Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Stemming

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Havenbeveiligingswet in verband met de modernisering van de opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten, de optimalisering van de veiligheidscontroles van schepen

Dit wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Het gaat daarbij om aanpassingen van de regelgeving voor de opleiding van havenbeveiliger en de opleidingseisen voor veiligheidsbeambte van een havenfaciliteit. Dit zijn verschillende functies gericht op het uitvoeren van beveiligingstaken in de haven. Ambtenaren die belast zijn met het ontvangen en beoordelen van beveiligingsmeldingen van schepen, moeten expliciet in de regelgeving moeten worden aangewezen als bevoegde ambtenaren (duly authorized officers DAO). Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid daartoe.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36077

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen (Wgb). Aanleiding hiervoor is het voornemen om het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, door beperkingen aan dat gebruik te stellen. Hiertoe biedt de Wgb op dit moment nog geen grondslag. Daarnaast wordt de wettelijke grondslag voor het bij besluit treffen van maatregelen met betrekking tot het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw uitgebreid. Ten slotte worden in het kader van periodiek onderhoud van de wetgeving enkele artikelen gewijzigd.

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S. van Veldhoven D66
35756

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Naar boven