Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden

Plenaire vergadering 9 april 2024

Motie van het lid Bamenga c.s. over het in kaart brengen van de opties voor stelselwijzigingen waarbij er meer ruimte en regie komt voor de bewindspersoon

Besluit: Aangenomen.

28089-278
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Bamenga c.s. over in kaart brengen wat er nodig is om onafhankelijke emissiemeting de standaard te maken binnen ons VTH-stelsel

Besluit: Aangenomen.

28089-279
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Bamenga c.s. over wettelijk vastleggen dat bevoegde gezagen verplicht aan de onderkant van de BBT-bandbreedtes moeten vergunnen

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

28089-280
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Kostic c.s. over de aanbevelingen van de omgevingsdiensten inzake de veiligheid van stoffen zo snel mogelijk in praktijk brengen

Besluit: Verworpen.

28089-281
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen

Motie van de leden Kostic en Van Kent over zo snel mogelijk een nationaal verbod op de productie en toepassing van pfas instellen

Besluit: Verworpen.

28089-282
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Kostic c.s. over zorgen voor transparante, onafhankelijke continue metingen bij vervuilende bedrijven en voor een fijnmaziger meetnet

Besluit: Verworpen.

28089-283
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over naar Australisch voorbeeld komen tot een pfas-platform met actuele en toegankelijke informatie voor bewoners, bedrijven, beleidsmakers en andere actoren

Besluit: Aangenomen.

28089-284
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over de actieagenda Industrie en omwonenden aanvullen met een tijdlijn en streefdata voor afronding van de acties en de Kamer informeren over de voortgang

Besluit: Aangenomen.

28089-285
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 7 anderen

Motie van het lid Gabriëls c.s. over per direct starten met het opstellen van een gezondheidseffectrapportage in samenwerking met de Expertgroep Gezondheid IJmond

Besluit: Aangenomen.

28089-286
Indiener G.J.W. Gabriëls
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 8 anderen

Motie van het lid Gabriëls c.s. over onderzoeken of een gezondheidseffectrapportage eenzelfde plek als een milieueffectrapportage kan krijgen in de besluitvorming over omgevingsvergunningen voor industriële bedrijven

Besluit: Aangenomen.

28089-287
Indiener G.J.W. Gabriëls
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 5 anderen

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over alleen overheidssteun aan Tata Steel verlenen als er harde afdwingbare prestatieafspraken zijn gemaakt over het minimaliseren van gezondheidsschade en emissies

Besluit: Aangenomen.

28089-288
Indiener O.C. (Olger) van Dijk
Kamerlid, NSC
+ 10 anderen

Motie van het lid Van Kent c.s. over rondom pfas-productielocaties een netwerk van gekwalificeerde meetapparatuur opstellen waarvan de data publiek inzichtelijk worden gemaakt

Besluit: Verworpen.

28089-289
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Kent en Kostic over de uitstoot van tfa zo snel mogelijk stoppen

Besluit: Verworpen.

28089-290
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Koekkoek over middels de onderzoeksagenda inzicht geven in cumulatieve gezondheidseffecten en deze meten

Besluit: Aangenomen.

28089-292
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Koekkoek c.s. over een interdepartementaal aanspreekpunt opzetten voor de Chemoursproblematiek voor de lokale overheden met binding in de regio

Besluit: Aangenomen.

28089-293
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van het lid Eerdmans over ook voor Chemours Dordrecht een expertgroep instellen (t.v.v. 28089-291)

Besluit: Aangenomen.

28089-297
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21