Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het recht op kinderopvangtoeslag

Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen die gaan over het recht op kinderopvangtoeslag. Naast enkele technische reparaties zijn er twee inhoudelijke maatregelen.
Ten eerste krijgen ouderparen van wie één ouder werkt of een traject naar werk volgt en de andere ouder een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) recht op kinderopvangtoeslag. Op dit moment bestaat dit recht niet. Zij kunnen wel een beroep doen op de ondersteuning vanuit de gemeente. De Wlz regelt langdurige, intensieve zorg voor jongeren, volwassenen en ouderen met een ziekte of beperking die blijvend zorg nodig hebben.
Ten tweede wordt het recht op kinderopvangtoeslag verlengd voor zwangere vrouwen die in hun werkloosheidstermijn zitten. Ouders hebben na het verlies van hun baan nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Zwangere vrouwen mogen gedurende een periode van tien weken, vlak voor en na de bevalling, geen werk verrichten voor een werkgever. In de nieuwe situatie kan het recht op kinderopvangtoeslag worden verlengd, zodat altijd sprake is van een zoektermijn naar werk van drie maanden.

Activiteiten

15 okt 2020
13 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:30 - 15:35

13 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 oktober 2020 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

12 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 okt 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 okt 2020

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag (35598)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten