Brieven regering

Zoekresultaten (6.059)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Box 3: voorbereidingen arrest Hoge Raad en onderzoek tegenbewijs over meerdere jaren

Box 3: voorbereidingen arrest Hoge Raad en onderzoek tegenbewijs over meerdere jaren. Box Over de jaren 2017 tot en met 2022 wordt het box 3-inkomen berekend volgens de forfaitaire spaarvariant zoals vastgelegd in de Wet rechtsherstel...

2023D39830

Brieven regering

Mogelijkheden uitstel afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) en alternatieven

Mogelijkheden uitstel afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) en alternatieven. Mogelijkheden Via deze brief wil ik u mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nader informeren over de geplande afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)...

2023D39806

Brieven regering

Detailplanning actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang september 2023

Detailplanning actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang september 2023. Detailplanning De Taskforce Verbetering Financieel beheer (hierna Taskforce) blijft ook dit jaar een bijdrage leveren aan het verbeteren van het financieel beheer bij de departementen en brengt...

2023D39809

Brieven regering

Vijftiende Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode mei - augustus 2023

Vijftiende Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode mei - augustus 2023. Aanbiedingsbrief Hierbij ontvangt u de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de periode mei tot en met augustus 2023 die de Kamer informeert over het herstel voor ouders en...

2023D39758

Brieven regering

Aangenomen moties met budgettaire consequenties tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

Aangenomen moties met budgettaire consequenties tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Aangenomen Het demissionaire kabinet heeft in de Miljoenennota 2024 een pakket van maatregelen voorgesteld om de koopkracht te verbeteren. Dit pakket bestaat onder andere uit een...

2023D39740

Brieven regering

Alternatieve schaderoute voor aanvullende werkelijke schade

Alternatieve schaderoute voor aanvullende werkelijke schade. Alternatieve Ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag moeten zo snel en zo goed mogelijk worden geholpen om een nieuwe start te kunnen maken. Een belangrijk onderdeel...

2023D39511

Brieven regering

Scanapparatuur bij de Douane

Scanapparatuur bij de Douane. Scanapparatuur Graag wil ik uw Kamer breder informeren over het belang en het verantwoord gebruik van scanapparatuur door de Douane. In deze brief ga ik in op de huidige situatie ten aanzien...

2023D39522

Brieven regering

AVG-inzageverzoeken Belastingdienst

AVG-inzageverzoeken Belastingdienst. Kamerbrief De Belastingdienst doet er alles aan om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een onderdeel van deze wet schrijft voor dat personen het recht hebben om inzage te krijgen in welke...

2023D38940

Brieven regering

Onderzoek inkoopfaciliteit beursfondsen

Onderzoek inkoopfaciliteit beursfondsen. Onderzoek De fiscale behandeling van de inkoop van aandelen staat al enige tijd in de belangstelling bij verschillende leden van uw Kamer. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 6 oktober 2022 is door...

2023D39021

Brieven regering

Benoeming kwartiermaker Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden

Benoeming kwartiermaker Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden. Benoeming In de brief van 1 juni 2023 over de laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp1 hebben we u laten weten een kwartiermaker te gaan aanstellen die de vormgeving, inrichting en...

2023D38805

Brieven regering

Staatsbelang in ABN AMRO onder de 50%

Staatsbelang in ABN AMRO onder de 50%. Staatsbelang Op 10 februari 2023 heb ik uw Kamer geïnformeerd dat ik ingestemd heb met het advies van NLFI om gedurende een langere periode dagelijks kleine hoeveelheden certificaten van...

2023D38826

Brieven regering

Jaarplan 2024 van de Dienst Toeslagen

Jaarplan 2024 van de Dienst Toeslagen. Aanbieding Hierbij bied ik u het Jaarplan 2024 van de Dienst Toeslagen aan. Hierin staan de prioriteiten voor 2024 zowel wat betreft de lopende uitvoering, als de veranderopgave om deze...

2023D38821

Brieven regering

Factsheetbundel pakket Belastingplan 2024

Factsheetbundel pakket Belastingplan 2024. Aanbieding Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, Toeslagen en Douane, de factsheetbundel over het pakket Belastingplan 2024 aan. Hiermee wil ik de leden van uw Kamer een handzaam...

2023D38524

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake het verzoek van het lid Van Rooijen om in het kader van het Belastingplan 2024 te kijken naar de mogelijkheden om de vrijwilligersvergoeding in de Wet op de loonbelasting 1964 te verhogen

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake het verzoek van het lid Van Rooijen om in het kader van het Belastingplan 2024 te kijken naar de mogelijkheden om de vrijwilligersvergoeding in de Wet op de loonbelasting...

2023D38431

Brieven regering

Voorgenomen wijzigingen percentages belasting- en invorderingsrente

Voorgenomen wijzigingen percentages belasting- en invorderingsrente. Voorgenomen Met deze brief willen wij uw Kamer informeren over de voorgenomen wijzigingen van de percentages van de belasting- en invorderingsrente. In het advies van de Raad van State bij...

2023D37909