Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring

Plenaire vergadering 19 januari 2022

Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet

Besluit: Verworpen.

35788-112
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over de AOW-uitkering wél verhogen gelijk aan de verhoging van het minimumloon

Besluit: Verworpen.

35788-113
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over volledig compenseren van de stijging van de energierekening voor huishoudens

Besluit: Verworpen.

35788-114
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over de ic-capaciteit structureel verhogen naar het gemiddelde in Europese landen

Besluit: Verworpen.

35788-115
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over 1 miljard euro structureel vrijmaken voor 10.000 extra agenten

Besluit: Verworpen.

35788-116
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over de 60 miljard euro voor klimaat en stikstof besteden aan betaalbare boodschappen, benzine, energie, zorg, veiligheid en koopkracht

Besluit: Verworpen.

35788-117
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over altijd ontnemen van het actief en passief kiesrecht van veroordeelde terroristen

Besluit: Verworpen.

35788-118
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over uitspreken dat het onwenselijk en onacceptabel is dat een veroordeeld terrorist adviseur nationale veiligheid van de partij van de premier is

Besluit: Verworpen.

35788-119
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Hermans c.s. over concrete voorstellen om ondernemers beter te beschermen tegen digitale dreigingen en cybercriminelen

Besluit: Aangenomen.

35788-120
Indiener S.T.M. Hermans
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Marijnissen en Ploumen over de gaswinning in Groningen niet verhogen en wettelijk vastleggen dat deze per 1 oktober 2022 stopt

Besluit: Verworpen.

35788-121
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Marijnissen over maatregelen uitwerken die de vermogensongelijkheid verkleinen

Besluit: Aangenomen.

35788-122
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Marijnissen c.s. over niet korten op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Besluit: Verworpen.

35788-123
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Marijnissen over voorstellen om koopkrachtvooruitgang voor gepensioneerden te realiseren

Besluit: Aangenomen.

35788-124
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Marijnissen over bevriezen van de huren in de sociale en vrije sector

Besluit: Verworpen.

35788-125
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Marijnissen over het totaal aantal sociale huurwoningen niet verder laten afnemen

Besluit: Aangenomen.

35788-126
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Paternotte c.s. over alternatieven om het winnen van extra gas uit het Groningenveld te voorkomen

Besluit: Aangenomen.

35788-127
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 14 anderen

Motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten voor de sectoren wonen, zorg, onderwijs, klimaat, (internationale) veiligheid en kinderopvang

Besluit: Aangenomen.

35788-128
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Paternotte over dichten van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs met terugwerkende kracht vanaf januari 2022

Besluit: Aangenomen.

35788-129
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66

Motie van het lid Ploumen c.s. over de AOW evenveel mee laten stijgen als de voorgenomen verhoging van het minimumloon

Besluit: Verworpen.

35788-130
Indiener E.M.J. Ploumen
Kamerlid, PvdA
+ 8 anderen

Motie van de leden Ploumen en Klaver over afzien van bezuinigingen op de huurtoeslag, de huurverhoging voor middeninkomens en de verkoop van sociale huurwoningen

Besluit: Verworpen.

35788-131
Indiener E.M.J. Ploumen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Ploumen en Klaver over voorstellen voor een eerlijker belastingstelsel voorafgaand aan het debat over de startnota

Besluit: Verworpen.

35788-132
Indiener E.M.J. Ploumen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over voorstellen om de koopkracht voor groepen die erop achteruit dreigen te gaan te verbeteren

Besluit: Aangenomen.

35788-133
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid Klaver c.s. over de aangekondigde bezuiniging van € 500 miljoen in de jeugdzorg van tafel halen

Besluit: Verworpen.

35788-134
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 10 anderen

Motie van de leden Klaver en Ploumen over het advies van de studiegroep begrotingsruimte over brede welvaart alsnog overnemen

Besluit: Aangenomen.

35788-135
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Segers c.s. over onderzoek door een breed samengestelde commissie naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie

Besluit: Aangenomen.

35788-136
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 10 anderen

Motie van de leden Segers en Hermans over de Kamer nadrukkelijk betrekken bij de vormgeving van het Klimaat- en transitiefonds en Stikstoffonds

Besluit: Aangenomen.

35788-137
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Ouwehand over ondertekenen van de Plant Based Treaty

Besluit: Aangehouden.

35788-138
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand over invoeren van een klimaatplicht voor grote vervuilers

Besluit: Aangehouden.

35788-139
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Ouwehand en Dassen over invoeren van een klimaattoets

Besluit: Aangehouden.

35788-140
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Ouwehand over de mogelijkheid van een veto voor de minister voor Klimaat en Energie indien kabinetsmaatregelen in strijd zijn met klimaatdoelen

Besluit: Verworpen.

35788-141
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand over voorzorgsmaatregelen om het risico op nieuwe zoönosen te verkleinen

Besluit: Agenderen voor stemmingen.

35788-142
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Dassen en Omtzigt over zo spoedig mogelijk uitvoering geven aan de motie-Dassen c.s. over een verplicht lobbyregister

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35788-143
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van het lid Eerdmans c.s. over de hand uitsteken naar ideeën vanuit de oppositie

Besluit: Aangenomen.

35788-144
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 10 anderen

Motie van het lid Eerdmans over gemeenten niet dwingen asielzoekers op te vangen

Besluit: Verworpen.

35788-145
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van de leden Van der Staaij en Pieter Heerma over concrete beleidsvoorstellen om de positie van mantelzorgers, gezinnen en vrijwilligers te versterken

Besluit: Aangenomen.

35788-146
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Staaij en Omtzigt over uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2022 duidelijk maken op welke budgettaire ankers voor de middellange termijn zal worden gestuurd

Besluit: Aangenomen.

35788-147
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Azarkan over zorgdragen dat studieschulden niet meewegen bij hypotheekaanvragen

Besluit: Verworpen.

35788-148
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Den Haan c.s. over een inventarisatie hoe wordt gezorgd dat ook gepensioneerden er in koopkracht niet op achteruit gaan

Besluit: Aangenomen.

35788-150
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 3 anderen

Motie van de leden Den Haan en Hermans over bij uitvoeringstoetsen ook duidelijk het burgerperspectief voor ogen houden

Besluit: Aangenomen.

35788-151
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 1 andere

Motie van de leden Den Haan en Warmerdam over een integrale visie op informele zorg inclusief mantelzorg

Besluit: Aangenomen.

35788-152
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas c.s. over de Kamer proactief informeren

Besluit: Aangenomen.

35788-153
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 4 anderen

Motie van het lid Van der Plas c.s. over zorgdragen voor financiering van hulplijn 113 op het huidige niveau plus de voorziene groei

Besluit: Aangenomen.

35788-154
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 10 anderen

Motie van het lid Van der Plas over eerst wetenschappelijk onderzoek naar de staat van de natuur alvorens geld wordt uitgegeven aan maatregelen die een negatief effect hebben op ondernemingen die grenzen aan natuurgebieden

Besluit: Verworpen.

35788-155
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas c.s. over onderzoeken of monitoring van nieuwe soorten planten en/of insecten een bijdrage kan leveren aan inzicht in de stand van de natuur

Besluit: Aangenomen.

35788-156
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Plas c.s. over in beeld krijgen van de daadwerkelijke stikstofuitstoot van alle industriële bedrijven

Besluit: Verworpen.

35788-157
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Plas c.s. over tijdelijke vastlegging in voedsel meenemen in het doel om uitstoot en vastlegging van broeikasgassen met elkaar in overeenstemming te brengen

Besluit: Verworpen.

35788-158
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen

Motie van het lid Simons c.s. over niet instellen van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg

Besluit: Verworpen.

35788-159
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 3 anderen

Motie van het lid Simons c.s. over studenten op een behoorlijke wijze compenseren

Besluit: Verworpen.

35788-160
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 4 anderen

Motie van de leden Simons en Dassen over onderzoeken wat nodig is om het minimumloon per 1 januari 2023 te verhogen naar € 15 per uur

Besluit: Verworpen.

35788-161
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 1 andere

Motie van het lid Simons c.s. over de plannen voor strafrechtelijk detineren van uitgeprocedeerde asielzoekers niet tot uitvoering brengen

Besluit: Verworpen.

35788-162
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Haga c.s. over een plan om de regeldruk voor het MKB meetbaar te verminderen

Besluit: Aangenomen.

35788-163
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Haga c.s. over alle investeringen in het klimaat-en transitiefonds en het stikstoffonds steeds toetsen op doelmatigheid en doeltreffendheid

Besluit: Verworpen.

35788-164
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een substantieel deel van het Klimaat- en transitiefonds bestemmen voor energiebesparing door particuliere huishoudens en het MKB

Besluit: Verworpen.

35788-165
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over het Stikstoffonds ontschotten

Besluit: Verworpen.

35788-166
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van het lid Omtzigt c.s. over in de middellange termijnvisie over de coronastrategie ingaan op een aantal punten

Besluit: Aangenomen.

35788-167
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 7 anderen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een wijziging op het coalitieakkoord met eerlijkere en evenwichtige belastingheffing en een kleiner tekort

Besluit: Verworpen.

35788-168
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Azarkan over een analyse en systematische aanpak in de strijd tegen institutioneel racisme (t.v.v. 35788-149)

Besluit: Aangenomen.

35788-169
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK
Naar boven