Brieven regering

Zoekresultaten (70.459)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk (Kamerstuk 32824-341)

Uitvoering van de motie van het lid Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk (Kamerstuk 32824-341). Motie Ceder Datum 28 september 2022 Betreft Motie Ceder Pagina van Pagina van In Nederland willen we iedereen een goede plek bieden op de arbeidsmarkt. Werk zorgt ervoor dat mensen zelf in hun bestaan kunnen

2022D38181

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 september 2022, over de aanstelling van een nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 september 2022, over de aanstelling van een nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. en die hierover de minister-president informeert. Hierbij wordt een zorgvuldige procedure gevolgd, waarbij alle relevante punten aan de orde komen en de

2022D38177

Brieven regering

Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren

Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren. Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 33421114 Hierbij bied ik u aan de

2022D38172

Brieven regering

Stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium

Stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium. In reactie op uw verzoek d.d. 5 juli jl. informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie Klink c.s. over de transitie van fossiel naar niet-fossiel (35925 XVII, nr. 23), de gewijzigde

2022D38153

Brieven regering

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur). Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur) Datum 28 september 2022 Betreft Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

2022D38162

Brieven regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht. Aanbieding Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoot voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

2022D38147

Brieven regering

Het Blauwe Boekje 2022-2023

Het Blauwe Boekje 2022-2023. Aanbieden Bijgesloten treft u een nieuwe versie van het Blauwe Boekje aan. Dit geeft een handzaam overzicht van de Nederlandse economie en overheidsfinanciën in grafieken en tabellen. Het is daarmee een aanvulling op alle informatie die u onder meer op Prinsjesdag en bij de aanbieding van de Miljoenennota heeft

2022D38144

Brieven regering

Verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over een onverplichte tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met langdurige Post-COVID klachten

Verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over een onverplichte tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met langdurige Post-COVID klachten. Vandaag stuurde ik een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Ter informatie stuur ik uw Kamer dat verzoek. Het verzoek wordt zo spoedig mogelijk op

2022D38120

Brieven regering

Stand van zaken oversterfte onderzoek, datatoegang, afdoen correspondentie- en informatieverzoek en mensen met een kwetsbare gezondheid

Stand van zaken oversterfte onderzoek, datatoegang, afdoen correspondentie- en informatieverzoek en mensen met een kwetsbare gezondheid. Uw Kamer heeft bij een aantal gelegenheden verzocht om geïnformeerd te worden over de voortgang van het onderzoek naar de redenen en oorzaken van oversterfte tot en met november 2021, de totstandbrenging van de

2022D38099

Brieven regering

Vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025

Vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025. Hierbij bied ik uw Kamer de vervolgaanpak van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid aan. Een aanpak die hard nodig is nu de gevoelens van eenzaamheid zijn gestegen naar meer dan de helft van de Nederlanders. Vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025 Eén tegen eenzaamheid is in de vorige

2022D38078

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het verslag van een schriftelijk overleg inzake de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het verslag van een schriftelijk overleg inzake de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat. DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR JURIDISCHE ZAKEN EN WETGEVINGSBELEID  DATUM 21 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4219986 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR JURIDISCHE ZAKEN EN

2022D38081

Brieven regering

Aanpassing uitvoeringsbesluiten SURE voor Roemenië en Bulgarije

Aanpassing uitvoeringsbesluiten SURE voor Roemenië en Bulgarije. Aanpassing Op 19 mei 2020 hebben de EU-lidstaten in de Raad van de Europese Unie het noodinstrument SURE goedgekeurd (European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency). SURE is een instrument voor tijdelijke steun om inkomensverlies van burgers

2022D38073

Brieven regering

Stand van zaken uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (Kamerstuk 30234-321)

Stand van zaken uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (Kamerstuk 30234-321). 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 324 Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

2022D37814

Brieven regering

Jaarrapportage 2021 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

Jaarrapportage 2021 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz). 30 371 Evaluatie Wet afbreking zwangerschap Nr. 49 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 september 2022 Hierbij stuur ik u de jaarrapportage 2021 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) zoals

2022D37825

Brieven regering

Rectificatie verkennende studie tolken in de zorg

Rectificatie verkennende studie tolken in de zorg. 36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 Nr. 7 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 september 2022 Bijgaand zend ik

2022D37859

Naar boven