Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Motie van het lid Piri c.s. over in de AMvB uitwerken dat volwaardige aanmeldcentra eerlijk worden verspreid

Besluit: Aangenomen.

36333-39
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Piri c.s. over asielzoekers zo veel mogelijk opvangen in de gemeente en/of regio waar zij na verlening van de asielstatus gehuisvest worden

Besluit: Aangenomen.

36333-40
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Piri c.s. over het zo snel mogelijk inzetten van geschikt leegstaand maatschappelijk vastgoed voor de opvang van asielzoekers

Besluit: Aangenomen.

36333-41
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, PvdA
+ 5 anderen

Motie van de leden Koekkoek en Podt over gemeenten stimuleren om voor minimaal tien jaar te voorzien in opvangplekken

Besluit: Aangenomen.

36333-42
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van de leden Koekkoek en Ceder over rekening houden met de belangen van kwetsbare groepen bij het opstellen van de kwaliteitskaders

Besluit: Aangenomen.

36333-43
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van het lid Eerdmans over geen enkele dwang richting gemeenten die geen asielopvang op hun grondgebied willen

Besluit: Verworpen.

36333-44
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat asielopvang door gemeenten altijd op basis van vrijwilligheid dient plaats te vinden

Besluit: Verworpen.

36333-45
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat een volgend kabinet werk moet maken van een zeer aanzienlijke en afrekenbare inperking van de asielinstroom

Besluit: Verworpen.

36333-46
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over het asielbeleid stringenter maken op terreinen waar de EU-richtlijnen dat mogelijk maken

Besluit: Verworpen.

36333-47
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van de leden Van Haga en Smolders over illegaliteit strafbaar maken en illegale vreemdelingen terugsturen naar hun land of regio

Besluit: Verworpen.

36333-48
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over het Vluchtelingenverdrag uit 1951 opzeggen

Besluit: Verworpen.

36333-49
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over de Dublinafspraken in ere herstellen

Besluit: Aangenomen.

36333-50
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over veiligelanders per direct uitzetten

Besluit: Verworpen.

36333-51
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over voorstellen voor hoe mensensmokkelaars en ngo's die illegale migratie faciliteren streng gestraft kunnen worden

Besluit: Verworpen.

36333-53
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over het grenstoezicht intensiveren en samenwerken met omliggende landen om gezamenlijk de grenzen te bewaken

Besluit: Verworpen.

36333-54
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van den Brink en Brekelmans over zorgen dat de IND minder vaak en snel het voordeel van de twijfel toepast

Besluit: Aangenomen.

36333-56
Indiener G. van den Brink
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Podt en Piri over voorkomen dat doelgroepeisen worden gesteld

Besluit: Aangenomen.

36333-57
Indiener A. Podt
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoeken hoe het onderscheid tussen kansarme en kansrijke asielzoekers kan worden vastgelegd in lagere regelgeving

Besluit: Verworpen.

36333-58
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van der Plas over de oproep van de Britse minister Braverman ondersteunen om verdragen en regels die effectief asielbeleid verhinderen onder de loep te houden

Besluit: Verworpen.

36333-59
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas over investeringen in de gemeente Westerwolde en financiƫle compensatie voor geleden schade die voortkomt uit het aanmeldcentrum

Besluit: Verworpen.

36333-60
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van de leden Markuszower en Wilders over het invoeren van een asielstop

Besluit: Verworpen.

36333-61
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Markuszower over gemeenten nooit dwingen tot het opvangen van asielzoekers

Besluit: Verworpen.

36333-62
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink over werkinstructies en interne informatieberichten niet meer openbaar maken

Besluit: Aangenomen.

36333-63
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink over het uitlezen van mobiele telefoons ook gebruiken voor het toetsen van het asielrelaas

Besluit: Aangenomen.

36333-64
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink over het afschaffen van schriftelijk horen voor kansrijke asielzoekers

Besluit: Aangenomen.

36333-65
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink over het versoberen van de opvang en voorzieningen voor asielzoekers met een kansarme aanvraag

Besluit: Aangenomen.

36333-66
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Bisschop over het uitwerken van verschillende beleidsvarianten voor een bovengrens aan immigratie

Besluit: Aangenomen.

36333-67
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van de leden Ceder en Bisschop over het COA maatschappelijke organisaties, kerken en vrijwilligersorganisaties laten betrekken bij de invulling van de dagbesteding van asielzoekers

Besluit: Aangenomen.

36333-68
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Ceder over in zo veel mogelijk opvangcentra meedoenbalies inrichten

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36333-69
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Ceder over een escalatieladder opstellen waarbij registratie van asielzoekers in crisistijd ook bij de vreemdelingenpolitie mogelijk wordt

Besluit: Aangenomen.

36333-70
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Gewijzigde motie van de leden Van den Brink en Brekelmans over strenger toetsen of alleenstaande minderjarigen daadwerkelijk alleenstaand zijn t.v.v. 36333-55

Besluit: Aangenomen.

36333-71
Indiener G. van den Brink
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over eventuele statushouders niet automatisch meer een permanente verblijfsvergunning verstrekken (t.v.v. 36333-52)

Besluit: Verworpen.

36333-77
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere