Wetsvoorstel

Wij­zi­ging van de Uit­le­ve­rings­wet, het Wet­boek van Straf­recht BES en het Wet­boek van Straf­vor­de­ring ter uit­voe­ring van het Aan­vul­lend Pro­to­col bij het Ver­drag van de Raad van Eu­ro­pa ter voor­ko­ming van ter­ro­risme

Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, dat de verdragsstaten verplicht om enkele specifieke gedragingen op het gebied van terrorisme strafbaar te stellen in hun nationale strafwetgeving. Dit zijn vooral maatregelen om het gevaar te bestrijden van individuen die naar het buitenland reizen om daar terroristische misdrijven te plegen (‘foreign terrorist fighters’).

Activiteiten

17 sep 2020
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:45 - 10:46

10 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 13:50

09 sep 2020
06 feb 2020
04 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:30 - 15:55

Wetgevingsproces

29 jan 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
04 feb 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 mrt 2020

Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35382)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten