Gang

Wetsvoorstel Initiatiefwetsvoorstel Sneller - Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheid openbaar ministerie

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Sneller tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) naar aanleiding van twijfels over de bevoegdheden die de minister heeft om zich te bemoeien met individuele strafzaken van het Openbaar Ministerie (OM).
Dit wetsvoorstel voorziet in vier wijzigingen van de Wet RO:
1. Voorstel om de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de minister aan het OM te schrappen. De minister kan dan niet meer een aanwijzing geven tot opsporing, tot vervolging of tot niet-vervolging of de wijze voorschrijven waarop het OM in een concrete strafzaak zijn bevoegdheden moet inzetten. Op deze wijze wordt formeel ingrijpen door de minister in een concrete strafzaak onmogelijk gemaakt.
2. Voorstel om de inlichtingenplicht van het College van procureurs-generaal te beperken.
3. Voorstel om artikel 131, vijfde lid, Wet RO te schrappen waardoor de verplichting komt te vervallen om beslissingen zoals bedoeld in artikel 140a Sv aan de minister voor te leggen. En daarbij de verplichting vervalt om in het Reglement van Orde van het College van procureurs-generaal te regelen in welke andere gevallen een beslissing aan de minister wordt voorgelegd.
4. Voorstel om in artikel 128 Wet RO te bepalen dat de uitoefening van taken en bevoegdheden door het OM in een concreet geval geschiedt zonder ondergeschiktheid aan de minister.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Wetgevingsproces

 1. 7 juni 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 25 januari 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 maart 2023. 

 3. 9 maart 2023

  Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheid openbaar ministerie (36125)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten