindigd is, moet gekeken worden hoe de gaswinning uit dit veld op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden waarbij ook de leveringszekerheid kan worden geborgd. Daarnaast zullen voor de vraag en gebruik van het laagcalorisch Gronings gas alternatieven gezocht moeten worden.
De huidige systematiek van de Gaswet en de Mijnbouwwet sluit niet aan op deze beoogde situatie en moet daarom gewijzigd worden.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34957
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34960-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34960-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Financiën. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34960-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34960-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Infrastructuurfonds. Het betreft een eerste suppletoire begroting.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34960-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 behorende bij de begroting van de Koning (I). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34960-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34960-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34960-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
Filters wissen