Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Tabellen en grafieken