Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
28 jun 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Het kabinet heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen om versneld te werken aan het reduceren van broeikasgasuitstoot. Ook voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komen middelen beschikbaar voor maatregelen om die uitstoot terug te dringen. Dit wetsvoorstel regelt het beschikbaar komen van dat extra geld.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35235
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
27 jun 2019
Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Dit wetsvoorstel verplicht banken en andere betaaldienstverleners zich aan te sluiten op het "Verwijzingsportaal bankgegevens". Het verwijzingsportaal geeft verscheidene overheidsinstanties (zoals de politie, het openbaar ministerie, de belastingdienst, de voedsel- en warenautoriteit, de inspectie leefomgeving en transport, de FIOD en sociaal rechercheurs) toegang tot de rekeningadministraties van banken en andere betaaldienstverleners in Nederland. De instanties kunnen via het portaal automatisch gegevens opvragen die nu nog handmatig en per geval bij de banken worden gevorderd, zoals de tenaamstelling van de rekening of kluis en naam, adres, geboortedatum van de rekeninghouder(s). De banken en andere betaaldienstverleners mogen burgerservicenummers gaan gebruiken voor het verzamelen van de gevraagde informatie. Met het voorstel wordt voldaan aan een verplichting voor elke lidstaat van de Europese Unie om een centraal elektronisch systeem ter identificatie van cliënten van banken en andere betaaldienstverleners in te richten.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35238
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
27 jun 2019
Wijziging van de meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Nitraatrichtlijn stelt een maximale hoeveelheid van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar vast dat op of in de bodem gebracht mag worden. De Europese Commissie kan een lidstaat derogatie verlenen waardoor een hogere hoeveelheid dan 170 kilogram stikstof kan worden toegepast, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. De implementatie van de maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn in de Meststoffenwet is een noodzakelijke voorwaarde voor de derogatie die per 31 mei 2018 voor de jaren 2018 en 2019 is verleend. De totale productie van dierlijke mest mag het niveau van het jaar 2002 niet overschrijden. De wijziging die per 1 januari 2020 is voorzien betreft de fosfaatgebruiksnormen en een verfijning van de huidige klasse-indeling.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35233
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
14 jun 2019
Herziening van het beslag- en executierecht

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, om het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en om te voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. Daartoe wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd. Ook wordt geregeld dat er geen beslag mag worden gelegd op roerende zaken, zoals inboedel of een auto, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen. Verder wordt het beslagverbod op roerende zaken gemoderniseerd, net zoals de regels inzake de veiling van roerende zaken. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35225
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
11 jun 2019
Wet wijziging woonplaatsbeginsel.

Het wetsvoorstel wijzigt de Jeugdwet omdat er een nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel moet worden opgenomen. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.
Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie (die van toepassing is voor jeugdhulp zonder verblijf) is duidelijker en eenvoudiger. Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet basisregistratie personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35219
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
06 jun 2019
Wet elektronische publicaties

Het wetsvoorstel wil de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten vergroten. Voorgesteld wordt om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, te publiceren in de officiële elektronische publicatiebladen van de
openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren. Daarbij dienen deze publicatiebladen op gestandaardiseerde wijze te worden gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl. Door deze standaardisatie wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van de overheid te raadplegen.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35218
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
03 jun 2019
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Deze wet regelt de invoering per 1 januari 2020 van een minimumbedrag dat elektriciteit producerende bedrijven in Nederland de komende jaren moeten betalen voor hun uitstoot van kooldioxide (CO2). Het wetsvoorstel geldt voor bedrijven die vallen onder het Europese systeem voor handel in emissierechten (EU ETS). Als de prijs van emissierecht volgens het EU ETS lager is dan de minimum CO2-prijs die in het wetsvoorstel is opgenomen wordt er een aanvullende belasting geheven.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35216
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën
29 mei 2019
Goedkeuring verdrag betreffende werk in de visserijsector

Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113). Het doel van het verdrag is te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor vissers en fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden aan boord van visserijvaartuigen te waarborgen.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35215-(R2128)
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 3 anderen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
28 mei 2019
Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen jonggehandicapten met een Wajong-uitkering er financieel op vooruit gaan als ze werken of meer gaan werken en dat zij langer terug kunnen vallen op de Wajonguitkering als zij hun werk verliezen. Ook houden Wajongers hun volledige uitkering als ze onderwijs gaan volgen. Daarnaast kunnen ernstig meervoudig beperkte leerlingen die onderwijs volgen aanspraak maken op een Wajong2015 uitkering. Het doel van al deze maatregelen is om jonggehandicapten nog meer te stimuleren mee te doen aan de samenleving. De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten moet hiervoor worden gewijzigd.
De Wajonguitkering is er voor mensen die arbeidsbeperkt zijn door een ziekte of beperking die vóór hun 18e verjaardag is geconstateerd. Sinds 2015 komen alleen nog mensen in aanmerking voor een Wajonguitkering als ze helemaal geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Voor dat jaar zijn er verschillende regelingen geweest.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35213
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
27 mei 2019
Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

De klimaatverandering heeft gevolgen voor waterhuishouding in Nederland. Extreme neerslag en periodes van droogte en hitte wisselen elkaar af. Om de gevolgen daarvan te voorkomen zijn ruimtelijke maatregelen nodig, de zogenaamde klimaatadaptatie.
Om die maatregelen tegen wateroverlast te versnellen wil de minister het mogelijk maken tijdelijk middelen beschikbaar stellen aan de gemeenten, provincies en waterschappen in de vorm van subsidies uit het Deltafonds. Daarvoor is een aanpassing van de Waterwet nodig. Dat is beoogd met deze wetswijziging.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35211
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
16 mei 2019
Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

Het voorstel van rijkswet bevat een aantal vooral technische wijzigingen. Daarnaast wijzigt het voorstel de procedure voor de inzet van de officier-raadsman in het militaire strafproces. Het voorstel heeft betrekking op de Wet militaire strafrechtspraak, de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, de Paspoortwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35206-(R2127)
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
13 mei 2019
Voor­stel van wet tot wij­zi­ging van de Ta­baks- en rook­wa­ren­wet hou­den­de im­ple­men­ta­tie van de ar­ti­ke­len 15 en 16 van Richt­lijn 2014/​40/​EU in­za­ke de pro­ce­du­re en de ver­koop van ta­baks­pro­duc­ten.

Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU. Uit deze artikelen van de richtlijn volgt de verplichting om alle verpakkingseenheden van sigaretten, shagtabak en andere tabaksproducten te voorzien van unieke identificatiemarkeringen (UI) en veiligheidskenmerken. Het doel van het voorstel is de illegale handel in tabak terug te dringen.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35204
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
13 mei 2019
Wet vliegbelasting

Voorstel voor het invoeren van een belasting per vertrekkende passagier (een vliegticketbelasting) en voor een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig op basis van gewicht en geluidsklasse.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35205
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
09 mei 2019
Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Doel van dit initiatiefwetsvoorstel, van de leden Verhoeven en Jetten (beiden D66), is het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie in onze Grondwet te verankeren en daarin ook te regelen met welke procedure dit lidmaatschap eventueel beëindigd zou kunnen worden.

K. Verhoeven
Tweede Kamerlid
35202-(R2126)
Indiener K. Verhoeven
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
24 apr 2019
Wijziging van de Muntwet 2002

Vanaf 1 januari 2020 zal De Nederlandsche Bank (DNB) de opdracht tot het slaan en vervaardigen van munten ten behoeve van de Staat aanbesteden. De Muntwet wordt daarom aangepast. Door deze wetswijziging verliest de Koninklijke Nederlandse Munt zijn wettelijke rol en vervalt de functie van muntmeester. Ook veranderen de definities van verschillende munten en verdwijnt het wetsartikel over beleggingsmunten uit de wet.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35203
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 apr 2019
Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Dit wetsvoorstel regelt dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan voorwaarden die betrekking hebben op het door hen afgelegde eindexamen. Die voorwaarden worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35195
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
17 apr 2019
Implementatie Verdrag en Richtlijn betreffende werk in de visserijsector

Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van het door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève aangenomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (IAO-Verdrag nr. 188). Ook wordt met het wetsvoorstel richtlijn (EU) 2017/159 (de richtlijn) geïmplementeerd. De basis van deze richtlijn is de op 21 mei 2012 tussen het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector. Het doel van het verdrag en de richtlijn is te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor vissers en fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden aan boord van vissersvaartuigen te waarborgen.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35194
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 2 anderen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
11 apr 2019
Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG

Dit wetsvoorstel dient ter verbetering en uitbreiding van het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten (EU-ETS) door implementatie van richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU 2018, L76) (Richtlijn 2018/410). Richtlijn 2018/410 is een wijziging van de oorspronkelijke ETS-richtlijn uit 2003 (EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten), waarin het EU-ETS is vormgegeven waarmee bedrijven emissierechten voor CO2-emissies kunnen verhandelen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35190
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
10 apr 2019
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen uit richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 in de Nederlandse wetgeving doorgevoerd. Volgens die richtlijn moeten landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van meer dan 40 kilometer per uur vanaf 20 mei 2018 verplicht een algemene periodieke keuring (APK) ondergaan. Een eerder wetsvoorstel van die strekking is door de Tweede Kamer verworpen. Om de APK-plicht te kunnen controleren en te handhaven regelt het wetsvoorstel tevens een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, mobiele machines, motorrijtuigen met een beperkte snelheid en aanhangwagens die door dergelijke voertuigen worden getrokken.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35188
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
09 apr 2019
Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

Dit wetsvoorstel voorziet in de aanpassing van een aantal bepalingen van de Rijksoctrooiwet. Dit is nodig door de komst van het Europees octrooi met eenheidswerking en de oprichting van het Eengemaakte Octrooigerecht (EOG).

Met het Europees octrooi met eenheidswerking is het straks mogelijk met één registratie octrooibescherming te krijgen in alle deelnemende EU-lidstaten. Bedrijven hoeven dit dus niet meer in elk lidstaat afzonderlijk te doen.

Het Eengemaakte Octrooigerecht zorgt ervoor dat geschilbeslechting voortaan op Europees niveau mogelijk is. Een octrooihouder hoeft niet langer in iedere lidstaat waar inbreuk op zijn recht wordt gemaakt een aparte procedure te starten. Ook kan de geldigheid van een octrooi via één procedure bij het EOG worden vastgesteld.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35187-(R2124)
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
08 apr 2019
Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35186
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
03 apr 2019
Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van artikel 30 van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn in de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (Wed). Het gaat om een algemene verplichting voor in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten om informatie te hebben en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn en een verplichting om deze gegevens in een centraal register op te slaan.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35179
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 2 anderen

Financiën
29 mrt 2019
Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (T

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216)

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35143-(R2120)
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
25 mrt 2019
Wijziging van de Embryowet

Het wetsvoorstel wijzigt de Embryowet op twee punten. In de eerste plaats wordt geslachtskeuze mogelijk gemaakt ter beperking van het risico op een zeer ernstige erfelijke aandoening met ongelijke geslachtsincidentie. Ongelijke geslachtsincidentie betekent dat de aandoening niet evenveel voorkomt bij mannen en vrouwen, terwijl de genetische risicofactor bij beide geslachten wel aanwezig is. Ten tweede wordt voorzien in een grondslag voor het gebruik van restmateriaal (embryo’s en geslachtscellen) voor kwaliteitsbewaking in instellingen die handelingen verrichten met geslachtscellen en embryo’s in het kader van fertiliteitszorg (zorg in het kader van vruchtbaarheid).

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35173
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
25 mrt 2019
Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

De Participatiewet maakt onderscheid tussen samenwonende bloedverwanten in de tweede graad (broers en zussen, grootouders en kleinkinderen) en andere samenwonenden. Het gaat daarbij om de situatie dat één van hen intensieve zorg nodig heeft en de ander die zorg verleent. Samenwonende tweedegraads bloedverwanten worden in dat geval niet gezien als gehuwden. Andere samenwonenden wel. De samenwonende tweedegraads bloedverwanten krijgen daardoor minder uitkering of hebben zelfs geen recht op een uitkering. Door de Hoge Raad is, in navolging van de Centrale Raad van Beroep, dit onderscheid als discriminerend aangemerkt. De Participatiewet wordt daarom aangepast. Evenals de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). In deze wetten wordt dit onderscheid ook gemaakt.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35174
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid