Brieven regering

Zoekresultaten (70.025)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium

Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium. voegt het debiteurenbeleid geen leed toe: sanctionering vindt plaats bij de boeteoplegging. Het is daarom niet nodig om in het debiteurenbeleid onderscheid te maken tussen ‘fouten’ of ‘moedwillig misbruik’. Zij worden gelijk behandeld. Ik bezie een en ander nog op het effect dat dit heeft in

2022D31523

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu Nr. 367 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de

2022D31533

Brieven regering

Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen

Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen. 28 325 Bouwregelgeving 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 239 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli

2022D31470

Brieven regering

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld'

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld'. Kabinetsreactie Hierbij zend ik u het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Publieke investeringen in een politiek-bestuurlijke context: Waar voor ons geld. Centraal in dit onderzoek staat de vraag hoe het kabinet efficiënt en

2022D31444

Brieven regering

Reactie op burgerbrieven inzake beleidsuitvoering UWV

Reactie op burgerbrieven inzake beleidsuitvoering UWV. Reactie met betrekking tot beleidsuitvoering UWV Datum 15 juli 2022 Betreft Reactie met betrekking tot beleidsuitvoering UWV Pagina van Pagina van Met uw brief van 7 april jl. heeft u mij gevraagd om te reageren op de brieven van J.L. te V. over beleidsuitvoering UWV van 30 maart en 6 april

2022D31294

Brieven regering

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting) (Kamerstuk 35523)

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting) (Kamerstuk 35523). ) en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geldende

2022D31331

Brieven regering

Stand van zaken wetsvoorstel toekomst pensioenen

Stand van zaken wetsvoorstel toekomst pensioenen. dit pagina’s 7, 48, 49, 53, 54 en 94. Schriftelijke inbreng van de Tweede Kamer Uw Kamer heeft bij het verslag en het nader verslag uitgebreid vragen gesteld over het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Op een aantal punten is aangegeven dat de schriftelijke inbreng aanleiding is geweest voor de

2022D31292

Brieven regering

Besluit verlaagde omzetdrempels zorg

Besluit verlaagde omzetdrempels zorg. 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 275 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Op 1 januari 2023 verloopt de algemene maatregel van bestuur (hierna: AMvB) die

2022D31336

Brieven regering

Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. . b) Impact assessment Commissie De Commissie is op basis van de evaluatie van Richtlijn 2009/128/EG tot de conclusie gekomen dat de lidstaten op uiteenlopende en ongelijke wijze de uitvoering, toepassing en handhaving hiervan ter hand hebben genomen. De Europese Rekenkamer constateerde

2022D31423

Brieven regering

Fiche: Verordening herziening Financieel Reglement

Fiche: Verordening herziening Financieel Reglement. informatie over de EU-begroting en begunstigden van EU-financiering. Hiervoor stelt zij als eis dat er richting de Commissie door lidstaten en andere uitvoeringsorganisaties minimaal jaarlijks gerapporteerd wordt over deze begunstigden. Een overig voorstel van de Commissie in deze herziening is om

2022D31421

Brieven regering

Nazending voorbereidende nota's behorende bij de brief over Lerarenstrategie (Kamerstuk 27923-443)

Nazending voorbereidende nota's behorende bij de brief over Lerarenstrategie (Kamerstuk 27923-443). 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 444 Brief van de ministers voor Primair en Voortgezet Onderwijs en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Hierbij bieden wij u de

2022D31368

Brieven regering

Rapport Huisvesting Bewegingsonderwijs in het Primair Onderwijs

Rapport Huisvesting Bewegingsonderwijs in het Primair Onderwijs. 31 293 Primair Onderwijs Nr. 641 Brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Vanaf schooljaar 2023/2024 treedt de wettelijke bepaling in werking waarmee scholen in het primair onderwijs

2022D31361

Brieven regering

Implementatie beleidsvisie collecties uit een koloniale context

Implementatie beleidsvisie collecties uit een koloniale context. 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 480 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 De koloniale geschiedenis heeft tot op de dag van vandaag zijn sporen nagelaten in onze

2022D31405

Brieven regering

Reactie op verzoek Kuik inzake het voorkomen van seksueel misbruik door hulporganisaties, in het bijzonder de mogelijke introductie van een VOG+ en een humanitair paspoort

Reactie op verzoek Kuik inzake het voorkomen van seksueel misbruik door hulporganisaties, in het bijzonder de mogelijke introductie van een VOG+ en een humanitair paspoort. . Onrecht dat is geworteld in gender- en machtsongelijkheid en dat op vele fronten actie vereist. Beleid, procedures en regels moeten worden aangepast en effectief worden

2022D31420

Brieven regering

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage ‘Effectieve EU samenwerking’

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage ‘Effectieve EU samenwerking’. 31 271 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Zaken Nr. 36 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Ter uitvoering van de motie Harbers c.s. van 25 september 2014 (Kamerstuk 34 000, nr. 36)

2022D31392

Naar boven