Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Plenaire vergadering 17 november 2021

Motie van de leden Bisschop en Van der Plas over minder uit productienemen van bouwland bij de teelt van vanggewassen of stikstofbindende gewassen

Besluit: Verworpen.

28625-300
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van de leden Bisschop en Van der Plas over voldoende opties voor de akkerbouw opnemen in de ecoregelingen

Besluit: Aangenomen.

28625-301
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van de leden Bisschop en Van der Plas over het vaststellen van het percentage voor overheveling van budget van de eerste naar de tweede pijler

Besluit: Verworpen.

28625-302
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over de overheveling van pijler 1 naar pijler 2 stapsgewijs laten groeien naar 30%

Besluit: Aangenomen.

28625-303
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over boeren die additionele klimaat- en natuurdiensten leveren ruimhartiger belonen

Besluit: Aangenomen.

28625-304
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Vestering over het maximale budget overhevelen van pijler 1 naar pijler 2

Besluit: Verworpen.

28625-305
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Vestering over het geld uit de eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid maximaal inzetten voor de ecoregeling

Besluit: Verworpen.

28625-306
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Vestering over de sierteeltsector uitsluiten van subsidies uit het GLB

Besluit: Verworpen.

28625-307
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Edgar Mulder over zo veel mogelijk geld terughalen uit het NSP en dat onder soepele voorwaarden verdelen onder Nederlandse boeren

Besluit: Verworpen.

28625-309
Indiener E. (Edgar) Mulder
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Van Campen c.s. over een voorstel met een stapsgewijze verhoging van eerstepijlergeld naar de tweede pijler per jaar

Besluit: Aangenomen.

28625-310
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Campen over een tool die boeren helpt om eenvoudig keuzes te kunnen maken in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid

Besluit: Aangenomen.

28625-311
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Thijssen en Bromet over de ecoregeling alleen openstellen voor maatregelen die aantoonbaar zinvol en effectief zijn

Besluit: Verworpen.

28625-312
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Thijssen c.s. over 30% van het budget overhevelen van de eerste naar de tweede pijler

Besluit: Verworpen.

28625-313
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Thijssen en Bromet over vakbonden en werkgeversorganisaties betrekken bij het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan

Besluit: Verworpen.

28625-314
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over de conditionaliteiten in het Nationaal Strategisch Plan herzien

Besluit: Verworpen.

28625-315
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over terreinbeherende organisaties toevoegen aan de bestaande negatieflijst

Besluit: Verworpen.

28625-316
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over cofinanciering als harde voorwaarde bij de tweede pijler

Besluit: Verworpen.

28625-317
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Vestering over akker- en tuinbouwers van wie het areaal voor minstens 80% uit voedselbos bestaat automatisch tot het niveau goud rekenen voor de ecoregeling (t.v.v. 28625-308)

Besluit: Verworpen.

28625-318
Indiener L. Vestering
Kamerlid, PvdD
Naar boven