Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

16 nov 2018
Verzamelwet Brexit

...

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35084
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Europese Zaken
14 nov 2018
Plantgezondheidswet

Dit wetsvoorstel leidt tot een herziening en vernieuwing van de Plantenziektenwet van 5 april 1951. Het doel van het voorstel is het voorkomen van de insleep en verspreiding van nieuwe en schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten. De nadruk ligt op voorkomen, zodat er later minder bestrijdingsmiddelen of controles nodig zijn. De aanleiding voor de vernieuwing is een Verordening van de Europese Unie, nummer 2016/2031. Nederland moet de regelgeving per 14 december 2019 hierop aangepast hebben. Daarnaast zijn in dit wetsvoorstel ook aanpassingen in andere wetten meegenomen. Dat zijn de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Landbouwkwaliteitswet. Deze wijzigingen zijn nodig om te voldoen aan Controleverordening 2017/625, die eveneens grotendeels op 14 december 2019 van toepassing moeten zijn. De aanpassingen hebben te maken met officiële controles op naleving van regels voor diervoeders en levensmiddelen, diergezondheid en dierenwelzijn.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35083
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
13 nov 2018
Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Criminele organisaties zoals motorbendes zouden door de minister voor Rechtsbescherming verboden moeten kunnen worden, vinden de indieners van het wetsvoorstel, de Kamerleden Kuiken (PvdA), Van Toorenburg (CDA), Van Oosten (VVD), Van der Graaf (CU) en Van der Staaij (SGP).
Nu nog kunnen criminele bendes alleen door de rechter verboden worden. Maar dat proces duurt veel te lang. Een verbod door de minister werkt veel sneller en kan met onmiddellijke ingang in werking treden.
De initiatiefnemers wijzen erop dat de vrijheid van vergadering een Grondwettelijk recht is. Een bestuursrechtelijk verbod mag daarom alleen als dat in het belang is van de openbare orde. Volgens de Kamerleden is dat het geval, omdat de motorbendes zware criminaliteit stimuleren en faciliteren, en daarmee een ‘ernstige bedreiging voor de veiligheid van burgers en voor het openbaar gezag’ vormen. Zij stellen voor om deze verbodsbevoegdheid te introduceren als aanvulling op de bestaande regeling in het Burgerlijk Wetboek (BW).

A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid
35079
Indiener A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid
+ 4 anderen

Justitie en Veiligheid
13 nov 2018
Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Met dit wetsvoorstel geeft het kabinet uitdrukking aan een verandering in de opvattingen over de laakbaarheid en strafwaardigheid van diverse gedragingen en de wenselijkheid van de bestrijding van een aantal actuele en veelvoorkomende delicten.
Om actuele strafwaardige fenomenen beter te kunnen bestrijden worden twee nieuwe strafbaarstellingen geïntroduceerd in het Wetboek van Strafrecht (Sr). Verder worden de wettelijke strafmaxima voor een aantal delicten verhoogd.
Het wetsvoorstel bevat de volgende wetswijzigingen:
• Verhoging van de strafmaxima voor het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie (wijziging artikel 137d Sr);
• Zelfstandige strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal, waaronder wraakporno (nieuw artikel 139h Sr);
• Verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor deelneming aan een ernstig ondermijnende criminele organisatie en liquidatiegeweld:
- Invoering van een strafverzwaringsgrond voor deelneming aan een criminele organisatie met een ernstig crimineel oogmerk (wijziging artikel 140 Sr);
- Verhoging van het strafmaximum voor handel in en bezit van automatische vuurwapens (wijziging artikel 55 van de Wet wapens en munitie);
• Verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor kindermishandeling:
- Uitbreiding van de strafverzwaringsgrond voor kindermishandeling tot kinderen die aan de zorg, opleiding of waakzaamheid van een ander zijn toevertrouwd (wijziging artikel 304 Sr);
- Invoering van een strafverzwaringsgrond voor stelselmatige kindermishandeling (wijziging artikel 304 Sr);
- Aanpassing van de verjaringstermijn voor kindermishandeling (wijziging artikel 71 Sr);
• Verhoging van het strafmaximum voor het delict diefstal in een woning gedurende de dag (wijziging artikel 311 Sr);
• Zelfstandige strafbaarstelling van het hinderen van hulpverleners (artikel 426ter Sr).

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35080
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
07 nov 2018
Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen (Waarborgwet 20..)

Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat voorwerpen zoals sieraden, van een bepaald edelmetaal gemaakt zijn. Ook moet bekend zijn dat het edelmetaal een bepaald gehalte heeft. In Nederland moeten deze producten daarom zijn voorzien van een keurteken. Het proces van gehalteonderzoek en de aanbrenging van een keurteken wordt waarborgen genoemd. Ondernemers zoals juweliers zijn in Nederland verplicht om hun producten eerst te laten waarborgen voordat ze deze mogen verkopen. Deze verplichting is vastgelegd in de Waarborgwet 1986.
Dit wetsvoorstel bevat een aantal inhoudelijke aanpassingen en wordt in technische zin gemoderniseerd. Door de omvang van de aanpassingen is er voor gekozen om de huidige Waarborgwet 1986 te vervangen door een nieuwe wet, de Waarborgwet.
.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35075
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
07 nov 2018
Wet arbeidsmarkt in balans

Dit wetsvoorstel verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een pakket van maatregelen. Er worden verschillende regelingen op het terrein van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35074
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
06 nov 2018
Aanpassingswet Wnra

Dit wetsvoorstel regelt de aanpassing van wetgeving in formele zin, die noodzakelijk is voor invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Die initiatiefwet (Kamerstuknummer 32550) heeft ten doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De initiatiefnemers hebben het aan de regering gelaten de benodigde invoerings- en aanpassingswetgeving op te stellen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35073
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
06 nov 2018
Voorstel van wet betreffende aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

Dit wetsvoorstel wijzigt wetgeving in formele zin met betrekking tot de rechtspositie van Kamerleden, die noodzakelijk is voor invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Die initiatiefwet heeft ten doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De initiatiefnemers hebben het aan de regering gelaten de benodigde invoerings- en aanpassingswetgeving op te stellen. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van een grotere wetgevingsoperatie met dat doel. Het belangrijkste uitgangspunt van invoerings- aanpassingswetgeving is dat zij technisch van aard is en geen inhoudelijke gevolgen heeft.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35072
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
06 nov 2018
Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

...

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35071-(R2110)
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
05 nov 2018
Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd)

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35070
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 4 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
31 okt 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties. De wijzigingen houden verband met de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35064
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
30 okt 2018
Initiatiefvoorstel Kwint en Westerveld om te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Bij het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kan een vrijwillige financiële ouderbijdrage worden gevraagd voor activiteiten buiten schooltijd. Denk hierbij aan schoolreisjes en de kerstviering, maar ook aan bepaalde excursies en bijlessen die door de school worden aangeboden. De wet stelt duidelijk dat het wel of niet betalen van deze bijdrage altijd vrijwillig is.
De initiatiefnemers stellen voor om in de onderwijswetten een bepaling op te nemen dat het niet (kunnen) betalen van de ouderbijdrage niet mag leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit.

J.P. Kwint
Tweede Kamerlid
35063
Indiener J.P. Kwint
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 okt 2018
Wijzigingswet meldkamers

In dit wetsvoorstel wordt de wettelijke basis gelegd voor een nieuwe inrichting van de meldkamers van de hulpdiensten. De meldkamer is de plaats voor het aannemen, ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van de hulpdiensten politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.
Uitgangspunten bij deze inrichting zijn:
a. Het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie;
b. De hulpdiensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie (taakuitvoering);
c. De toekomstige meldkamers zijn in staat om werkzaamheden van elkaar over te nemen;
d. Er worden maximaal tien meldkamers ingericht;
e. Er wordt een herkenbare governance-structuur gecreëerd, waarbinnen alle betrokken partijen (politie, ambulancezorg, veiligheidsregio’s en Koninklijke marechaussee) invloed kunnen uitoefenen op de hoofdlijnen van beleid en beheer (multidisciplinaire sturingslijn);
f. Lokaal maatwerk blijft, binnen de grenzen van het landelijke beheer door de politie, mogelijk.
Buiten deze wijzigingen, die nauw aansluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk, blijven belangrijke randvoorwaarden waaronder de meldkamers functioneren, ongewijzigd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35065
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 2 anderen

Justitie en Veiligheid
29 okt 2018
Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming

Dit wetsvoorstel regelt de invoering van volledige aansprakelijkheid van de eigenaar voor de kosten van wrakopruiming van een zeeschip dat gezonken is in de Nederlandse wateren.
De directe aanleiding voor dit wetsvoorstel is een onderzoek naar de mogelijkheden om meer kosten te kunnen verhalen bij wrakopruiming dan nu het geval is. Dit onderzoek is gedaan op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een vraag over de hoge kosten die door de overheid moesten worden gemaakt bij de opruiming van de in 2012 gezonken autocarrier Baltic Ace nabij de haven van Rotterdam.
Invoering van de volledige aansprakelijkheid betekent niet dat alle kosten voor toekomstige wrakopruiming in alle gevallen ook daadwerkelijk verhaald kunnen worden, maar neemt wel een belemmering weg om meer te kunnen verhalen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35061
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat
29 okt 2018
Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)

Dit wetsvoorstel regelt de juridische omvorming van het bestaande privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan ‘Stichting Airport Coordination The Netherlands’ (SACN) naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met de naam ‘Airport Coordination Netherlands’ (ACNL). Dit wetsvoorstel regelt de taken, inrichting en financiering van ACNL.
SACN (en de rechtsopvolger ACNL) is de ‘slotcoördinator’ voor de toewijzing van ‘slots’ aan luchtvaartmaatschappijen. Een luchtvaartmaatschappij heeft een dergelijk slot nodig om op een Nederlandse luchthaven te mogen landen en opstijgen.
De nieuwe juridische status betekent concreet dat in het vervolg de minister van Infrastructuur en Waterstaat de bestuurders van ACNL benoemt, schorst en ontslaat. Verder stelt zij de bezoldiging van de bestuurders vast en moet zij de tarieven van de ACNL goedkeuren.
In de oude situatie was dat de bevoegdheid van een Raad van Toezicht, waarin ook vertegenwoordigers van diverse luchtvaartmaatschappijen zitting hadden. Om de schijn van belangenverstrengeling bij de toewijzing van de (schaarse) slots is voor de nieuwe status gekozen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35060
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat
29 okt 2018
Goedkeuring van de op 21 december 2015 te Astana tot stand gekomen Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds (Trb. 2016, 91)

...

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35062
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
16 okt 2018
Bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

Dit wetsvoorstel regelt dat in het Nederlands recht de wijzigingsrichtlijn wordt opgenomen die bevordert dat aandeelhouders op langetermijn zijn betrokken door:
- wijziging in de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen;
- invoeging van enkele bepalingen om de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beursvennootschappen verder te vergroten en de transparantie tussen vennootschappen en beleggers te bevorderen.
De richtlijn bevat onder meer een regeling voor de identificatie van aandeelhouders en transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en stemadviseurs. Daarnaast geeft de richtlijn aandeelhouders meer invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van vennootschappen en verplicht de richtlijn vennootschappen bepaalde transacties met verbonden partijen openbaar te maken en goed te laten keuren.
De uiterste datum waarop de wijzigingsrichtlijn moet zijn omgezet in Nederlands recht is 10 juni 2019.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35058
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
12 okt 2018
Wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend.

Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 om zeker te stellen dat in gevallen waarin inbewaringstelling van bepaalde categorieën vreemdelingen, in het bijzonder van Dublinclaimanten, aangewezen is, de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op de inbewaringstelling van een zo stevig mogelijke juridische basis te voorzien. Dit om te voorkomen dat bewaring die om inhoudelijke redenen op zichzelf gerechtvaardigd is, toch opgeheven zou moeten worden. Dit wetsvoorstel voert een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit.

M.G.J. Harbers
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
35056
Indiener M.G.J. Harbers
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
05 okt 2018
Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen ingevoegd in de Omgevingswet. De regels worden daarbij in overeenstemming gebracht met de opbouw en de doelen van die wet. Tegelijkertijd worden de regels over taken en bevoegdheden van provincies, gemeenten en waterschappen voor geluid herzien. Doel daarvan is om ook voor lokale en provinciale wegen, lokale spoorwegen en industrieterreinen de geluidregelgeving duidelijker en beter te maken.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
35054
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat
02 okt 2018
Initiatiefvoorstel-Raemakers. Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Dit voorstel maakt het mogelijk dat kindercentra kunnen kiezen voor het toelaten van uitsluitend gevaccineerde kinderen. De keuzemogelijkheid van ouders wordt zo bevorderd. Zij kunnen kiezen tussen kindercentra met alleen ingeënte kinderen en kindercentra waar ook kinderen zijn die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. De Wet kinderopvang moet daarvoor worden gewijzigd.

R. Raemakers
Tweede Kamerlid
35049
Indiener R. Raemakers
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
02 okt 2018
Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35050
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
01 okt 2018
Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Deze Rijkswet brengt een wijziging aan in de Paspoortwet. Om elektronische dienstverlening aan burgers mogelijk te maken worden publieke elektronische identificatiemiddelen ontwikkeld waarmee de burger zich op een hoger niveau van betrouwbaarheid dan met het huidige DigiD langs digitale weg kan identificeren bij een dienstverlener. Hiervoor wordt een chip aangebracht op wettelijke identiteitsdocumenten. In dit wetsvoorstel worden daarvoor de benodigde regels getroffen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een uitbreiding van het basisregister reisdocumenten.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35047-(R2108)
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
26 sep 2018
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen

Het wetsvoorstel voor het toekennen van een wettelijke zelfstandige bevoegdheid aan de klinisch technoloog met betrekking tot het verrichten van de vijf van de aangewezen voorbehouden handelingen. Dit wetsvoorstel draagt bij aan het efficiënter inrichten van zorg- en onderzoeksprocessen en dat de zorg- en onderzoekstaken door de hiertoe geschikte professional worden uitgevoerd.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
35045
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
26 sep 2018
Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/302)

Dit wetsvoorstel voorziet in de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking (handelspraktijk waarbij de toegang tot online-interfaces en tot goederen en diensten wordt beperkt of aangepast om met de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging van de klant verband houdende redenen). Het verbod op geoblocking is een belangrijk onderdeel van de strategie voor de digitale eengemaakte markt.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35046
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
25 sep 2018
Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens

Dit wetsvoorstel betreft een aantal verschillende onderwerpen. Het gaat onder andere om het regelen van de controle van de verzekeringsplicht door zorgverzekeraars. Personen die niet verzekeringsplichtig zijn en toch een zorgverzekering hebben overtreden de wet. De redenen voor het hebben van een zorgverzekering zonder verzekeringsplicht zijn divers. Een aantal personen vertrekt naar het buitenland zonder zich uit te schrijven of werkt niet langer in Nederland. De voorgestelde wijzigingen hebben als doel te bevorderen dat zorgverzekeraars het bestaan en het einde van de verzekeringsplicht beter kunnen vaststellen. Dit voorstel regelt ook de grondslagen voor de verwerking van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens door de Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
35044
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport