Wetsvoorstel

Wijziging Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet

Dit wetsvoorstel bevat twee wijzigingen. Voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 moeten gemeenten samenwerken als dat nodig is. Als dat onvoldoende gebeurt kan het kan dit ook na 1 januari 2018 worden verplicht. De tweede wijziging heeft als doel de lasten van de administratieve handelingen te verminderen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een bepaling die wordt opgenomen in de Zorgwet. Op grond hiervan mag het Zorginstituut Nederland werkzaamheden voor derden verrichten met goedkeuring van de Minister voor Medische Zorg en Sport.

Activiteiten

16 jan 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:30 - 15:00

24 jan 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 februari 2018 te 14.00 uur

10:15 - 11:30

05 sep 2018
06 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:10

11 dec 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (34857)

21:15 - 23:30

Wetgevingsproces

20 dec 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
16 jan 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
21 feb 2018

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet i.v.m. het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en i.v.m. het verminderen van uitvoeringslasten - 34857

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

28 feb 2018
Verslag (34857-5)
11 jul 2018
Aanbiedingsbrief
07 dec 2018
Sprekerslijst
Alle documenten