Brieven regering

Zoekresultaten (79.012)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Voortgang Advies Roemer ‘van rijles naar rijonderwijs’

Voortgang Advies Roemer ‘van rijles naar rijonderwijs’. Voortgang In 2021 heeft de heer Roemer op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het advies ‘Van rijles naar rijonderwijs’ opgesteld.1 Aanleiding voor het advies waren...

2024D21487

Brieven regering

Uitvoering maatregelen uit plan van aanpak hoogbegaafdheid en verkenning

Uitvoering maatregelen uit plan van aanpak hoogbegaafdheid en verkenning. Kamerbrief Hoogbegaafdheid Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie Bijlagen 27 mei 2024 Uitvoering maatregelen uit plan van...

2024D21477

Brieven regering

Landenbeleid Irak

Landenbeleid Irak. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 27 MEI 2024 ONS KENMERK 5002295 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 27 MEI 2024 ONS KENMERK 5002295 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus...

2024D21458

Brieven regering

Publicatie n.a.v. Woo-verzoek over de gevolgen van de verkiezingsuitslag van november 2023 voor de beleidsterreinen van OCW

Publicatie n.a.v. Woo-verzoek over de gevolgen van de verkiezingsuitslag van november 2023 voor de beleidsterreinen van OCW. Publicatie n.a.v. Woo-verzoek Verkiezingsuitslag 2023 Wetgeving en Juridische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag...

2024D21475

Brieven regering

Meicirculaires Gemeentefonds en Provinciefonds 2024

Meicirculaires Gemeentefonds en Provinciefonds 2024. Meicirculaires Gemeentefonds en Provinciefonds 2024 Datum 27 mei 2024 Betreft Meicirculaires Gemeentefonds en Provinciefonds 2024 DG Openbaar Bestuur & Democr Rechtsstaat DGOBDR-BFR-Bekostiging Binnenl. Bestuur Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Onze...

2024D21450

Brieven regering

Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028 (Kamerstuk 36410-VII-107)

Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028 (Kamerstuk 36410-VII-107). Uitstelbrief Beantwoording SO BFTK 2024-2028 Datum 27 mei 2024 Betreft Uitstelbrief Beantwoording SO BFTK 2024-2028 DG Openbaar Bestuur & Democr...

2024D21437

Brieven regering

Uitkomsten EU-onderhandelingen Ecodesign en reparatie en juridisch onderzoek n.a.v. motie Van der Graaf (Kamerstuk 32852-221)

Uitkomsten EU-onderhandelingen Ecodesign en reparatie en juridisch onderzoek n.a.v. motie Van der Graaf (Kamerstuk 32852-221). Uitkomsten Met deze brief wil ik u informeren over de uitkomsten van twee Europese onderhandelingstrajecten, te weten rond de Kaderverordening Ecodesign...

2024D21445

Brieven regering

Periodiek onderzoek Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB)

Periodiek onderzoek Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB). Periodiek Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet zich samen met het ministerie van Defensie in voor een hoogwaardige Nederlandse defensie- en veiligheid...

2024D21441

Brieven regering

Ontwikkelagenda gelijke kansen

Ontwikkelagenda gelijke kansen. 29544 Arbeidsmarktbeleid 30950 Racisme en Discriminatie Nr. 1243 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2024 Iedereen verdient...

2024D21277

Brieven regering

Gemeentenieuws van SZW 2024-3

Gemeentenieuws van SZW 2024-3. Gemeentenieuws van SZW 2024-3 Datum 27 mei 2024 Betreft Gemeentenieuws van SZW 2024-3 Pagina van Pagina van 12 Hierbij ontvangt u het Gemeentenieuws van SZW 2024-3. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden aan...

2024D21431

Brieven regering

Uitspraak Raad van State over besluitmoratorium Palestijnse gebieden

Uitspraak Raad van State over besluitmoratorium Palestijnse gebieden. Uitspraak Raad van State over besluitmoratorium Palestijnse gebieden Datum 27 mei 2024 Betreft Uitspraak Raad van State over besluitmoratorium Palestijnse gebieden Directoraat-Generaal Migratie Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang en...

2024D21408

Brieven regering

Voornemen tot aanpassing Kostenkader DNB 2025-2028

Voornemen tot aanpassing Kostenkader DNB 2025-2028. Voornemen De afgelopen maanden hebben de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) en ik samen met het de directie en raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) afspraken...

2024D21396

Brieven regering

Voornemen tot vaststelling Kostenkader AFM 2025-2028

Voornemen tot vaststelling Kostenkader AFM 2025-2028.

2024D21394

Brieven regering

Nazending beslisnota's bij Kamerbrief Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024 (Kamerstuk 21501-30-603)

Nazending beslisnota's bij Kamerbrief Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024 (Kamerstuk 21501-30-603). Nazending Hierbij zend ik u de beslisnota behorende bij de brief van 21 mei jl...

2024D21379

Brieven regering

Voorkeursbeslissing (Omgevingswet) A50 Ewijk- Bankhoef-Paalgraven

Voorkeursbeslissing (Omgevingswet) A50 Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. Voorkeursbeslissing Op 30 oktober 2023 is aan de Tweede Kamer de Ontwerp-Structuurvisie A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven toegezonden1. De ontwerp-structuurvisie, Plan-MER en onderliggende stukken van de MIRT-Verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven hebben van 30 oktober tot...

2024D21382