Bijlage : Beslisnota inzake Afschrift van de brief aan de gemeente Haaksbergen met daarin de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO en de technische commissie bodemdaling (Tcbb) op het bij mij ingediende winningsplan van Nobian

Download