Wetsvoorstel

Wetsvoorstel beëindiging Vervangingsfonds en hervorming Participatiefonds

De opheffing van de verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vervangingsfonds (Vf) betekent dat het Vf stopt met het verevenen en vergoeden van vervangingskosten van ziek onderwijspersoneel op scholen. Op den duur zullen alle schoolbesturen deze kosten volledig zelf gaan dragen. Het moment van beëindiging is afhankelijk van de gezamenlijke constatering van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de sociale partners dat de hele sector Primair Onderwijs klaar is om verder te gaan zonder Vf.
Voor het Participatiefonds (Pf) legt het wetsvoorstel de basis voor een flinke vereenvoudiging en modernisering van de werkwijze van het fonds. Het aantal verschillende vergoedingsgronden wordt flink teruggebracht en er wordt meer verwacht van schoolbesturen om instroom in werkloosheid te voorkomen en uitstroom te bevorderen. Zo wordt de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten standaard 50 procent en kan het bestuur een verzoek doen om dit te verlagen naar 10 procent. Goedkeuring van het verzoek zal mede afhankelijk zijn van de inspanningen van het bestuur om de betrokkene te begeleiden naar ander werk. Het wetsvoorstel legt ook de grondslag voor de ondersteuning van het Pf om namens én met schoolbesturen uitkeringsgerechtigden met een PO-uitkering zoveel mogelijk terug te brengen voor de klas.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
12 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 3 april a.s. te 10.00 uur.

10:15 - 11:15

03 mrt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

19 feb 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
03 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mrt 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 apr 2020

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)