Wetsvoorstel

Modernisering bij scholen van de bepalingen over voorzieningenplanning

Voorzieningenplanning gaat over alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de vraag wie, waar, onder welke omstandigheden, welke soort onderwijs mag aanbieden. Hieronder vallen onder meer de regels voor stichting, opheffing, omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestigingen. De voorzieningenplanning vormt het fundament van het onderwijsbestel.
In augustus 2008 zijn de regels omtrent de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs ingrijpend gewijzigd. Van een systeem waarbij de centrale overheid over alle aspecten beslissingsbevoegdheid had, is overgegaan naar een systeem waarbij de verantwoordelijkheid voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod grotendeels kwam te liggen bij de samenwerkende schoolbesturen in de regio. De gedachte hierachter is dat men in de regio de lokale situatie veel beter kent en daardoor betere keuzes kan maken over veranderingen in het onderwijsaanbod. Het huidige systeem kenmerkt zich door meer autonomie voor scholen en daarmee minder administratieve lasten op voorwaarde van goede samenwerking en afstemming onderling en met de betrokken andere partijen.
Uit de wetsevaluatie 2013 bleek er aanleiding het systeem op enkele technische en licht beleidsmatige punten te verbeteren en dit wetsvoorstel voorziet hierin.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

17 jan 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:00 - 15:45

19 jan 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 8 februari a.s. te 10.00 uur.

10:00 - 11:00

30 mrt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na de briefing, gepland op 6 april aanstaande.

10:00 - 11:30

06 apr 2017
Technische briefing

Ambtelijke briefing over het wetsvoorstel modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

Besluit: Behandeld.

10:45 - 11:30

13 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Het wachten is op de nota naar aanleiding van het verslag.

10:00 - 11:00

12 apr 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

12 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 15:00

In afwachting van de nota naar aanleiding van het nader verslag.

Wetgevingsproces

22 dec 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
17 jan 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jan 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
08 feb 2017

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
06 apr 2017

Ambtelijke briefing over het wetsvoorstel modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

Technische briefing
13 apr 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 apr 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 apr 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning (34 642)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten