Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

Plenaire vergadering 29 november 2022

Motie van het lid Sylvana Simons over aanmoedigen dat studieadviseurs kennis hebben van functiebeperkingen bij studenten

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-66
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1

Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over identiteitsverklaringen op reformatorische scholen die een homoseksuele of transgender levenswijze afkeuren

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36200-VIII-67
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 2 anderen

Motie van de leden Sylvana Simons en Westerveld over sensitiviteit voor en kennis over sociale veiligheid en inclusie structureel onderdeel laten zijn van docententrainingen

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-69
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 1 andere

Motie van het lid Beertema over onderzoeken hoe het primaat van de politiek hersteld kan worden en de voor- en nadelen van lumpsumfinanciering kritisch bezien

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-70
Indiener H.J. Beertema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Beertema over eerstejaarsstudenten in het mbo monitoren op leesvaardigheid en een verplicht inhaalprogramma aanbieden

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-72
Indiener H.J. Beertema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Beertema over het Nederlands als onderwijstaal op de universiteiten in alle bacheloropleidingen herstellen

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-73
Indiener H.J. Beertema
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Beertema en Wilders over in het primair en voortgezet onderwijs het flexiseksuele gedachtegoed loslaten in alle curricula

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-74
Indiener H.J. Beertema
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-75
Indiener H.H. van der Woude
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Woude c.s. over een wetsvoorstel voor de beheersing van de instroom van internationale studenten

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-76
Indiener H.H. van der Woude
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van de leden El Yassini en Van der Molen over de stijgende kosten van de mbo-vakwedstrijden opvangen met €600.000 en de borging daarvan verzekeren

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-77
Indiener Z. El Yassini
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden El Yassini en Van der Molen over het tweede project van de Ambachtsacademie evalueren

Besluit: Aangehouden.

36200-VIII-79
Indiener Z. El Yassini
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden El Yassini en Paul over kaders voor het begeleiden van nieuwe leraren en afspraken over het behouden van zijinstromers en nieuwe leraren

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-80
Indiener Z. El Yassini
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Kwint en Westerveld over het komen tot een landelijk netwerk van invalpools en niet langer inzetten van uitzendbureaus in het onderwijs

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-81
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Kwint over regelen dat leraren bij goed functioneren na een jaar altijd een vast contract krijgen

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-82
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP

Motie van de leden Kwint en Van der Molen over het tot nader order stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-83
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Kwint c.s. over de rente op studieleningen permanent op 0% zetten

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-84
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Meenen c.s. over het overschot aan incidentele middelen inzetten voor het verhogen van de basisbeurs voor uitwonende studenten en scholieren

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36200-VIII-86
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Meenen over één cao voor het funderend onderwijs

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-87
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van het lid Van Meenen over een meer verplichtende samenwerking tussen besturen voor het bestrijden van het lerarentekort

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-88
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van de leden Van Meenen en Paul over verkennen hoe een revolverend fonds en een programmatische aanpak kunnen bijdragen aan de problematiek rond onderwijshuisvesting

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-89
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Van Meenen en Paul over sociale partners oproepen om meer belonen van meer uren werk te betrekken in de cao-onderhandelingen

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-90
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden De Hoop en Bouchallikh over opleidingsniveau als discriminatiegrond toevoegen aan de Algemene wet gelijke behandeling

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-91
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden De Hoop en Sylvana Simons over een voorstel voor de kinderopvang waarin ook het belang van het kind wordt meegenomen, zowel in didactief perspectief als in het kader van kansengelijkheid

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-92
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid De Hoop over bezien hoe het initiatief van brugfunctionarissen verbreed kan worden

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-93
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid De Hoop c.s. over meer regie voeren op regionale samenwerking tussen schoolbesturen in de bestrijding van het lerarentekort

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-94
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid De Hoop c.s. over onderwijsinstellingen in het mbo en het hoger onderwijs verplichten tot zelfmoordpreventiebeleid en nazorgbeleid

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-95
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 5 anderen

Motie van de leden De Hoop en Van der Molen over het wettelijk verankeren van wetenschappelijk onderwijs in het Frysk

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-96
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Peters en Beertema over mobiele telefoons in klaslokalen wettelijk verbieden

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-97
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over glasheldere doelen voor taal en rekenen formuleren, waarbij taal en rekenen stevig verankerd worden in andere vakken en leergebieden

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-98
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Molen over aanpakken rond zijinstromers met elkaar verbinden en stoppen met aparte financiële regelingen om leraar te worden

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-99
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Van der Molen en El Yassini over structureel geld reserveren voor de nationale vakwedstrijden mbo en vmbo

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-100
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Molen over in de februaribrief reageren op oplossingen inzake internationale studenten

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-101
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Van der Molen en Segers over het verbinden van het vervolgonderwijs met de maatschappelijke diensttijd

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36200-VIII-102
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Westerveld c.s. over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-103
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 7 anderen

Motie van de leden Westerveld en Sylvana Simons over het woord "hoger" schrappen uit "hoger onderwijs" in de subsidievoorwaarde voor beurzen voor bestuursfuncties bij jongerenorganisaties

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-104
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over ervoor zorgen dat ook mbo-studenten bij de antidiscriminatievoorzieningen een melding kunnen doen van stagediscriminatie

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-105
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Segers c.s. over het ondersteunen van scholen in het vormgeven van inspraak van leerlingen via de medezeggenschapsraden

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-106
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van het lid Segers over het versterken van ouderbetrokkenheid bij voor- en vroegschoolse educatie

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-107
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Segers en Ellian over persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog door nazaten van overlevenden en slachtoffers van de Holocaust een structurele plek in het onderwijs geven

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-108
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Segers en Peters over de toegankelijkheid van het aanvraagproces voor de maatschappelijke diensttijd onderzoeken

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-109
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Bisschop over een integrale uitvoeringstoets naar de werkbaarheid voor scholen van de nieuwe plannen

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-110
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van de leden Bisschop en Peters over verkennen in hoeverre een beperking van de onderwijstijd en keuzes in het curriculum kunnen bijdragen aan het beperken van het lerarentekort

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-111
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Bisschop over uitdragen dat het promoten van een Europese identiteit geen doel mag zijn van de ontwikkeling van een Europese universiteiteninitiatief

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-112
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Wassenberg c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal proeven op niet-humane primaten verder te verlagen

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-113
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 19 anderen

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over criteria voor een evenwichtige verhouding tussen Nederlandse en buitenlandse studenten in het hoger onderwijs

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-114
Indiener N.J.F. Pouw-Verweij
Kamerlid, JA21
+ 2 anderen

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over een wetswijziging die de studieschuld draaglijk maakt voor de generatie die door het leenstelsel een relatief hoge studieschuld heeft

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-115
Indiener N.J.F. Pouw-Verweij
Kamerlid, JA21
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Baarle over het opschorten van de plannen voor toezicht op informeel onderwijs

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-116
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over de monitoring van onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond verbeteren

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-117
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Van Baarle en Westerveld over jaarlijks een monitor stagevergoedingen uitvoeren uitgesplitst naar sector en onderwijsniveau

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-118
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Van Baarle over in gesprekken met koepels overbrengen dat behoefte bestaat aan inclusieve en toegankelijke stilteruimten in onderwijsinstellingen

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-119
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Dassen c.s. over een plan gericht op facilitering en benutting van de mogelijkheden voor mbo-studenten op het gebied van internationalisering

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-120
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 3 anderen

Motie van het lid Dassen c.s. over barrières voor de maatschappelijk cruciale sectoren wegnemen door wederzijdse erkenning van mbo-diploma's tussen Europese lidstaten

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-121
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 2 anderen

Motie van het lid Dassen c.s. over een evaluatie van de huidige manier van schuldfinanciering, waarbij ook alternatieve voorstellen worden meegenomen

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-122
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 2 anderen

Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over ook andere opties voor de voortzetting van de Ambachtsacademie onderzoeken

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-123
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas c.s. over de benaming "middelbaar beroepsonderwijs" wijzigen in een benaming die recht doet aan de grote waarde van praktisch opgeleide vakmensen

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-124
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Hagen c.s. over het kosteloos ter beschikking stellen van boeken en licenties voor taal, rekenen en burgerschap aan mbo-studenten jonger dan 18 jaar (t.v.v. 36200-VIII-85)

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-145
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over bij een positieve evaluatie de middelen van de subsidie praktijkleren vanaf 2024 inzetten voor een vervolgregeling van vijf jaar (t.v.v. 36200-VIII-78)

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-144
Indiener Z. El Yassini
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van de leden Beertema en Paul over praktische vaardigheden en competenties implementeren in de eindtoets in het basisonderwijs (t.v.v. 36200-VIII-71)

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-143
Indiener H.J. Beertema
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over het verankeren van verhalen over antikoloniale vrijheidsstrijders en verzetshelden in het onderwijs (t.v.v. 36200-VIII-68)

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-142
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 3 anderen