Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel van Rijkswet-Paternotte en Mutluer opzegging hoofdstuk I Verdrag beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en militaire verplichtingen

De initiatiefnemers staan een modernisering van het nationaliteitsrecht voor. Zij constateren dat een overgrote meerderheid van de staten tegenwoordig positief tegenover de mogelijkheid van een meervoudige nationaliteit staat. Dit wetsvoorstel laat de vervalgronden voor verlies van Nederlanderschap bij vrijwillige aanname van een andere nationaliteit vervallen. Wie Nederlander is, blijft dat, tenzij hij of zij er afstand van doet of er een andere reden voor verlies is, zoals bijvoorbeeld het treden in vreemde krijgsdienst van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk. Het niet binnen tien jaar verlengen van het Nederlandse paspoort, terwijl hij of zij ook in bezit is van een andere nationaliteit, is dus geen reden meer tot verlies van de Nederlandse nationaliteit. Op 25 januari 2024 namen de leden Paternotte (D66) en Mutluer (GL-PvdA) de verdediging van het wetsvoorstel over.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 januari 2024 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:00 - 19:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 13:40 - 13:41

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 16 december 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 december 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.  

 3. 25 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 4. 19 december 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 januari 2024 te 14.00 uur. 

 5. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 25 januari 2024

  Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma en Kuiken tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap teneinde het nationaliteitsrecht te moderniseren, alsmede tot de in verband daarmee houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van hoofdstuk I van het op 6 mei 1963 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit (Trb. 1964, 4) en daarmee van het daarbij behorende Tweede Protocol (Trb. 1994, 265) (34632-(R2080))

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 15 februari 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 29 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten