Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
17 sep 2019
Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van de Koning (I).

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35300-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
17 sep 2019
Begroting van het Gemeentefonds voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Gemeentefonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35300-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
17 sep 2019
Begroting van het Provinciefonds voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Provinciefonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van het het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35300-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van het Deltafonds (J) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Deltafonds.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35300-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35300-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
17 sep 2019
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35300-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Defensie.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35300-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
17 sep 2019
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35300-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) en van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Financiën en de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het financieren van de staatsschuld in 2020.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35300-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35300-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
16 sep 2019
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021

Bij een scheiding moeten over veel zaken afspraken worden gemaakt. Afspraken over kinderen, huisvesting en financiële middelen hebben de hoogste prioriteit. In veel gevallen ontbreekt het echter aan goede afspraken over het inkomen voor later, het pensioen. De verdeling van pensioen bij scheiding heeft een wettelijke basis: de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Bij de evaluatie van de Wvps is gebleken dat de wet beperkt gebruikt wordt, te vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar is. Met dit wetsvoorstel wordt de opzet verbetert. Bovendien wordt de wet vernieuwd om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De nieuwe regels zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Voor de inzichtelijkheid is er daarom voor gekozen om een nieuwe wet op te stellen: de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021).

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35287
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
11 sep 2019
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Met het wetsvoorstel wordt beoogd om Europese wetgeving te implementeren in de Elektriciteitswet en de Gaswet. Het betreffen een richtlijn over gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, en verordeningen over de oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators, over risicoparaatheid in de elektriciteitssector, over de interne markt voor elektriciteit, en over maatregelen om de gasleveringszekerheid veilig te stellen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35283
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
10 sep 2019
Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken

Dit wetsvoorstel voorziet in één registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de openbare registers (en daarmee ontsluiting via de basisregistratie kadaster (hierna: BRK)). De beperkingenregistraties bij gemeenten komen hiermee te vervallen. Daarnaast wordt voorzien in een verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd zodat bronhouders de beperkingen aan de BRK kunnen leveren op basis van een kadastrale aanduiding, een identificatie op grond van de basisregistratie grootschalige topografie en de basisregistratie adressen en gebouwen, alsmede op basis van een handmatig getekende contour.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35284
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
09 sep 2019
Wet taal en toegankelijkheid

Internationalisering in het hoger onderwijs is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar de groei van het aantal internationale studenten moet niet doorschieten. Uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) blijkt dat de financiering, kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs daardoor onder druk kunnen komen. Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die zijn bedoeld om de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te waarborgen en de instroom van internationale studenten te beheersen:
- modernisering van het taalbeleid van instellingen (ho en mbo);
- invoering van een toestemmingsvereiste voor het instellen van capaciteitsnorm;
- maximering van de hoogte van het instellingscollegegeld dat instellingen kunnen berekenen aan EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) voor tweede en volgende studies;
- creëren van een wettelijke grondslag voor een eigen bijdrage voor de kosten van een diplomawaardering en het afnemen van een taaltoets.


I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35282
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
06 sep 2019
Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

De Brede en versterkte Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) is een belangrijke stap in het verdiepen van de samenwerking tussen de Europese Unie en Armenië.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35279
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
06 sep 2019
Wet Defensiematerieelbegrotingsfonds

Wetsvoorstel voor een Defensiematerieelbegrotingsfonds om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de defensiematerieelbegroting te kunnen vergroten.Het voorgestelde defensiematerieelbegrotingsfonds maakt het voor het Ministerie van Defensie mogelijk om te komen tot een integrale afweging bij het verwerven en in stand houden van materieel, ICT-middelen en infrastructuur. Tegelijkertijd zal ook de informatievoorziening over de gemaakte keuzes aan de Staten-Generaal verbeteren, waarbij meer inzicht wordt geboden in de samenhang tussen verwerving en instandhouding van materieel, ICT-middelen en infrastructuur.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35280
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
+ 1 andere

Defensie
04 sep 2019
Verzamelwet SZW 2020

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisatie. Het gaat onder andere om wijzigingen die voortkomen uit knelpunten in de uitvoering die zijn aangedragen door het UWV en de SVB. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Het gaat niet om substantiële beleidswijzigingen en heeft geen substantiële financiële consequenties.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35275
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
02 sep 2019
Wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 vrijheidsontneming asielzoekers

Het wetsvoorstel gaat over aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een asielverzoek.

A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
35271
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
02 sep 2019
Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

Het Europees burgerinitiatief is geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en wordt sinds 1 april 2012 ten uitvoer gelegd bij Verordening (EU) nr. 211/2011. Die verordening voorziet in de regels en procedures voor het burgerinitiatief en wordt aangevuld door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1179/2011. Het burgerinitiatief beoogt burgers actief te betrekken bij het Europese besluitvormingsproces, door hen indirect het recht van initiatief op het terrein van wetgeving te bieden. Het gaat daarbij om een voorstel over een aangelegenheid waarvan burgers vinden dat er een rechtshandeling van de Europese Unie nodig is ter uitvoering van de verdragen.
Verordening (EU) nr. 211/2011 betreffende het Europees burgerinitiatief (hierna: oude verordening) is na vijf jaar vervangen om technische, juridische en praktische tekortkomingen in de uitvoering van de verordening te verhelpen. Verordening (EU) nr. 2019/788 (hierna: nieuwe verordening) beoogt het Europees burgerinitiatief (hierna: EBI) toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken alsook te zorgen voor een optimale benutting van het burgerinitiatief als middel om debat en burgerparticipatie op het niveau van de Europese Unie te bevorderen en de EU dichter bij de burger te brengen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35272
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
02 sep 2019
Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Dit wetsvoorstel heeft tot doel tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten, het algemeen bestuur, de gemeenteraad, de eilandsraad en het kiescollege wegens zwangerschap en bevalling of ziekte ook mogelijk te maken aan het einde van de zittingsperiode van deze vertegenwoordigende organen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een toezegging van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer bij de beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Özütok (GroenLinks), Den Boer (D66) en Van Raak (SP).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35273
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken