Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) (36387)

Plenaire vergadering 16 april 2024

Amendement van het lid Erkens over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de strikte voorwaarden waaronder er mag worden afgeweken van een overgangstermijn van 8 jaar

Besluit: Aangenomen.

36387-9
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD

Gewijzigd amendement van het lid Flach ter vervanging van nr. 11 over het in de amvb stellen van regels ter waarborging van een haalbare en betaalbare overstap naar een alternatieve warmtevoorziening voor alle gebouweigenaren/gebruikers

Besluit: Ingetrokken.

36387-15
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Flach over het vastleggen dat warmteprogramma’s gericht worden op een doelmatige en voor eigenaren en huurders haalbare en betaalbare verduurzaming van de warmtevoorziening

Besluit: Aangenomen.

36387-16
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Postma over compensatie aan individuele huishoudens bij wie bij de overgang naar warmtelevering het ‘niet meer dan anders’-principe niet goed wordt nageleefd

Besluit: Ingetrokken.

36387-17
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC

Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Flach ter vervanging van nr. 14 over het opnemen van de stapsgewijze implementatie richting een op kosten gebaseerde tariefregulering van warmte

Besluit: Verworpen.

36387-18
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van het lid Grinwis c.s. over bevoegdheden voor de ACM ter voorbereiding op een kostengebaseerde tariefsystematiek

Besluit: Aangenomen.

36387-19
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Nader gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 13 over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en -gebruikers in de wijk

Besluit: Aangenomen.

36387-20
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen