Brieven regering

Zoekresultaten (5.488)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Vierde voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector en onderzoek naar het audit only-model

Vierde voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector en onderzoek naar het audit only-model. het inzicht geven van financiële stromen tussen de controle- en adviestak van een accountantsorganisatie, bijvoorbeeld door middel van separate winst- en verliesrekeningen. In het rapport constateert SEO dat een structurele splitsing leidt

2022D31654

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen

Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen. . Momenteel wordt in overleg tussen de betrokken departementen, DNB, de Nederlandse vereniging van Banken, de Betaalvereniging Nederland en de banken gekeken naar mogelijkheden om ook personen met verlopen biometrische paspoorten, of andere vormen van

2022D31599

Brieven regering

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld'

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld'. Kabinetsreactie Hierbij zend ik u het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Publieke investeringen in een politiek-bestuurlijke context: Waar voor ons geld. Centraal in dit onderzoek staat de vraag hoe het kabinet efficiënt en

2022D31444

Brieven regering

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting) (Kamerstuk 35523)

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting) (Kamerstuk 35523). ) en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geldende

2022D31331

Brieven regering

Fiche: Verordening herziening Financieel Reglement

Fiche: Verordening herziening Financieel Reglement. informatie over de EU-begroting en begunstigden van EU-financiering. Hiervoor stelt zij als eis dat er richting de Commissie door lidstaten en andere uitvoeringsorganisaties minimaal jaarlijks gerapporteerd wordt over deze begunstigden. Een overig voorstel van de Commissie in deze herziening is om

2022D31421

Brieven regering

Versterking van de aanpak van dividendstripping

Versterking van de aanpak van dividendstripping. , kort gezegd, de invoering van een houdsterperiode gedurende welke periode de juridische eigendom en het economisch belang moet worden gehouden. Dit betekent dat wettelijk wordt vastgelegd dat als uiteindelijk gerechtigde van dividenden op aandelen wordt beschouwd degene die, gedurende een bepaalde

2022D31419

Brieven regering

Elfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Elfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag. ouders die integraal beoordeeld zijn, versneld zijn beoordeeld of afzien van verdere beoordeling. Tot nu toe is voor 25.900 ouders vastgesteld dat zij gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslag. Aan deze ouders wordt, naast een betaling van ten minste € 30.000,-, een schuldenaanpak met

2022D31300

Brieven regering

Uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht

Uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht. 31 066 Belastingdienst Nr. 1095 Brief van de staatssecretarissen van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

2022D31124

Brieven regering

Reactie op BIT-advies Adviescollege ICT-toetsing inzake Digitaliseren Schatkistbankieren

Reactie op BIT-advies Adviescollege ICT-toetsing inzake Digitaliseren Schatkistbankieren. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 898 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2022 Hierbij zend ik u, het BIT-advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over

2022D30827

Brieven regering

Indiening Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan bij de Europese Commissie

Indiening Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan bij de Europese Commissie. 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1880 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2022 Middels dit schrijven informeer ik u dat ik namens het kabinet op vrijdag 8 juli jl. het

2022D30654

Brieven regering

Scenario's herstel niet-bezwaarmakers box 3

Scenario's herstel niet-bezwaarmakers box 3. dan de (reeds door de Hoge Raad beantwoorde) vraag of de afwijzing op grond van nieuwe jurisprudentie terecht is. Overwegingen In dit scenario is er geen extra budgettaire derving ten opzichte van de voorjaarsnota. Deze optie leidt daarnaast in principe niet tot aanvullende herstelwerkzaamheden voor de

2022D30513

Brieven regering

Rapport van de consultant Partner in Compliance 'Beleidsevaluatie anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringen'

Rapport van de consultant Partner in Compliance 'Beleidsevaluatie anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringen'. 35 925 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 Nr. 39 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter

2022D30517

Brieven regering

Wob-besluit Recovery and Resilience Facility (RRF) - deelbesluit 3

Wob-besluit Recovery and Resilience Facility (RRF) - deelbesluit 3. 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1878 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2022 Met deze brief informeer ik uw Kamer over het derde deelbesluit uit het Wob-verzoek ten aanzien van de

2022D30511

Brieven regering

Kabinetsreactie op SEO-rapport over leegwaarderatio

Kabinetsreactie op SEO-rapport over leegwaarderatio. 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 132 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2022 Hierbij bied ik u, mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het rapport ‘De waarde van woningen

2022D30516

Brieven regering

IBO Vermogensverdeling: Licht uit, Spot aan: de Vermogensverdeling

IBO Vermogensverdeling: Licht uit, Spot aan: de Vermogensverdeling. 35 925 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 Nr. 38 Brief van de minister en staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

2022D30523

Naar boven