Brief regering : Aanvullende financiële steun voor het openbaar vervoer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-XII-20 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XII)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bijgewerkte tekst

36410-XII, bijgewerkt t/m nr. 16 (Tweede NvW d.d. 20 december 2023)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van wijziging

36410-XII-16 Tweede nota van wijziging

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van wijziging

36410-XII-13 Nota van wijziging

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

31524-581 Motie van het lid Krul c.s. over wachten met definitieve besluitvorming over het korten van de bijdrage voor het ov-studentenreisproduct totdat de Onderwijsbegroting 2024 is behandeld

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

36410-IX-14 Motie van het lid Grinwis c.s. over overgaan tot de uitvoering van het beleid om verschraling van regionaal ov te voorkomen en prijsstijgingen tegen te gaan

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36410-29 Motie van het lid Bikker c.s. over voorkomen van de voorziene prijsstijgingen in 2024 in het regionaal openbaar vervoer

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-XII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36410-XII-2 Memorie van toelichting

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van wet

36410-XII-1 Voorstel van wet

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

36350-17 Motie van de leden Slootweg en Kuiken over concrete maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten) (CD 13/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15