Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder Klimaatwet

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks), Asscher (PvdA), Beckerman (SP), Jetten (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Mulder (CDA) voor een Klimaatwet verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid invulling geeft aan de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs.
Het voorstel stelt voor als doelstelling om broeikasgassen voor 2030 met minimaal 55 procent te reduceren ten opzichte van 1990, en voor 2050 met minimaal 95 procent ten opzichte van 1990. Een wereldwijde reductie van ten minste 95% in 2050 is volgens klimaatwetenschappers nodig om de opwarming van de aarde met redelijke kans beneden de twee graden te houden.
Het Klimaatakkoord in Parijs heeft als hoofddoel de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden te houden, met het streven deze tot 1,5 graad te beperken. Alle landen verplichten zich onder meer tot het nemen van maatregelen om hun broeikasgasuitstoot zoveel als mogelijk te beperken en investeringen te doen die bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutrale samenleving.

Activiteiten

13 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:30 - 23:59

21 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.

09:30 - 10:15

07 feb 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

15:30 - 16:00

08 feb 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2017 te 12.00 uur. Er zal een wetgevingsrapport worden opgesteld door de commissiegriffie.

10:15 - 12:15

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
08 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat de Kamer heeft besloten over de instelling van Kamercommissies naar aanleiding van de kabinetsformatie.

10:15 - 11:15

22 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat.

10:15 - 11:15

03 jul 2018
Procedurevergadering

Besluit: Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State inzake de nota van wijziging afwachten alvorens tot het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel over te gaan.

16:30 - 17:30

09 okt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 november 2018 te 12.00 uur.  Het lid Baudet (FvD) zal een voorstel indienen voor een rondetafelgesprek over de kosten van het klimaatbeleid. Dit voorstel zal via een e-mailprocedure worden afgehandeld zodat het rondetafelgesprek nog voor 2 november 2018 kan plaatsvinden.

16:30 - 18:00

Wetgevingsproces

12 sep 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
13 sep 2016

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 sep 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
07 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 feb 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
09 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 nov 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
22 nov 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
03 jul 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 okt 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
02 nov 2018

Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) - (Kamerstuk 34534)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

06 nov 2018
Verslag (34534-12)
Alle documenten