Wetsvoorstel

Wet betaald ouderschapsverlof

Dit wetsvoorstel is ingediend in verband met de invoering van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019. Deze richtlijn bevat een aantal maatregelen om ouders en mantelzorgers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren. De meest ingrijpende maatregel voor Nederland is dat iedere ouder recht krijgt op minimaal vier maanden ouderschapsverlof waarvan twee maanden betaald. De richtlijn stelt verder minimumvoorschriften vast voor gezinsgerelateerd verlof (vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof) en flexibele werkregelingen. Hiermee wordt gestreefd naar een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en naar een betere verdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Voor de invoering van de richtlijn wordt de Wet arbeid en zorg (Wazo), de Wet flexibel werken (Wfw) en enkele andere wetten gewijzigd.

Wetgevingsproces

28 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
29 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 nov 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 nov 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 nov 2020

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) - 35613

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten