Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Filters wissen
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35470-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
20 mei 2020
Slotwet Gemeentefonds 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Gemeentefonds over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet van de Koning 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Koning over 2019 opgenomen.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35470-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Defensie 2019

...

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35470-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
20 mei 2020
Slotwet Provinciefonds 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Provinciefonds over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2019 opgenomen.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35470-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2019 opgenomen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35470-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 mei 2020
Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
20 mei 2020
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over 2019 opgenomen.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35470-XIV
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over 2019 opgenomen.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35470-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet Staten Generaal 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Staten-Generaal over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2019 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2019.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35470-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
20 mei 2020
Slotwet Deltafonds 2019

Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2019 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Deltafonds. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2019.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35470-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
20 mei 2020
Slotwet Infrastructuurfonds 2019

Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2019 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Infrastructuurfonds. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2019.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35470-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over 2019 opgenomen.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35470-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
19 mei 2020
Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van bovengenoemde verordening. De verordening bevat regels voor de voorwaarden met betrekking tot het verrichten van havendiensten en de toegang tot de markt voor deze diensten, en stelt regels over de transparantie van financiële relaties tussen overheden enerzijds, en havenbeheerders en havendienstverleners anderzijds. Voorts schrijft de verordening voor dat lidstaten voorzien in een regeling voor de behandeling van klachten die toeziet op de toepassing van de verordening.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35463
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
19 mei 2020
Wijziging van de Mijnbouwwet

Met dit wetsvoorstel worden bepalingen uit de Mijnbouwwet over het verwijderen en hergebruiken van mijnbouwinfrastructuur en de in dat kader te stellen financiële zekerheden verduidelijkt, geactualiseerd en aangevuld. Om een te snelle afname van de opsporing en winning van de resterende gas- en oliereserves af te remmen, bevat dit wetsvoorstel een verbetering van de bestaande regeling voor stimulering van mijnbouwactiviteiten, zoals die nu nog geldt voor het Nederlands deel van het continentaal plat.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35462
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
15 mei 2020
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en...

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om waar nodig Nederlandse wetten aan te passen aan de gewijzigde Europese richtlijn vakbekwaamheid bestuurders. Daartoe worden de Wegenverkeerswet 1994 en lagere regelgeving aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op regels die gelden voor buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs. Voor de wijzigingen in de derde Europese rijbewijsrichtlijn is geen wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 noodzakelijk.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35461
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
13 mei 2020
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES

Dit wetsvoorstel verscherpt de bestaande regels ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme in Caribisch Nederland, zodat deze regels beter aansluiten op internationale standaarden van de Financial Action Task Force.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35458
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
11 mei 2020
Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) te verbeteren door een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen. In deze wetten wordt in geval van gedwongen zorg de rechtsbescherming van betrokkenen gewaarborgd. Dit houdt onder meer in dat betrokkene of de cliënt zo veel mogelijk betrokken wordt in het opstellen en uitvoeren van zijn zorgplan. Hij kan tegen alle beslissingen die hem aangaan zijn beklag doen. Door de combinatie van verschillende procedures in individuele gevallen kan de zorgbehoefte, en daarmee de rechtspositie van de cliënt, onder druk komen te staan. Met deze wijzigingen wordt de uitvoerbaarheid van de wetten verbeterd zonder de rechtspositie van de cliënten aan te tasten.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35456
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
11 mei 2020
Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

Dit wetsvoorstel regelt de mogelijkheid om bij verkiezingen te experimenteren met nieuwe stembiljetten. Het huidige stembiljet is (te) groot en daardoor zowel voor de stembureaus als voor veel kiezers lastig te hanteren. De experimenten zijn erop gericht dat bij verkiezingen, in het stemlokaal, een stembiljet kan worden gebruikt dat beter hanteerbaar is, zowel bij het stemmen als bij het tellen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35455
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
11 mei 2020
Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Deze richtlijn vormt onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in het kader van haar strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt (DSM). De richtlijn beoogt in het bijzonder tegemoet te komen aan snelle technologische ontwikkelingen die veranderingen hebben gebracht in de manier waarop werken en andere materialen worden gecreëerd, geproduceerd, verspreid en geëxploiteerd. Zij kent drie hoofddoelstellingen:
1. Het mogelijk maken van meer en bredere online toegang tot (beschermde) inhoud in de Europese Unie, in het bijzonder voor radio- en televisieprogramma’s, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed. In dat kader is ook de Richtlijn online omroepdiensten tot stand gekomen die gelijktijdig met deze richtlijn is aangenomen.
2. Het creëren van een eenvoudiger auteursrechtelijk kader voor onderwijs, onderzoek en cultureel erfgoed en met het oog op de integratie van gehandicapten.
3. Het bewerkstelligen van een duurzamere markt voor cultuurmakers, creatieve bedrijfstakken en de pers waarin rechthebbenden op basis van gelijkwaardigheid met distributeurs van hun beschermde prestaties kunnen onderhandelen over licentievoorwaarden en prijzen. Het betreft hierbij in het bijzonder nieuwe wijzen van verspreiding van deze prestaties.
De uiterste datum waarop de richtlijn in Nederlands recht moet zijn omgezet is 7 juni 2021.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35454
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
29 apr 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van de Staten Generaal (IIA). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35450-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken