Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
15 feb 2019
Initiatiefvoorstel-Wilders en Bosma Wijziging Grondwet inzake uitbreiding uitsluitingsgronden kiesrecht en verbod meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Wilders en Bosma (beiden PVV) stelt een wijziging voor van de Grondwet zodat personen die naast de Nederlandse nationaliteit ook een of meerdere vreemde nationaliteiten bezitten worden uitgesloten van het actieve kiesrecht. Daarnaast wordt voorgesteld in de Grondwet op te nemen dat enkel personen met uitsluitend de Nederlandse nationaliteit mogen worden aangesteld en/of worden benoemd als bepaalde (politieke) ambtsdragers. Onder bepaalde (politieke) ambtsdragers verstaan de initiatiefnemers de Minister-President, ministers, staatssecretarissen, leden van de Staten-Generaal, leden van de gemeenteraad, leden van de provinciale staten, leden van de Raad van State, leden van de Algemene Rekenkamer, leden van de gedeputeerde staten, leden van de Waterschappen, wethouders, de Nationale ombudsman, de commissaris van de Koning en de burgemeester.

G. Wilders
Tweede Kamerlid
35144
Indiener G. Wilders
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
07 feb 2019
Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

Voor geneesmiddelen gelden in Nederland maximumprijzen. Die staan in de Wet geneesmiddelenprijzen. Bepalend voor de maximumprijs is het gemiddelde van de prijzen voor vergelijkbare geneesmiddelen in 4 referentielanden. Dat zijn nu nog Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Maar omdat veel geneesmiddelen in Duitsland veel duurder zijn, is de maximumprijs in Nederland ook hoger. In deze wijziging wordt voorgesteld Duitsland te vervangen door Noorwegen.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
35137
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
01 feb 2019
Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet in de stelselherziening van het omgevingsrecht. Deze stelselherziening is begonnen met de totstandkoming van de Omgevingswet. Het wetsvoorstel regelt de integratie in de Omgevingswet van een aantal instrumenten van grondbeleid, te weten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil in het landelijk gebied. Deze zijn nu geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied. Daarnaast maakt het toepassing van de privaatrechtelijke faciliteit van kavelruil ook mogelijk in het stedelijk gebied. Ook bevat het wetsvoorstel een verdere aanpassing van de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35133
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2 anderen

Binnenlandse Zaken
29 jan 2019
Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Met dit initiatiefwetsvoorstel willen de initiatiefnemers Sjoerdsma (D66), Asscher (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Rooijen (50PLUS) en Azarkan (DENK) een oplossing bieden voor de ernstigste gevolgen die enerzijds de Nederlanders woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (VK) en anderzijds de Britten woonachtig in Nederland in het geval van een no deal-Brexit zullen ondervinden. Zij zullen op het moment dat het VK de Europese Unie daadwerkelijk verlaat, een keuze moeten maken wat betreft hun nationaliteit.
Dit kan voorkomen worden door genoemde Nederlanders toe te staan de Britse nationaliteit aan te nemen zonder dat zij daarvoor de Nederlandse nationaliteit dienen op te geven en door genoemde Britten toe te staan hun Britse nationaliteit te behouden indien zij de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Gezien het unieke karakter van de ontstane situatie is deze uitzondering op het Nederlandse nationaliteitsrecht gerechtvaardigd.

S.W. Sjoerdsma
Tweede Kamerlid
35130-(R2119)
Indiener S.W. Sjoerdsma
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Justitie en Veiligheid
29 jan 2019
Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Raak (SP) stelt voor om de Grondwet zodanig te wijzigen dat het houden van een correctief referendum mogelijk wordt. Van Raak verwijst in zijn onderbouwing van het voorstel ook naar het rapport 'Lage drempels, hoge dijken' van de Staatscommissie parlementair stelsel (Commissie Remkes) waarin ook wordt geadviseerd het correctief referendum mogelijk te maken.

A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
35129
Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken
22 jan 2019
Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Zonder toestemming verblijven in een gebied dat onder controle staat van een terroristische organisatie wordt strafbaar. Wie dit verbod overtreedt, riskeert straks een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar. Dat is de essentie van dit wetsvoorstel. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord. Het is een reactie op het gevaar dat voor de Nederlandse samenleving ontstaat, als iemand terugkeert uit een strijdgebied dat in handen is van een terroristische organisatie.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35125
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
21 jan 2019
Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Een kwaliteitsstandaard is een openbaar document waarin wordt beschreven wat goede zorgverlening inhoudt. Zorgaanbieders en zorgverleners, cliëntorganisaties en organisaties van zorgverzekeraars of uitvoerders van de Wet langdurige zorg stellen een kwaliteitsstandaard op. De manier waarop kwaliteitsstandaarden nu tot stand komen, kan leiden tot stijgende zorgkosten, zonder dat de minister dit tijdig kan voorkomen. Het wetsvoorstel introduceert een financiële toetsing door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de minister voor Medische Zorg. Zij moeten toestemming geven voor publicatie van een kwaliteitsstandaard met substantiële financiële gevolgen. Het doel van het wetsvoorstel is om de collectieve zorguitgaven onder controle te houden.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35124
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
16 jan 2019
Machtigingswet oprichting Invest-NL

Invest-NL is een beoogd financierings- en ontwikkelingsinstelling met als doel bij te dragen aan de financiering en realisatie van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen. Dit wetsvoorstel omvat een machtiging voor de Minister van Financiën om Invest-NL N.V. op te richten en deel te nemen aan de vaststelling van het kapitaal. Dit wetsvoorstel regelt ook de doelstellingen en taken van Invest-NL. Tot deze taken behoren de verstrekking van financiering aan ondernemingen, de ontplooiing van ontwikkelactiviteiten, de uitvoering van subsidieregelingen voor rekening en risico van het Rijk en het aangaan van samenwerking met nationale en internationale promotionele instellingen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35123
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
15 jan 2019
Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Op grond van Europese richtlijn 2017/2109 zijn reders verplicht persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepen te melden aan de bevoegde autoriteit van de bestemming van die schepen.
Dit wetsvoorstel regelt de nieuwe wettelijke basis in de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten waarmee de betreffende persoonsgegevens ook verwerkt mogen worden.
Daarnaast zorgt het voorstel voor een verdere implementatie van Richtlijn 2010/65/EU. Die richtlijn bepaalt de meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35121
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
15 jan 2019
Wet straffen en beschermen

Daders van zware misdrijven komen voortaan niet meer vanzelfsprekend na tweederde van hun gevangenisstraf vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) gaat bovendien maximaal twee jaar voor het einde van de straf in. Het Openbaar Ministerie zal daarbij per geval de afweging maken of een gedetineerde eerder vrij kan komen. Dit gebeurt op basis van het gedrag van de gedetineerde, slachtofferbelangen en het gevaar voor de maatschappij. Dat is de essentie van dit wetsvoorstel. De maatregel voortvloeit uit het regeerakkoord.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35122
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
15 jan 2019
Inititiatiefvoorstel van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Het voorstel van Rijkswet regelt dat artikel 58 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat gaat over de beëindiging van de rechtsorde zoals neergelegd in het Statuut, niet enkel geldt voor Aruba maar ook voor Curaçao en Sint Maarten. Tevens regelt het wetsvoorstel dat de noodzaak tot het houden van een referendum hiertoe vervalt. Ook komt de eis van een meerderheid van twee derden van de stemmen van het aantal zitting hebbende leden te vervallen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat bij wijziging van de Grondwet regels worden gesteld voor het geval Bonaire, Sint Eustatius of Saba wensen geen deel uit te maken van het staatsbestel van Nederland.

A. Bosman
Tweede Kamerlid
35119-(R2116)
Indiener A. Bosman
Tweede Kamerlid

Koninkrijksrelaties
14 jan 2019
Wijzigingswet financiële markten 2019

Dit voorstel bevat veranderingen in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op het accountantsberoep. Onder andere gaat het om:
- het mogelijk maken van informatieverstrekking door het Bureau financieel toezicht aan de Autoriteit Financiële Markten voor het toezicht op accountants;
- het verdwijnen van voorafgaand toezicht door de minister op de voorschriften voor accountantscontroles;
- het overdragen van de bevoegdheden van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) aan de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA);
- aanpassingen aan bepalingen in de Europese richtlijn solvabiliteit II;
- technische verbeteringen.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35117
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
02 jan 2019
Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

De Wet open overheid (hierna: Woo) wil een transparante en actief openbaar makende overheid. Dat doel blijft ongewijzigd. Het bleek echter dat er zorgen bij overheden bestonden over de interpretatie, uitvoerbaarheid en kosten van het wetsvoorstel. De initiatiefnemers zijn van oordeel dat de door hen gewenste (cultuur)verandering niet zal worden bereikt als overheden zelf twijfels hebben over deze aspecten van de wet. Met deze wijzigingswet worden daarom onduidelijkheden in de Woo verhelderd, wordt een aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en wordt een aantal technische verbeteringen geformuleerd. Het doel van de Woo blijft ongewijzigd. Het is en blijft belangrijk dat er een cultuurverandering ten aanzien van de omgang met informatie plaatsvindt bij de overheid. Wel wordt de wet nu verduidelijkt en de uitvoerbaarheid verbeterd. Hiermee is steun voor het gewijzigde wetsvoorstel gevonden bij zowel de Rijksoverheid als bij de decentrale overheden.

B.A.W. Snels
Tweede Kamerlid
35112
Indiener B.A.W. Snels
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
17 dec 2018
Kadasterwet BES

Het wetsvoorstel is bedoeld om een Kadasterwet BES in het leven te roepen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). De wet is nodig om de kadastrale functie op de BES-eilanden op een goede manier te waarborgen, door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers ook op de BES-eilanden taken te laten uitoefenen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35109
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Koninkrijksrelaties
17 dec 2018
Wet fiscale arbitrage

Met dit voorstel wordt de Europese arbitragerichtlijn in de Nederlandse wetgeving opgenomen (voluit: de richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen met betrekking tot dubbele belastingheffing in de Europese Unie). Als de Europese lidstaten een belastingverdrag verschillend uitleggen kan het gebeuren dat een 'belanghebbende' dubbel belasting moet betalen. Tot nu toe kon die belanghebbende de landen vragen om in overleg een oplossing te vinden. De arbitragerichtlijn geeft de belanghebbende nu echter het recht om in bepaalde gevallen arbitrage af te dwingen. De richtlijn stelt ook termijnen, biedt klacht- en beroepsmogelijkheden en geeft de arbitragecommissie vergaande bevoegdheden. Volgens het kabinet past dit niet in de al bestaande wetgeving, zoals Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) of de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en is daarom een nieuwe zelfstandige wet noodzakelijk.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35110
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
10 dec 2018
Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

De Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid wordt op enkele onderdelen gewijzigd. Zo wordt duidelijk dat alle buitengewone leden (ook ongevraagd) aan alle vergaderingen van de Onderzoeksraad kunnen deelnemen en de reactietermijnen op aanbevelingen met Europese regelgeving worden in lijn gebracht. Deze aanpassingen vloeien voort uit aanbevelingen van een evaluatie van de Onderzoeksraad voor veiligheid in 2013 onder meer op het vlak van het versterken van de transparantie van het onderzoeksproces door de Raad.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35106-(R2115)
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
05 dec 2018
Initiatiefvoorstel Ellemeet en Van der Staaij. Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein.

De voorwaarden voor de inkoop van lokale zorg in het sociaal domein zijn de laatste jaren veranderd. Europese wetgeving verplicht gemeenten tegenwoordig om de inkoop van van diensten en zorg boven een bedrag van 750.000 euro aan te besteden. Volgens de initiatiefnemers wordt dit door zowel gemeenten als aanbieders als zeer onwenselijk ervaren. Het voorliggende wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 waardoor gemeenten niet meer verplicht zijn aan te besteden in het sociale domein.

C.E. Ellemeet
Tweede Kamerlid
35105
Indiener C.E. Ellemeet
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
03 dec 2018
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Dit wetsvoorstel regelt dat er geen fusietoets meer plaatsvindt op fusies in het funderend onderwijs. Het geeft schoolbesturen meer ruimte om de lokale samenwerking op te zoeken en gezamenlijk in de regio een toekomstbestendig onderwijsaanbod te realiseren.
De vergaande samenwerking tussen schoolbesturen is in sommige situaties noodzakelijk om een breed en divers onderwijsaanbod in stand te houden, bijvoorbeeld bij dalende leerlingenaantallen. Het biedt besturen bovendien mogelijkheden om kleinere scholen open te houden en zo het onderwijs voor de individuele leerling en leraar toegankelijk, herkenbaar en overzichtelijk te houden.
Tevens regelt dit wetsvoorstel dat de scholen in het voortgezet onderwijs institutioneel kunnen fuseren als de vestigingen van de betrokken scholen in dezelfde of aangrenzende gemeente of gemeenten liggen.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35104
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
03 dec 2018
Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg. Adviesrecht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid aan verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen

Dit initiatiefvoorstel heeft als doel dat het verantwoordingsorgaan (Vo) en het belanghebbendenorgaan (Bo) bij pensioenfondsen een goedkeuringsrecht op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en een adviesrecht op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid krijgen. Dit maakt bijvoorbeeld mogelijk dat een verantwoordingsorgaan of een belanghebbendenorgaan ervoor zorgt dat een pensioenfonds tabaksbedrijven uitsluit van haar beleggingsportefeuille of het pensioenfondsbestuur adviseert een duurzamer beleggingsbeleid te voeren. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) moeten daarvoor worden gewijzigd.

S.P.R.A. van Weyenberg
Tweede Kamerlid
35101
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 nov 2018
Wijziging van een aantal onderwijswetten voor het funderend onderwijs ter actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen

Dit wetsvoorstel omvat een aantal voorstellen met als gemeenschappelijk doel de wetgeving voor met name het funderend onderwijs te actualiseren en te verbeteren. Sommige voorstellen voorzien in technische wijzigingen, andere vullen leemten op in de onderwijswetgeving.
De voorstellen hebben met elkaar gemeen dat zij betrekking hebben op de bekostigingsvoorwaarden voor en verplichtingen van scholen en het toezicht daarop door de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste wijzigingen betreffen het actualiseren van de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs, het verminderen van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs (stofkamoperatie) en het invoegen van enkele wettelijke grondslagen op basis waarvan de inspectie haar toezichthoudende taken goed kan blijven uitoefenen. Onder het funderend onderwijs wordt verstaan: het primair onderwijs (po), het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en het voortgezet onderwijs (vo).

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35102
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
29 nov 2018
Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109)

Dit wetsvoorstel zorgt er voor dat in de Wet luchtvaart voorzieningen worden opgenomen om de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van luchtvaartveiligheid zowel door als aan Nederland mogelijk te maken.
Op grond van het Verdrag van Chicago moeten aangesloten staten een register bijhouden van de uit hun land afkomstige vliegtuigen. Daarbij zijn zij ook verantwoordelijk voor het toezicht op de veiligheid van die geregistreerde vliegtuigen. Het komt echter vaak voor dat die vliegtuigen via leasecontracten vliegen bij een maatschappij uit een ander land. Hierdoor wordt het toezicht op die vliegtuigen moeilijker.
Artikel 83bis van het Verdrag van Chicago biedt de mogelijkheid dit probleem op te lossen door de het toezicht en de verantwoordelijkheden over te dragen aan de staat waar het verhuurd luchtvaartuig ook daadwerkelijk geëxploiteerd wordt. Dit wetsvoorstel maakt dit ook voor Nederland mogelijk.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35100
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
29 nov 2018
Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Dit voorstel van Rijkswet voorziet in het invoeren van een regeling voor de behandeling van geschillen tussen de landen en het Koninkrijk. Artikel 12a van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, dat bij de aanpassing van het Statuut in verband met de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 hierin is opgenomen, schrijft de totstandkoming van een dergelijke regeling voor.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35099-(R2114)
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 1 andere

Koninkrijksrelaties
28 nov 2018
Initiatiefvoorstel-Smeulders en Van Rooijen. Voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn

De initiatiefnemers willen dat pensioenfondsen twee jaar extra de tijd krijgen voor het opbouwen van genoeg vermogen. Dit om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. De Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling moeten daarvoor worden gewijzigd.

P.H.M. Smeulders
Tweede Kamerlid
35096
Indiener P.H.M. Smeulders
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
27 nov 2018
Interimwet veedichte gebieden

Dit wetsvoorstel heeft als doel bestaande regels aan te vullen om het aantal stuks vee in bepaalde gebieden in balans te houden met de leefomgeving. Het gaat om gebieden waar veel veehouderijen en landbouwdieren zijn met woningen in de buurt. Bewoners kunnen last hebben van de geur en veel vee heeft risico's voor de gezondheid en voor het milieu.
Provincies krijgen de mogelijkheid tot het vaststellen van een programma 'leefomgeving en veehouderijen', en kunnen zo aan veehouders beperkingen en voorwaarden opleggen. Na de invoering van de Omgevingswet zal deze interimwet opgaan in de regelgeving van de Omgevingswet.

F.W. Futselaar
Tweede Kamerlid
35094
Indiener F.W. Futselaar
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
26 nov 2018
Wijziging van de wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Met dit wetsvoorstel worden de procedures voor de vergunningverlening uitgebreid en aangepast om om te gaan met de situatie dat windenergie op zee steeds minder of geen subsidie meer nodig heeft. Bedrijven uit de windsector zullen bij aanvragen voor vergunningen voor windparken op zee te maken krijgen met de voorgestelde wijzigingen. Als er in onderlinge concurrentie meer dan één marktpartij bereid is een windpark zonder subsidie te realiseren, ontstaat de vraag hoe te bepalen aan wie de vergunning voor het windpark wordt verleend. Aanpassing van deze wet is nodig om een extra verdeelmethode voor de vergunning aan het bestaande stelsel toe te voegen. Dit wetsvoorstel betreft alleen het toevoegen van veilen als optie om de vergunning voor een windpark op zee te verlenen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35092
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat