Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Plenaire vergadering 22 maart 2016

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Besluit: Aangenomen.

34329
Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

Amendement van de leden Bruins en Ziengs dat regelt dat de wettelijke verplichting voor het gebruik van de Gids Proportionaliteit wordt uitgebreid naar de speciale-sectorbedrijven

Besluit: Aangenomen.

34329-9
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat de motiveringsplicht ook toepassing is op het criterium 'laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit'

Besluit: Aangenomen.

34329-11
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat de Commissie van Aanbestedingsexperts een tweetal extra taken krijgt, namelijk de huidige taak van het Expertisecentrum aanbesteden PIANOo en het bevorderen van de doelmatigheid van aanbestedingsprocedures

Besluit: Verworpen.

34329-24
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van de leden Verhoeven en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 12 dat expliciet maakt dat onder kosten die toegerekend kunnen worden aan externe milieueffecten in ieder geval de kosten vallen als gevolg van broeikasgasemissies

Besluit: Verworpen.

34329-25
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van het lid Monasch c.s. dat regelt dat een centrale aanbestedende dienst niet alleen ingeval wordt gegund op grond van de laagste prijs, maar ook in het geval dat wordt gegund op grond van de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, de toepassing van dat criterium dient te motiveren in de aanbestedingsstukken alsmede dat de centrale aanbestedende dienst die de economisch meest voordelige inschrijving vaststelt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, altijd het nadere criterium sociale, milieu- en innovatieve kenmerken stelt en dat hieraan een zwaarder gewicht wordt toegekend dan aan de andere nadere criteria in de onderlinge weging van de gekozen nadere criteria

Besluit: Ingetrokken.

34329-27
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 26, dat regelt dat het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving uitsluitend op grond van de laagste prijs of kosteneffectiviteit niet is toegestaan ten aanzien van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën aanbestedende diensten en soorten opdrachten

Besluit: Aangenomen.

34329-28
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 13 dat het nadere criterium “duurzaamheidskenmerken” introduceert en regelt dat de aanbestedende dienst die de economisch meest voordelige inschrijving vaststelt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, dit nadere criterium altijd dient te stellen

Besluit: Verworpen.

34329-29
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66
+ 2 anderen