Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Het is gebruikelijk om additionele artikelen die zijn uitgewerkt te laten vervallen.
Additioneel artikel I van de Grondwet bepaalt dat de artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin, van de Grondwet eerst na vier jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking treden.
Deze artikelen zijn op 11 oktober 2006 in werking getreden. Additioneel artikel I van de Grondwet is daarmee uitgewerkt en kan vervallen.
Additioneel artikel II van de Grondwet bepaalt dat artikel 54, tweede lid, naar de tekst van 1983 gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht blijft en dat deze termijn bij de wet voor ten hoogste vijf jaren kan worden verlengd.
Deze termijn is geëindigd op 1 december 2008, de datum waarop de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen (Stb. 405) in werking is getreden.
Additioneel artikel II van de Grondwet is daarmee uitgewerkt en kan vervallen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:30 - 13:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg op 25 mei 2020 van 10.30 tot 13.30 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 april 2020 te 14.00 uur.  De commissie hecht aan plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vóór het zomerreces, eventueel in een wetgevingsoverleg tezamen met agendapunten 3 en 4.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

 1. 20 maart 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 26 maart 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 6 april 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 4. 23 april 2020

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (TK 35417)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 14 mei 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 25 mei 2020

  Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419)

  Wetgevingsoverleg

 7. 2 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven