Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek, het wetgevingsoverleg Cultuur, het wetgevingsoverleg Media en het wetgevingsoverleg Emancipatie (Kamerstuk 36200-VIII-212)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-VIII-212 Reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek, het wetgevingsoverleg Cultuur, het wetgevingsoverleg Media en het wetgevingsoverleg Emancipatie

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31293-657 Motie van het lid De Hoop over in het Masterplan basisvaardigheden afrekenbare doelen vastleggen voor verbeterde beheersing van taal en rekenen

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-166 Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over een nieuwe en hogere norm voor percentages programmamakers in vaste dienst (t.v.v. 36200-VIII-134)

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-165 Gewijzigde motie van het lid Kwint over ervoor zorgen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm (t.v.v. 36200-VIII-131)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-167 Gewijzigde motie van de leden Werner en Sjoerdsma over het succes van NPO-programma's niet afmeten aan kijkcijfers en marktaandelen (t.v.v. 36200-VIII-136)

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-157 Motie van de leden Mutluer en Westerveld over het waarmaken van de beloften over Roze in Blauw en de aanpak van discriminatie op de Politieacademie en op internet

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-160 Motie van het lid Werner over het instellen van een burgerberaad over emancipatiebeleid voor mensen met een handicap

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-153 Motie van het lid Van der Woude over landelijk onderzoek naar daderprofielen voor straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-161 Motie van de leden Westerveld en Mutluer over het opnemen van meetbare indicatoren en streefcijfers van emancipatiebeleid in volgende OCW-begrotingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-159 Motie van de leden Werner en Westerveld over emancipatie van mensen met een handicap opnemen in de monitoring van de effecten van emancipatiebeleid

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-149 Motie van het lid Bisschop over het thema prostitutie opnemen in de Emancipatienota en de voortgangsrapportages

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-156 Motie van het lid Mutluer over het uitreiken van de "Uit het keurslijf"-prijs voor het spelen van een zichtbare rol in het bevorderen van de emancipatie van de man

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-154 Motie van het lid Van der Laan over een verkenning naar een markering van bewerkte advertenties

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-144 Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over bij een positieve evaluatie de middelen van de subsidie praktijkleren vanaf 2024 inzetten voor een vervolgregeling van vijf jaar (t.v.v. 36200-VIII-78)

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-143 Gewijzigde motie van de leden Beertema en Paul over praktische vaardigheden en competenties implementeren in de eindtoets in het basisonderwijs (t.v.v. 36200-VIII-71)

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-145 Gewijzigde motie van het lid Hagen c.s. over het kosteloos ter beschikking stellen van boeken en licenties voor taal, rekenen en burgerschap aan mbo-studenten jonger dan 18 jaar (t.v.v. 36200-VIII-85)

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-129 Motie van het lid Van Strien over een visie op lokale journalistiek

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-135 Motie van de leden Mohandis en Van Strien over onderzoeken of de huidige financiering van de NPO-ombudsman volstaat

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-133 Motie van het lid Kwint c.s. over met de publieke omroep bewerkstelligen dat een vast contract na een jaar de norm wordt

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-138 Motie van de leden Westerveld en Werner over in kaart brengen welk percentage ondertiteling moet gelden voor de RPO

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-137 Motie van het lid Werner over in kaart brengen of regionale zenders opgenomen kunnen worden in de app van NPO

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-88 Motie van het lid Van Meenen over een meer verplichtende samenwerking tussen besturen voor het bestrijden van het lerarentekort

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-98 Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over glasheldere doelen voor taal en rekenen formuleren, waarbij taal en rekenen stevig verankerd worden in andere vakken en leergebieden

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-77 Motie van de leden El Yassini en Van der Molen over de stijgende kosten van de mbo-vakwedstrijden opvangen met €600.000 en de borging daarvan verzekeren

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-105 Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over ervoor zorgen dat ook mbo-studenten bij de antidiscriminatievoorzieningen een melding kunnen doen van stagediscriminatie

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-80 Motie van de leden El Yassini en Paul over kaders voor het begeleiden van nieuwe leraren en afspraken over het behouden van zijinstromers en nieuwe leraren

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-94 Motie van het lid De Hoop c.s. over meer regie voeren op regionale samenwerking tussen schoolbesturen in de bestrijding van het lerarentekort

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-101 Motie van het lid Van der Molen over in de februaribrief reageren op oplossingen inzake internationale studenten

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-104 Motie van de leden Westerveld en Sylvana Simons over het woord "hoger" schrappen uit "hoger onderwijs" in de subsidievoorwaarde voor beurzen voor bestuursfuncties bij jongerenorganisaties

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-68 Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over het verankeren van verhalen over antikoloniale vrijheidsstrijders en verzetshelden in het onderwijs

Indiener S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-96 Motie van de leden De Hoop en Van der Molen over het wettelijk verankeren van wetenschappelijk onderwijs in het Frysk

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-121 Motie van het lid Dassen c.s. over barrières voor de maatschappelijk cruciale sectoren wegnemen door wederzijdse erkenning van mbo-diploma's tussen Europese lidstaten

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-120 Motie van het lid Dassen c.s. over een plan gericht op facilitering en benutting van de mogelijkheden voor mbo-studenten op het gebied van internationalisering

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-111 Motie van de leden Bisschop en Peters over verkennen in hoeverre een beperking van de onderwijstijd en keuzes in het curriculum kunnen bijdragen aan het beperken van het lerarentekort

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-81 Motie van de leden Kwint en Westerveld over het komen tot een landelijk netwerk van invalpools en niet langer inzetten van uitzendbureaus in het onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-99 Motie van het lid Van der Molen over aanpakken rond zijinstromers met elkaar verbinden en stoppen met aparte financiële regelingen om leraar te worden

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-122 Motie van het lid Dassen c.s. over een evaluatie van de huidige manier van schuldfinanciering, waarbij ook alternatieve voorstellen worden meegenomen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-119 Motie van het lid Van Baarle over in gesprekken met koepels overbrengen dat behoefte bestaat aan inclusieve en toegankelijke stilteruimten in onderwijsinstellingen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-95 Motie van het lid De Hoop c.s. over onderwijsinstellingen in het mbo en het hoger onderwijs verplichten tot zelfmoordpreventiebeleid en nazorgbeleid

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-107 Motie van het lid Segers over het versterken van ouderbetrokkenheid bij voor- en vroegschoolse educatie

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-108 Motie van de leden Segers en Ellian over persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog door nazaten van overlevenden en slachtoffers van de Holocaust een structurele plek in het onderwijs geven

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-83 Motie van de leden Kwint en Van der Molen over het tot nader order stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-100 Motie van de leden Van der Molen en El Yassini over structureel geld reserveren voor de nationale vakwedstrijden mbo en vmbo

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-91 Motie van de leden De Hoop en Bouchallikh over opleidingsniveau als discriminatiegrond toevoegen aan de Algemene wet gelijke behandeling

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-106 Motie van het lid Segers c.s. over het ondersteunen van scholen in het vormgeven van inspraak van leerlingen via de medezeggenschapsraden

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-66 Motie van het lid Sylvana Simons over aanmoedigen dat studieadviseurs kennis hebben van functiebeperkingen bij studenten

Indiener S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-92 Motie van de leden De Hoop en Sylvana Simons over een voorstel voor de kinderopvang waarin ook het belang van het kind wordt meegenomen, zowel in didactief perspectief als in het kader van kansengelijkheid

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-93 Motie van het lid De Hoop over bezien hoe het initiatief van brugfunctionarissen verbreed kan worden

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-103 Motie van het lid Westerveld c.s. over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-123 Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over ook andere opties voor de voortzetting van de Ambachtsacademie onderzoeken

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-109 Motie van de leden Segers en Peters over de toegankelijkheid van het aanvraagproces voor de maatschappelijke diensttijd onderzoeken

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-76 Motie van het lid Van der Woude c.s. over een wetsvoorstel voor de beheersing van de instroom van internationale studenten

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-90 Motie van de leden Van Meenen en Paul over sociale partners oproepen om meer belonen van meer uren werk te betrekken in de cao-onderhandelingen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-113 Motie van het lid Wassenberg c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal proeven op niet-humane primaten verder te verlagen

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-117 Motie van het lid Van Baarle over de monitoring van onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond verbeteren

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-70 Motie van het lid Beertema over onderzoeken hoe het primaat van de politiek hersteld kan worden en de voor- en nadelen van lumpsumfinanciering kritisch bezien

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-82 Motie van het lid Kwint over regelen dat leraren bij goed functioneren na een jaar altijd een vast contract krijgen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-118 Motie van de leden Van Baarle en Westerveld over jaarlijks een monitor stagevergoedingen uitvoeren uitgesplitst naar sector en onderwijsniveau

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-75 Motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-114 Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over criteria voor een evenwichtige verhouding tussen Nederlandse en buitenlandse studenten in het hoger onderwijs

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-89 Motie van de leden Van Meenen en Paul over verkennen hoe een revolverend fonds en een programmatische aanpak kunnen bijdragen aan de problematiek rond onderwijshuisvesting

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-39 Gewijzigde motie van de leden Van Strien en Wuite over ruimte laten in de BIS-periode 2025-2028 voor het meenemen van de uitkomsten van het onderzoek van DEN en TNO (t.v.v. 36200-VIII-18)

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-47 Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over doelstellingen en streefwaarden in de begroting opnemen over het aantal vaste dienstverbanden uitgesplitst per functie (t.v.v. 36200-VIII-33)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32336-57 Gewijzigde motie van de leden Van Dekken en Rudmer Heerema (t.v.v. 32336, nr. 56) over onderzoek naar afbouw naar nul van proeven op niet-humane primaten in het BPRC

Indiener T.R. van Dekken, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Emancipatiebeleid

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden (Kamerstuk 31293, nr. 654)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45