Gang

Wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. In het nieuwe stelsel mogen uitleners alleen op de markt opereren als zij daartoe toegelaten zijn. Daarvoor moeten zij onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen, een waarborgsom van honderdduizend euro overmaken, laten zien dat zij het juiste loon betalen en hun belastingen betalen. Periodiek wordt gecontroleerd of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden. Bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus, de zogenoemde inleners, mogen alleen zaken doen uitzendbureaus die toegelaten zijn tot de markt. De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners. Het wetsvoorstel bevat ook overgangsrecht om – in aanloop naar de inwerkingtreding van de toelatingsplicht per 1 januari 2026 – uitleners te stimuleren om vóór 1 juli 2025 een toelating aan te vragen en zich, in aanloop daarnaartoe, vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:04 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Het Kabinet zal worden gevraagd tijdig voor plenaire behandeling de AMvB en de Ministeriële regeling toe te zenden en Dienst Justis te vragen of de wettekst van het betreffende wetsvoorstel uitvoerbaar is, en het antwoord van Dienst Justis hierop aan de Kamer terug te koppelen.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Besluitvorming over het wetsvoorstel aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 20 december 2023 te 14:00 uur.  Technische briefing door ministerie SZW organiseren.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 13:55 - 13:56

Wetgevingsproces

 1. 6 oktober 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 24 oktober 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 20 december 2023 te 14:00 uur.  Technische briefing door ministerie SZW organiseren. 

 4. 13 december 2023

  Verzoek van het lid Aartsen, namens de VVD-fractie, om de inbrengdatum van het verslag van het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Kamerstuk 36446) uit te stellen tot na het kerstreces

  E-mailprocedure

 5. 13 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 19 december 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 7. 19 december 2023

  Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 8. 17 januari 2024

  Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 12 maart 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Besluitvorming over het wetsvoorstel aanhouden tot de volgende procedurevergadering. 

 10. 26 maart 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Het Kabinet zal worden gevraagd tijdig voor plenaire behandeling de AMvB en de Ministeriële regeling toe te zenden en Dienst Justis te vragen of de wettekst van het betreffende wetsvoorstel uitvoerbaar is, en het antwoord van Dienst Justis hierop aan de Kamer terug te koppelen.  

 11. 27 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 12. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 21 mei 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 14. 4 november 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten) (36446)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten