Brieven regering

Zoekresultaten (3.550)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE RAAD

2022D32633

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (Kamerstuk 21501-02-2497)

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (Kamerstuk 21501-02-2497). Op 16 juni jl. nam de Kamer de motie-Van Dijk/Sjoerdsma (21501-02, nr. 2497) aan waarin de regering wordt verzocht als waarnemer aanwezig te zijn bij de

2022D32556

Brieven regering

Voortgang overbrengingen Afghanistan

Voortgang overbrengingen Afghanistan. Maandag 15 augustus a.s. is het een jaar geleden dat Kaboel viel en Afghanistan in handen kwam van de Taliban. Met het oog daarop, en gezien de recente overbrengingen via Pakistan, informeer ik met deze brief uw Kamer, mede namens de minister van Defensie, over de stand van zaken betreffende de overbrenging van

2022D32427

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2514 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juli 2022 Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022. De minister van

2022D31786

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de studie ‘National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970–2017'

Reactie op verzoek commissie over de studie ‘National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970–2017'. grondstoffen en materialen wereldwijd gemiddeld met ten minste 70% moeten gebeuren, om terug te keren binnen de mondiale grens aan duurzaam gebruik hiervan (een grens die sinds 1997 wordt

2022D31463

Brieven regering

Staat van het Consulaire editie 2022

Staat van het Consulaire editie 2022. 35 925 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 Nr. 112 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij bied ik u de vijfde editie aan van de Staat van het

2022D31460

Brieven regering

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage ‘Effectieve EU samenwerking’

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage ‘Effectieve EU samenwerking’. 31 271 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Zaken Nr. 36 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Ter uitvoering van de motie Harbers c.s. van 25 september 2014 (Kamerstuk 34 000, nr. 36)

2022D31392

Brieven regering

Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties Nr. 199 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli

2022D31406

Brieven regering

Behandeling nadere kabinetsreactie op het rapport 'Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949'

Behandeling nadere kabinetsreactie op het rapport 'Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949'. 26 049 Indonesië Nr. 97 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 In reactie op het verzoek van de leden

2022D30993

Brieven regering

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage ‘Versterkte internationale rechtsorde’

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage ‘Versterkte internationale rechtsorde’. 31 271 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Zaken Nr. 35 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2022 Ter uitvoering van de motie van het lid Harbers c.s. van 25 september 2014

2022D30961

Brieven regering

Lijsten van verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 juli 2022

Lijsten van verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 juli 2022. 23 530 Verdragen in voorbereiding Nr. 135 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2022 Ter voldoening aan artikel 1 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen doe ik u hierbij de lijst

2022D31001

Brieven regering

Nederlandse inzet in de Sahelregio

Nederlandse inzet in de Sahelregio. Conform toezegging aan uw Kamer tijdens het Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 mei 2022, brengen wij u mede namens de minister van Justitie en Veiligheid met deze brief op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de Sahellanden, alsmede de Nederlandse inzet op het gebied van politiek,

2022D30854

Brieven regering

Opzet en vraagstelling van de in 2023 op te leveren Periodieke Rapportage ‘Veiligheid en Stabiliteit'

Opzet en vraagstelling van de in 2023 op te leveren Periodieke Rapportage ‘Veiligheid en Stabiliteit'. 31 271 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Zaken Nr. 34 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2022 Ter uitvoering van de motie van het lid Harbers c.s. van 25

2022D30604

Brieven regering

Mensenrechtenrapportage 2021

Mensenrechtenrapportage 2021. Graag bied ik u hierbij de Mensenrechtenrapportage aan met de inzet en resultaten van het Nederlands buitenlands mensenrechtenbeleid in 2021. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik mijn dank en waardering uit te spreken voor het advies ‘Mensenrechten: kernbelang in een geopolitiek krachtenveld’ dat de Adviesraad

2022D30667

Brieven regering

Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens (Kamerstuk 33694-43)

Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens (Kamerstuk 33694-43). Volgend op de brief aan uw Kamer van 11 oktober 2021 (kamerstuk 33694, nummer 63) en het Commissiedebat Hoofdlijnen beleid ministerie van

2022D30723

Naar boven