Kamer rondt begroting SZW af

12 oktober 2023, begroting - De ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageren op de inbreng die de woordvoerders in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling leverden.

Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor volgende generaties, benadrukt Van Gennip. Zij wil werken aan een arbeidsmarkt in 2050 met gelijkwaardige kansen, die mensen perspectief biedt. Schouten zegt dat het belangrijk is om achter alle cijfers en regels de mensen te blijven zien, en ernaar te streven om voor hen het verschil te maken.

Inclusieve arbeidsmarkt

Medewerkers bij sociaal ontwikkelbedrijven kunnen niet meer rondkomen omdat zij niet worden gecompenseerd voor de gestegen inflatie, beklemtonen Kathmann (PvdA, ook namens GroenLinks) en Van Kent (SP). Zij willen dat de minister middelen vrijmaakt voor het afsluiten van een nieuwe cao.

Het Rijk is geen cao-partner, stelt Schouten, maar er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de problematiek bij de sociaal ontwikkelbedrijven. Het is volgens haar aan gemeenten zelf om te bepalen hoe ze die middelen besteden.

De Kort (VVD) pleit voor het investeren in technologie├źn die zorgen voor meer inclusiviteit op de werkvloer. Hij wil 5 miljoen vrijmaken om mkb'ers daarbij te ondersteunen. Schouten geeft aan mogelijkheden te zien om specifiek voor het mkb geld beschikbaar te stellen.

Het is belangrijk dat zwangerschapsdiscriminatie laagdrempelig gemeld kan worden, vindt Kat (D66). Melden is al mogelijk bij het College voor de Rechten van de Mens, zegt Van Gennip, maar vaak weten vrouwen niet dat er in hun situatie sprake was van discriminatie. Zij benadrukt dat bewustwording met name belangrijk is.

Arbeidsmarktkrapte

Het verhogen van de arbeidsproductiviteit is nodig om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, betoogt Van Weyenberg (D66). Hij wil dat de minister hierover in gesprek gaat met de SER. Van Gennip zegt daartoe bereid te zijn.

De aanleg van zonnepanelen stokt door een tekort aan technici, stelt Teunissen (PvdD). Zij wil dat mensen sneller kunnen worden omgeschoold van de fossiele naar de duurzame sector. Er wordt intensief samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om mensen van bruine naar groene banen te begeleiden, benadrukt Van Gennip.

Armoede

In de definitie van armoede worden problematische schulden niet meegewogen en dat vertekent het beeld, vindt De Jong (PVV). Op dit moment wordt de armoededefinitie herijkt door SCP, Nibud en CBS, geeft Schouten aan. Politieke sturing hierop vindt zij ongewenst.

Een op de drie inwoners leeft in armoede op de BES-eilanden, dus het is urgent dat er snel een toereikend sociaal minimum komt, benadrukken Palland (CDA) en Ceder (ChristenUnie). Naast een verhoging van het wettelijk minimumloon pleiten zij voor lagere werkgeverslasten. Schouten beaamt dat het belangrijk is dat hiernaar gekeken wordt om de bestaanszekerheid te vergroten.

Arbeidsmarktvoorwaarden

De representativiteit van cao's moet verbeterd worden, vindt Smals (VVD). Van Gennip onderschrijft het belang van meer betrokkenheid van werknemers. Zij gaat bij sociale partners na wat op dit gebied mogelijk is.

Mkb'ers hebben te maken met hoge regeldruk, stelt zowel Stoffer (SGP) als Pouw (BBB). Wat kan de minister hieraan doen? Van Gennip kondigt een reductieprogramma aan, waarin aandacht wordt besteed aan het verlichten van de regeldruk voor het mkb.

De eerste termijn van het debat over de begroting was op 11 oktober. De Kamer stemt op 17 oktober over de tijdens het debat ingediende moties en op 24 oktober over de begroting.

Zie ook: