Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen uit het genoemde Protocol verwerkt in de Nederlandse wetgeving. Door het Protocol worden onderdelen van het in de titel genoemde Verdrag aangepast die relevant zijn voor de internationale samenwerking in de aanpak van zogeheten ‘unruly passengers’; personen die zich aan boord van vliegtuigen schuldig maken aan ongewenst gedrag zoals dronkenschap of het niet voldoen aan aanwijzingen door de gezagvoerder. Het gaat daarbij doorgaans om minder ernstige strafbare feiten en andere handelingen.
Het grootste deel van de verplichtingen uit het Protocol is al geregeld in de Nederlandse wetgeving; de nog tot stand te brengen uitvoeringswetgeving voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is dan ook van geringe omvang. Zo voorziet het Protocol in een verplichting tot vestiging van rechtsmacht voor de situatie dat aan boord van een (niet-Nederlands) luchtvaartuig een strafbaar feit is gepleegd en dat luchtvaartuig vervolgens in Nederland landt met de verdachte nog aan boord. De te vestigen rechtsmacht is uitdrukkelijk beperkt tot feiten waardoor de veiligheid van het luchtvaartuig, de veiligheid van passagiers of goederen aan boord of de goede orde en discipline aan boord in gevaar worden gebracht.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 maart 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 8 februari 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 11 februari 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 19 februari 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 12 maart 2020

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3) (35390)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 9 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 10 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 17 september 2020

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3) (35390)

  Hamerstukken

Documenten

Naar boven