Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) te verbeteren door een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen. In deze wetten wordt in geval van gedwongen zorg de rechtsbescherming van betrokkenen gewaarborgd. Dit houdt onder meer in dat betrokkene of de cliënt zo veel mogelijk betrokken wordt in het opstellen en uitvoeren van zijn zorgplan. Hij kan tegen alle beslissingen die hem aangaan zijn beklag doen. Door de combinatie van verschillende procedures in individuele gevallen kan de zorgbehoefte, en daarmee de rechtspositie van de cliënt, onder druk komen te staan. Met deze wijzigingen wordt de uitvoerbaarheid van de wetten verbeterd zonder de rechtspositie van de cliënten aan te tasten.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: De volgende fracties hebben op het verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) gereageerd en ermee ingestemd: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, SGP, de groep Krol/Van Kooten-Arissen. Dit betekent dat het verzoek is gehonoreerd en dat de inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 9 juni te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag via een e-mailprocedure reeds vastgesteld op 9 juni te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

Wetgevingsproces

 1. 11 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 28 mei 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag via een e-mailprocedure reeds vastgesteld op 9 juni te 14.00 uur. 

 4. 9 juni 2020

  Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (TK 35456)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: De volgende fracties hebben op het verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) gereageerd en ermee ingestemd: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, SGP, de groep Krol/Van Kooten-Arissen. Dit betekent dat het verzoek is gehonoreerd en dat de inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 9 juni te 14.00 uur. 

 5. 9 september 2020

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 10 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 17 september 2020

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35456)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten