Wetsvoorstel

Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt) in verband met het verlengen van de werkingsduur

Op 1 maart 2017 is de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt) in werking getreden. De Twbmt vloeide voort uit het ‘Actieprogramma integrale aanpak jihadisme’. Vanwege de ingrijpende aard van de maatregelen in de Twbmt vervalt de wet vijf jaar na inwerkingtreding, op 1 maart 2022. Uit evaluatieonderzoek, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), blijkt dat de bestuurlijke maatregelen een toegevoegde waarde hebben voor de lokale persoonsgerichte aanpak van terrorisme. Ook het huidige dreigingsbeeld geeft aanleiding om de Twbmt te behouden. Ter uitvoering van de motie Segers en Van Toorenburg verlengt dit wetsvoorstel de Twbmt, zonder inhoudelijke wijzigingen, met vijf jaar tot 1 maart 2027.

Activiteiten