Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid

Plenaire vergadering 21 mei 2024

Motie van het lid Flach over op korte termijn inzetten op het beperken van de aanwijzing als kwetsbaar gebied in de zin van de Nitraatrichtlijn en niet-NV-gebieden met veel grasland en weinig waterkwaliteits-problemen niet als kwetsbaar gebied aanmerken

Besluit: Verworpen.

33037-540
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP