Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023

Plenaire vergadering 8 december 2022

Motie van het lid Graus over een regierol bij het inzetten op bosbouw in het kader van multifunctionele landbouw buiten nationaal bosbeheer

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-20
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Graus c.s. over een spoedige oplossing voor boeren die buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-21
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 3 anderen

Motie van het lid Graus c.s. over financiële steun voor vissers

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-22
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 4 anderen

Motie van het lid Graus c.s. over een toekomstvisie voor de sierteeltsector

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-23
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 3 anderen

Motie van het lid Graus c.s. over afspraken over een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-24
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 9 anderen

Motie van het lid Van Campen c.s. over bij het landbouwakkoord bepalen welke brongegevens als input kunnen dienen voor een stoffenbalans

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-25
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Campen c.s. over de landsadvocaat binnen twee weken vragen om een spoedadvies vragen over de situatie rond PAS-melders

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-26
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 8 anderen

Motie van het lid Van Campen c.s. over jaarlijks met de begroting van LNV een Brusselstrategie delen met de Kamer

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-27
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Beckerman c.s. over een onderzoek naar de prijsontwikkelingen in de dierenzorg

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-28
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 5 anderen

Motie van het lid Beckerman c.s. over een landelijke regeling voor minima en dierenhulporganisaties in verband met de snel stijgende dierenartskosten

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-29
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over nationale parken inzetten om de waarde van natuur over te brengen

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-31
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 4 anderen

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een plan van aanpak met het oog op kwaliteitseisen voor kringloopadviseurs

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-32
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van het lid Tjeerd de Groot over concrete keuzes in het landbouwakkoord tijdig meenemen in het NPLG

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-33
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over een onderzoek naar beprijzing van de uitstoot van methaan en stikstof

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-34
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een monitoringsprotocol en een kennisprogramma om zelf de biodiversiteit op en rond het boerenerf te kunnen monitoren

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-35
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van de leden Thijssen en Bromet over stikstofruimte aan natuurherstel of andere grote maatschappelijke opgaven beschikbaar stellen

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-36
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Thijssen c.s. over onderzoek naar compensatie van lage inkomens voor een eventuele stijging van de voedselprijzen

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-37
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Motie van de leden Thijssen en Bromet over mogelijke verdienmodellen doorrekenen voor verschillende types agrarische bedrijven

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-38
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Boswijk c.s. over een wetenschappelijk gedragen wildsoorten-telprotocol en analyse- en beoordelingssystematiek

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-40
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van de leden Bromet en Thijssen over inventariseren waar landelijke of lokale regels functievermenging onbedoeld tegenwerken

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-41
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bromet en Thijssen over een herwaardering binnen het GLB van alternatieve gewassen die passen in een natuurinclusieve landbouw

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-42
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bromet en Thijssen over een tegemoetkoming ontwikkelen voor de boeren die voortaan moeten werken met een fors hoger waterpeil

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-43
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bromet en Thijssen over de retailsector verplichten tot een jaarlijks oplopend percentage biologische producten in de schappen

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-44
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bromet en Thijssen over bij de herinrichting van het Nederlandse landbouwbeleid overstappen naar grondgebonden circulaire kwaliteitslandbouw

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-45
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bromet en Thijssen over innovatieve grondgebonden natuurinclusieve veehouderij ondersteunen

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-46
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Bromet c.s. over de regelgeving zo aanpassen dat het nuttige gebruik van maaisel makkelijker wordt

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-48
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Bromet en Thijssen over een effectief systeem van vergoedingen voor herstel en onderhoud van ecologisch waardevolle landschapselementen

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-49
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bromet en Thijssen over onderzoeken wat nodig is om de ontwikkeling van fossielvrije landbouwmachines te ondersteunen

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-50
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bromet en Thijssen over het natuurareaal in Nederland uitbreiden met 300.000 kilometer natuurlijk beheerde bermen

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-52
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bromet en Thijssen over de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 als peildatum gebruiken bij een regeling voor het innemen van de latente stikstofruimte

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-53
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bromet en Thijssen over een afwegingskader voor de toewijzing van stikstofruimte met de Kamer delen

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-54
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Grinwis c.s. over het optimaliseren van het Fonds Kleine Toepassingen zodat typisch Hollandse groenten in Nederland geteeld kunnen blijven worden

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-55
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over inzetten op stimulering van natuurinclusieve, biologische, circulaire landbouw en agroforestry tijdens de onderhandelingen over het landbouwakkoord

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-57
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van de leden Grinwis en Boswijk over duurzame voorlopers gemotiveerd houden door belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen en extra inspanningen te waarderen

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-58
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoeken hoe prijsstunten met agrarische basisproducten is tegen te gaan met een wettelijke grondslag

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-59
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 5 anderen

Motie van het lid Vestering over erkennen dat dieren individuen zijn

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-60
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Vestering over uitspreken dat het onacceptabel is dat bij het vangen van dieren gebruik wordt gemaakt van methoden die vermijdbaar dierenleed opleveren

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-61
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Vestering en Van Campen over spoedige implementatie van een verbod op stroomstootapparatuur

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-62
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Vestering c.s. over uiterlijk in het voorjaar overgaan tot het verlagen van de maximale temperatuur voor diertransporten

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-63
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen

Motie van het lid Vestering c.s. over het uiterlijk eind 2023 beëindigen van de bilaterale afspraken om dieren te exporteren naar niet-EU-landen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36200-XIV-64
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen

Motie van het lid Vestering c.s. over het opnemen van de OVV-adviezen in het maatregelenpakket tegen stalbranden

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-65
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen

Motie van het lid Vestering over het verhogen van de minimale transportleeftijd voor kalfjes

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-66
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Vestering c.s. over geen belastinggeld steken in technische innovaties die het welzijn van dieren verslechteren

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-67
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van het lid Vestering over het landelijk schrappen van de houtduif, de fazant en de wilde eend van de lijst van vrij bejaagbare soorten

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-68
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Vestering c.s. over een actieve inzet voor het beschermen van de wolf

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-69
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen

Motie van het lid Vestering c.s. over stankreductie opnemen als een van de hoofddoelen van het NPLG

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-70
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van het lid Vestering c.s. over de sterfte van jonge dieren in alle sectoren van de veehouderij in beeld brengen en structureel en significant terugdringen

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-71
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD
+ 3 anderen

Motie van het lid Wassenberg c.s. over onderzoeken hoe wildopvangcentra kunnen worden ondersteund

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-72
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen

Motie van het lid Wassenberg c.s. over uitspreken dat het onwenselijk is dat het Dolfinarium zeezoogdieren aan een Chinees pretpark verkoopt

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-73
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 6 anderen

Motie van het lid Wassenberg over zich inzetten voor internationale en Europese maatregelen voor bescherming van de paling

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-74
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Eppink en Van der Plas over de wolf zo spoedig mogelijk landelijk een lagere beschermingsstatus geven

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-75
Indiener D.J. Eppink
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Motie van de leden Eppink en Van der Plas over introductie van een drempelwaarde van 1 mol per hectare bij een neerwaartse trend in stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-76
Indiener D.J. Eppink
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Motie van het lid Bisschop over in beeld brengen welke meerjarige financiering nodig is voor het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36200-XIV-77
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Bisschop over instandhoudingsdoelstellingen leidend laten zijn bij de toetsing van projecten met stikstofdepositie

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-78
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Bisschop c.s. over deelname van het IPO en het ministerie van VWS aan het Platform Multifunctionele Landbouw

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-79
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 3 anderen

Motie van het lid Koekkoek over onderzoek ten behoeve van maatschappelijke waardecreatie in de biologische landbouw

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-80
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Koekkoek c.s. over via wetgeving afdwingen dat voedingsmiddelen niet langer onder de kostprijs worden verkocht

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-81
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 4 anderen

Motie van het lid Koekkoek over bij de gebiedsgerichte aanpak kijken of bufferzones passen in een Europees natuurnetwerk

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-82
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt

Motie van de leden Koekkoek en Beckerman over uitvoering van het plan Duurzame Schaalsprong Voedselbosbouw

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36200-XIV-83
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Plas en Eppink over adequate tellingen van wildpopulaties

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-84
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Plas en Eppink over gratis openstellen van de Nationale Databank Flora en Fauna

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-85
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Plas en Eppink over het toekennen van een evenredige stem en positie aan alle G8-partijen in het sluiten van het landbouwakkoord

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-86
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over ook afdoende ruimte bieden voor stikstofreductie door innovatie

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-87
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over een juridisch houdbaar alternatief voor de kritische depositiewaarde

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-88
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over het verplichtend instrumentarium schrappen uit de stikstofplannen

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-89
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over juridische mogelijkheden verkennen inzake de bescherming van vee tegen wolven

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-90
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Gündogan en Valstar over het stimuleren van precisiefermentatie in Nederland in kaart brengen

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-91
Indiener N. Gündogan
Kamerlid, Gündogan
+ 1 andere

Motie van het lid Gündogan over een onafhankelijke appreciatie en vergelijking van het Europese landbouw- en landschapsbeleid met het Costa Ricaanse PES-model

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-92
Indiener N. Gündogan
Kamerlid, Gündogan

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over de teelt van vezelgewassen bevorderen onder andere door het onderscheid tussen regio's in de financiële vergoeding per hectare in de ecoregeling weg te nemen (t.v.v. 36200-XIV-56)

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-99
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Bromet c.s. over de verworven stikstofrechten voor de A27 inzetten voor de legalisatie van PAS-melders en natuurherstel (t.v.v. 36200-XIV-51)

Besluit: Verworpen.

36200-XIV-98
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van de leden Bromet en Thijssen over onderzoeken hoe de afzet van biologische producten gestimuleerd kan worden (t.v.v. 36200-XIV-47)

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-97
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over verduurzamingsmaatregelen voor de industrie voor CO2- en stikstofreductie (t.v.v. 36200-XIV-30)

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-95
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of een bijmengverplichting van duurzame grondstoffen opgelegd kan worden aan de verwerkende industrie en retail (t.v.v. 36200-XIV-39)

Besluit: Aangenomen.

36200-XIV-96
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 8 anderen