Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) te verbeteren door een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen. In deze wetten wordt in geval van gedwongen zorg de rechtsbescherming van betrokkenen gewaarborgd. Dit houdt onder meer in dat betrokkene of de cliënt zo veel mogelijk betrokken wordt in het opstellen en uitvoeren van zijn zorgplan. Hij kan tegen alle beslissingen die hem aangaan zijn beklag doen. Door de combinatie van verschillende procedures in individuele gevallen kan de zorgbehoefte, en daarmee de rechtspositie van de cliënt, onder druk komen te staan. Met deze wijzigingen wordt de uitvoerbaarheid van de wetten verbeterd zonder de rechtspositie van de cliënten aan te tasten.

Activiteiten

17 sep 2020
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:45 - 10:46

10 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 13:50

09 sep 2020
09 jun 2020
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: De volgende fracties hebben op het verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) gereageerd en ermee ingestemd: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, SGP, de groep Krol/Van Kooten-Arissen. Dit betekent dat het verzoek is gehonoreerd en dat de inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 9 juni te 14.00 uur.

14:00 - 14:00

28 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag via een e-mailprocedure reeds vastgesteld op 9 juni te 14.00 uur.

11:00 - 12:30

14 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:00 - 14:05

Wetgevingsproces

11 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
14 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
09 jun 2020

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (TK 35456)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 sep 2020

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
10 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 sep 2020

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35456)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten