Wetsvoorstel

Voor­stel van wet tot wij­zi­ging van de Uit­le­ve­rings­wet, het Wet­boek van Straf­recht BES en het Wet­boek van Straf­vor­de­ring ter uit­voe­ring van het Aan­vul­lend Pro­to­col bij het Ver­drag van de Raad van Eu­ro­pa ter voor­ko­ming van ter­ro­ris

Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180). Dit verdrag is een aanvulling op het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34). Het Aanvullend Protocol voorziet in enkele aanvullingen ten opzichte van het Verdrag, die zich vooral richten op maatregelen om het gevaar te bestrijden van individuen die naar het buitenland reizen om daar terroristische misdrijven te plegen ( ‘foreign terrorist fighters’). De kern van het Aanvullend Protocol bestaat uit de verplichting voor de verdragsstaten om enkele specifieke gedragingen op het gebied van terrorisme strafbaar te stellen in hun nationale strafwetgeving.

Activiteiten

06 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 maart 2020.

15:00 - 16:00

04 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:30 - 15:55

Wetgevingsproces

29 jan 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
04 feb 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 mrt 2020

Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35382)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)