Gang

Wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector

Met dit wetsvoorstel wordt Richtlijn 2020/1057 /EU geïmplementeerd. In deze richtlijn staan speciale regels over de toepassing van de detacheringsrichtlijn op werknemers die internationaal vervoer van goederen en personen verrichten. De Richtlijn 2020/1057 /EU moet ervoor zorgen dat er een evenwicht is tussen goede arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming voor bestuurders in het wegtransport enerzijds en de vrijheid van ondernemers om grensoverschrijdende diensten te verlenen op basis van eerlijke concurrentie anderzijds.
Dit wetsvoorstel implementeert ook een onderdeel van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:20

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 september 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Wetgevingsproces

 1. 7 juli 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 13 september 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 september 2022 te 14.00 uur. 

 4. 28 september 2022

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2020, L 249) en de implementatie van enige daarmee samenhangende onderdelen van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149) (Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector) (36166)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 24 januari 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 26 januari 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 9 februari 2023

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector (36166)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 9. 5 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten