Wet bemanning zeeschepen

18 april 2024, wetsvoorstel – De Kamer debatteert met minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) over modernisering van de wetgeving over de bemanning van zeeschepen.

Het wetsvoorstel vervangt de bestaande Wet zeevarenden, die door vele wijzigingen in de loop van de tijd te complex was geworden. Het wetsvoorstel gaat onder andere over de veiligheid aan boord en de opleiding van bemanning. Zo moet er met de wet meer ruimte komen voor innovatie van het zeevaartonderwijs.

Van Dijk (NSC) verwelkomt de modernisering: het komt de bedrijfsvoering aan boord van zeeschepen ten goede en dat maakt het varen onder Nederlandse vlag aantrekkelijker, denkt hij.

Versoepeling niet-Europese kapiteins

Er is een tekort aan Nederlandse en Europese kapiteins door vergrijzing, beperkte instroom en vroegtijdige uitstroom van zeevarenden, constateert Stoffer (SGP). Voor de inzet van niet-Europese kapiteins, momenteel zo'n 800 onder Nederlandse vlag, is een speciale vergunning nodig, met de bijbehorende administratieve lasten. Hij stelt samen met Pierik (BBB) voor om het in de toekomst eenvoudiger te kunnen maken voor Nederlandse reders om niet-Europese kapiteins in te zetten.

De Hoop (GroenLinks-PvdA) begrijpt dat het gebrek aan voldoende personeel bedreigend kan zijn voor de omvang van de Nederlandse vloot, maar waarschuwt dat de standaarden van goed werkgeverschap en de eisen aan de kwaliteit van de bemanning niet losgelaten mogen worden. Een versoepeling van de nationaliteitseis kan het gebrek aan carrièreperspectief voor Nederlandse kapiteins verergeren, vreest De Groot (VVD).

Het is in de kern vooral een arbeidsmarktprobleem, reageert minister Harbers. Hij wil in afstemming met de sociale partners de nationaliteitseis evalueren. Daarna kan worden bekeken of het wenselijk is om de regels voor niet-Europese kapiteins te veranderen. Op dit moment steunt de minister het voorstel van SGP en BBB dus niet.

Promotie

Heutink (PVV) wil dat er zo veel mogelijk Nederlandse kapiteins op schepen onder de Nederlandse vlag werken, maar hij begrijpt dat die moeilijk te vinden zijn. Hij wil meer focus op de werving van Nederlandse kapiteins. Promoot "het prachtige vak van kapitein" meer, is zijn oproep.

De minister wijst op verschillende initiatieven om het vak van kapitein onder de aandacht te brengen en de instroom op maritieme beroepsopleidingen te vergroten, zoals een publiekscampagne en acties om het imago van het beroep te verbeteren.

De Kamer stemt op 23 april over het wetsvoorstel.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct