Gang

Wetsvoorstel Modernisering bij scholen van de bepalingen over voorzieningenplanning

Voorzieningenplanning gaat over alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de vraag wie, waar, onder welke omstandigheden, welke soort onderwijs mag aanbieden. Hieronder vallen onder meer de regels voor stichting, opheffing, omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestigingen. De voorzieningenplanning vormt het fundament van het onderwijsbestel.
In augustus 2008 zijn de regels omtrent de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs ingrijpend gewijzigd. Van een systeem waarbij de centrale overheid over alle aspecten beslissingsbevoegdheid had, is overgegaan naar een systeem waarbij de verantwoordelijkheid voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod grotendeels kwam te liggen bij de samenwerkende schoolbesturen in de regio. De gedachte hierachter is dat men in de regio de lokale situatie veel beter kent en daardoor betere keuzes kan maken over veranderingen in het onderwijsaanbod. Het huidige systeem kenmerkt zich door meer autonomie voor scholen en daarmee minder administratieve lasten op voorwaarde van goede samenwerking en afstemming onderling en met de betrokken andere partijen.
Uit de wetsevaluatie 2013 bleek er aanleiding het systeem op enkele technische en licht beleidsmatige punten te verbeteren en dit wetsvoorstel voorziet hierin.

Activiteiten

In afwachting nota nav nader verslag

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Het wachten is op de nota naar aanleiding van het verslag.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na de briefing, gepland op 6 april aanstaande.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 22 december 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 januari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 8 februari 2017

  Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 30 maart 2017

  Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na de briefing, gepland op 6 april aanstaande. 

 5. 6 april 2017

  Ambtelijke briefing over het wetsvoorstel modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 13 april 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wachten is op de nota naar aanleiding van het verslag. 

 7. 12 april 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 12 april 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 19 april 2018

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning (34 642)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten