Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

7 september 2022, wetsvoorstel – Door te lenen van een eigen vennootschap kan men het betalen van belasting uitstellen. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Rij (Financiën) dat deze praktijk inperkt.

Als directeur-grootaandeelhouders en andere aanmerkelijkbelanghouders (meer dan 5% van aandelen, winstbewijzen of stemrecht) via loon of dividend inkomsten uit hun vennootschap krijgen, moeten ze daar belasting over betalen. Maar wanneer ze geld lenen van die vennootschap, dan is dat nu nog belastingvrij. Staatssecretaris Van Rij vindt het ongewenst als zo het betalen van belasting langdurig wordt uitgesteld. Daarom beperkt hij het bedrag dat belastingvrij geleend mag worden tot 700.000 euro.

Steun

Er zijn niet veel redenen om van de eigen bv te lenen, zegt De Jong (D66, ook namens de ChristenUnie), behalve het fiscale voordeel dat dit oplevert. Hij betoogt dat met het wetsvoorstel het belastingstelsel eerlijker wordt gemaakt en dat een belangrijke stap wordt gezet om belastingontwijking tegen te gaan.

Het is een onbedoeld effect van ons belastingstelsel dat het mogelijk is om het betalen van belasting in box 2 uit te stellen, zegt Van Dijk (CDA). Ook verwacht ze dat het wetsvoorstel iets doet aan de disbalans tussen het belasten van inkomen en vermogen.

Het lenen bij de eigen vennootschap is enorm toegenomen, concludeert Idsinga (VVD), dus er moet iets gebeuren. Wel moeten we volgens hem zo veel mogelijk voorkomen dat ondernemers erdoor in de problemen komen. De staatssecretaris verwacht niet dat er op grote schaal problemen zullen ontstaan.

Verdergaande beperking

Het is goed dat een route om belastingbetaling uit te stellen of te ontwijken wordt aangepakt, vinden Maatoug (GroenLinks, ook namens PvdA) en Alkaya (SP), maar het wetsvoorstel gaat hun niet ver genoeg. Zij willen dat het maximale leenbedrag omlaaggaat naar 17.500 euro. Verder zouden eigenwoningschulden ook moeten worden meegerekend, evenals leningen van derden met aandelen van de vennootschap als onderpand.

Het bedrag van 700.000 euro en het uitsluiten van eigenwoningschulden zijn vastgelegd in het regeerakkoord, zegt staatssecretaris Van Rij, en dat voert hij uit. Leningen met aandelen als onderpand moeten in zijn ogen mogelijk zijn als een vennootschap geen liquide middelen heeft, maar zijn ongewenst als ze bedoeld zijn om dividenduitkering te voorkomen. Dit punt wil hij meenemen in de evaluatie.

Bezwaren

Stoffer (SGP) begrijpt de doelen van het wetsvoorstel, maar het is wel een ingrijpende verandering. Door ook bestaande leningen onder het wetsvoorstel te brengen is er volgens hem sprake van belastingheffing achteraf. Tast deze terugwerkende kracht niet de rechtszekerheid aan?

Ook Dekker (FVD) vraagt aandacht voor de rechtszekerheid. Het is sinds jaar en dag de praktijk dat ondernemers kunnen lenen van hun eigen vennootschap, benadrukt hij. Je moet niet halverwege het spel de regels veranderen, vindt Ephraim (Groep Van Haga): een betrouwbare overheid moet haar afspraken nakomen.

Formeel is er geen terugwerkende kracht, zegt staatssecretaris Van Rij, maar materieel gezien wel. Hij wijst er wel op dat het al enkele jaren duidelijk was dat het wetsvoorstel werd voorbereid. Betrokkenen hebben dus de tijd gehad om erop te anticiperen.

Uitvoering

Mulder (PVV) steunt het doel van het wetsvoorstel, maar het is voor hem onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de Belastingdienst. Leidt het tot meer of minder werk voor de uitvoerende ambtenaren?

De nieuwe regels zijn eenvoudiger om uit te voeren, verwacht Van Rij, omdat er minder discussie zal zijn. Maar in de praktijk moet blijken hoe het precies uitpakt.

De Kamer stemt op 13 september over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook:

Naar boven